روش اخذ ایزو فوری

روش اخذ ایزو فوری

روش اخذ ایزو فوری سوال غالب شرکتهاست وبنابر دلایل مختلفی شرکتها بدنبال اخذ ایزو فوری هستند همچون مناقصه بخصوص و برند سازی. بدلیل اینکه مشاغل یک سیستم مدیریت کیفیت تمایل جهت دریافت روش اخذ ایزو فوری دارند انواع مختلف میتواند باشد. اولین دلیل اخذ ایزو فوری نیاز جهت برند سازی یک مجموعه میباشد.

اخذ ایزو فوری بدلیل هزینه پایین همچنین صادر شدن درزمان کوتاه مورد نظر اکثر مشتریان میباشد. این ایزو توسط مراجع صادر کننده خصوصی انجام میشود، مراجع خصوصی جهت صادر کردن ایزو فوری تمام مناطق حضور دارند مشتریان براحتی باسرچ کردن گوگل میتوانند این مراجع پیدا کرده تماس تلفنی گرفته مشاوره رایگان داشته تمام مراحل اخذ ایزو فوری اطلاعات کسب نمایند.

مراجع اخذ ایزو فوری مستقل مشغول فعالیت میباشند تاییدیه نهاد بین المللی نداشته جهت اخذ ایزو فوری خودشان انجام میدهند. این اخذ ایزو فوری بسیار آسان بوده روش کار مراجع به اینصورت میباشد که برگه ایزو بافتوشاب درست کرده پرینت گرفته شده تحویل مشتری داده خواهد شد. متن اخذ ایزو فوری بصورت لاتین بوده تاریخ صادر شدن سه ساله خواهد بود، همچنین نام مرجع صادر کننده، نام شرکت متقاضی، نوع گواهینامه درآن درج میشود. همچنین یک فایل بمشتری داشته خواهد شد تامشخصات شرکت ازجمله، نام شرکت، نام مدیر عامل، نام نماینده، ایمیل، وب سایت، شماره شرکت متقاضی، شماره همراه شرکت، آدرس دفتر مرکزی، آدرس کارخانه، انواع گواهینامه درخواستی، مرجع صادر کننده میباشد متقاضی باید این اطلاعات تایپ کرده مهر وامضا تحویل مرجع صادر کننده بدهد، دونسخه آن تهیه شده یک نسخه تحویل مشتری، یک نسخه تحویل مرجع داده خواهد شد.

 

اخذ ایزو فوری همراه تحویلش مستندات هم تحویلشان داده خواهد شداین مستندات حاوی چهار هزار صفحه میباشد مطالب مستندات اشاره شده، رهبری، بهبود، عدم انطباق و اقدام اصلاحی، ورودی های بازنگری، تحلیل ارزیابی، رضایت مشتری، ممیزی داخلی، شناسایی ردیابی، کنترل های طراحی وتوسعه،مطالب این مستندات میتواند برای شرکتها مفید باشد استفاده این مطالب همچنین اخذ ایزو فوری جهت پیشرفت شرکتها موثر خواهد بود.
دریافت اخذ ایزو فوری شرکتها هنگام میتوانند مشاوره یک روزه بهرمند شوند، مشاور اخذ ایزو فوری ازطرف مرجع صادرکننده جهت توضیحات تکمیلی اخذ ایزو بشرکت دارنده ایزو اعزام شده باحضور مدیرعامل همچنین مسئول کنترل کیفیت این توضیحات داده خواهد مدیرعامل همچنین مسئول کنترل کیفیت باید اطلاعات تکمیلی اخذ ایزو فوری دریافت کنند بدانند اخذ ایزو فوری به چه منظور میباشد. اخذ ایزو فوری بمنظور عدم انطباق باالزامات این استاندارد میباشد. سازمان نیاز تااقداماتی جهت پرداختن ریسکها، فرصتها طرح ریزی پیاده سازی نماید. پرداختن توام فرصتها وریسکها پایه ای جهت افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت دستیابی نتایج بهبود یافته همچنین جلوگیری اثرات منفی میباشد.

سازمان باید قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت جهت پیاده سازی دامنه کاربرد خود تعیین نماید.

