گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار ان چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مدرکی است اخیراً توسط مرجع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مستقل از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مطرح شده است. بر اساس قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مقرر شده که تمامی کارفرمایان بایستی قبل از هر گونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود ، ابتدا این گواهینامه صلاحیت ایمنی را از آنها بخواهد. یک دستور العملی در تاریخ سوم اسفند سال 1388 توسط شورای عالی حفاظت فنی ( زیر شاخه اداره کل بازرسی کار تحت معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) تدوین شده و در تاریخ پنجم خرداد 1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید. الزامی که برای پیمانکاران جهت اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی تعیین شده در واقع در این دستورالعمل آمده است. از آنجاییکه مدت زیادی گذشت تا بالاخره این دستورالعمل اجرایی شود ، لذا اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان مجری این امر شد و اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان با توجه به حجم عظیم کار ، اجرای این دستورالعمل را به کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تفویض کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست و نحوه گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به چه طریقی است و اطلاع از شرایط و مراحل اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار ها می توانید با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل نموده و به صورت رایگان از این اطلاعات استفاده نمایید ویابطور مستقیم ربه سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مراجعه فرمایید.

با ما در ارتباط باشید . . .