هنگام تعیین این دامنه کاربرد سازمان باید موارد زیر درنظر بگیرد:

مسائل درون وبرون سازمانی اشاره شده

الزامات طرفهای ذینفع مربطه اشاره شده

محصولات وخدمات سازمان

اگر الزامات استاندارد دامنه کاربرد تعیین شده قابل اجرا باشد، سازمان باید همه ی آنها بکار گیرد. دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید دردسترس باشد بعنوان اطلاعات مستند نگهداری شود. دامنه کاربرد باید انواع محصولات وخدمات تحت پوشش رابیان کرده برای هریک ازالزامات این استاندارد بین المللی که سازمان آن رادامنه ی کاربرد سیستم مدیریت کیفیت غیر قابل کاربرد مشخص نماید، توجیهی داشته باشد.انطباق بااین استاندارد بین المللی تنها درصورتی میتواند مورد ادعا باشدکه الزاماتی که غیر قابل کاربرد مشخص شده اند، برتوانایی یامسئولیت سازمان جهت اطمینان انطباق محصولات وخدمات افزایش رضایت مشتری تاثیری نداشته باشند. مدیریت ارشد باید رهبری وتعهد درخصوص سیستم مدیریت کیفیت باانجام موارد زیر نشان دهد.

 

پذیرش پاسخگویی درقبال اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

حصول اطمینان ازاینکه خط مشی کیفیت واهداف کیفیت جهت سیستم مدیریت کیفیت ایجاد شده اند، بافت سازمان جهت گیری راهبردی سازمان سازگارند.

حصول اطمینان ازیکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت بافرایندهای کسب وکار سازمان

ترویج استفاده رویکرد فرایندی وتفکر مبتنی برریسک

حصول اطمینان اینکه منابع مورد نیاز جهت سیستم مدیریت کیفیت دردسترس هستند.

اطلاع رسانی درخصوص اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش، انطباق باالزامات سیستم مدیریت کیفیت

حصول اطمینان ازاینکه سیستم مدیریت کیفیت جهت نتایج مورد نظر دست مییابد.

مشارکت دادن، هدایت، پشتیبانی افراد بمنظور کمک جهت اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

ترویج بهبود

پشتیبانی سایر نقش های مدیریتی مرتبط، بمنظور نشان دادن رهبری آنها بنحوی درحوزه های مسئولیت آنها کاربرد دارد.

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید مسئولیتها همچنین اختیارات جهت نقشهای مربوطه درون سازمان تخصیص داده شده ابلاغ ودرک شده اند.

مدیریت ارشد جهت موارد زیر مسئولیتها اختیاراتی تحصیص دهد.

حصول اطمینان ازاینکه سیستم مدیریت کیفیت باالزامات این استاندارد بین المللی انطباق دارد

حصول اطمینان اینکه فرایندها درحال ارائه خروجی های مورد نظرشان هستند.

گزارش دهی درمورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت، فرصتهای بهبود

حصول اطمینان ترویج تمرکز برمشتری درسرتاسر سازمان

حصول اطمینان نگهداری سیستم مدیریت کیفیت هنگامی که تغییرات درسیستم مدیریت کیفیت طرح ریزی اجرا شده

اقدامات انجام شده جهت پرداختن ریسکها، فرصتها باید متناسب اثرات بالقوه برانطباق محصولات، خدمات باشند.

فرصتها میتواند منجربه روال های جدید ایجاد محصولات جدید، گشایش بازارهای جدید، پرداختن مستریان جدید، ایجاد مشارکتها، استفاده فناوری جدید ودیگر امکانات مطلوب مناسب جهت پرداختن نیازهای سازمان یامشتریان آن شوند.

سازمان باید اهداف کیفیت جهت کارکردها، سطوح فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت تعیین نماید. اهداف کیفیت باید سازگار خط مشی کیفیت باشد.  

قابل اندازه گیری باشد

الزامات قابل کاربرد درنظر بگیرند

مرتبط انطباق محصولات، خدمات، افزایش رضایت مشتری باشند

مورد پایش قرار گیرند

اطلاع رسانی شوند

بصورت مناسبی بروز آوری شوند