ایزو 45001

ایزو 45001 ، ISO 45001

استاندارد بین المللی بهداشت و ایمنی شغلی ( ISO 45001 ) همانطورکه انتظار میرفت منتشر شده است وقرار است درجهت تغییر شیوه های کاری درسطح جهانی گام بردارد.الزامات ایزو 45001 : 2018 ، سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و راهنمای استفاده آن، مجموعه ای قوی وموثر برای بهبود ایمنی کار درزنجیره های عرضه جهانی فراهم می کند. ایزو 45001 : 2018 طراحی شده است تابه سازمان ها درتمام ابعاد وصنایع کمک کند. استاندارد ایزو 45001 انتظار دارد که بیماری ها وآسیب های شغلی درسراسر جهان کاهش یابد.

طبق محاسبات سازمان بین المللی کار ( ILO ) درسال 2017 ، 2.78 میلیون حادثه مرگبار درسال درمحیط کار رخ می دهد. این بدان معنی است که هرروز تقریبا 7700 نفر ازبیماری های مربوط به کار ویا جراحت مرده اند. علاوه بر این، هر ساله 374 میلیون جراحت وبیماری های مرتبط با کار وجود دارد، که بسیاری ازآنها منجر به غیبت ازکار می شوند. این یک تصویر شفاف ازمحل کار امروزی رانشان می دهد - جایی که درآن کارگران پیامدهای جدی رابرای انجام «کار خود» متحمل می شوند.

ایزو 45001 امیدوار است که این شرایط راتغییر دهد. ایزو راهنمایی های موثر وکاربردی برای بهبود ایمنی کارگران درکشورهای جهان، موسسات دولتی، صنایع ودیگر ذینفعان فراهم می کند. بااستفاده ازیک چارچوب آسان می توان آنرا به انواع صنایع بدون درنظر گرفتن محل آنها اعمال کرد.

استاندارد ISO 45001 توسط دیوید اسمیت توسعه داده شده است، وی رئیس کمیته پروژه ISO / PC 283 است، دیوید اسمیت معتقد است که استاندارد ISO 45001 شرایط را برای میلیون ها کارمند تغییر خواهد داد: امید است که ISO 45001 منجر به تغییرات عمده درشیوه های کاری و کاهش تلفات غم انگیز ازحوادث و بیماری های مرتبط با کار درسراسر جهان شود. "استاندارد ISO 45001 بابهبود عملکرد OH & S خودبه سازمان ها کمک میکند تامحیط کاری ایمن وسالم برای کارکنان وبازدیدکنندگان فراهم آید.
اسمیت می افزاید: "نویسندگان استانداردهای جهانی گرد آمده اند تایک چارچوب برای یک محیط کارایمن تر برای همه تنظیم کند، هر بخش وهر کجای جهان که درآن کار می کنید." بیش از70 کشور مستقیما درایجاد سند مهم استاندارد ISO 45001 شرکت داشتند، توسعه یافته توسط ISO / PC 283، سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، با همکاری موسسه استاندارد بریتانیا (BSI) که به عنوان دبیر کمیته فعال بود.

ازآنجایی که ایزو 45001 برای ادغام با سایر استانداردهای سیستم مدیریتی ایزو طراحی شده است، بااطمینان ازسطح بالای سازگاری آن با نسخه های جدید ISO 9001 ( مدیریت کیفیت ) و ISO 14001 ( مدیریت محیط زیست )، شرکت هایی که درحال حاضر یکی ازاین استانداردهای ISO رااجرا می کنند، برای استقرار ISO 45001 یک گام جلو هستند.

استاندارد جدید OH & S بر اساس عناصر رایج موجود درتمام استانداردهای سیستم مدیریت ایزو است وازمدل plan – Do – Check - Act ساده (PDCA ) استفاده می کند که چارچوبی برای سازمان ها، برای برنامه ریزی امور خود به منظور به حداقل رساندن ریسک های موجود، فراهم می آورد. این اقدامات باید نگرانی های مربوط به مسائل بهداشتی دردرازمدت وعدم حضور درمحل کار را نیز مانند مواردی که موجب حوادث می شوند، مورد توجه قرار دهد.

ایزو 45001 جایگزین OHSAS 18001، مرجع سابق استاندارد سلامت و ایمنی شغلی خواهد شد. سازمان هایی که قبلا OHSAS 18001 رادریافت کرده اند سه سال برای انطباق با استاندارد جدید ISO 45001 خواهند داشت. IAFانجمن بین المللی اعتباربخشی، الزامات مورد نیازبرای تغییر ازOHSAS 18001 به ISO 45001 برای کمک به سازمان ها، سازمان های صدور گواهینامه CB، موسسات اعتباربخشی AB وسایر اشخاص ذیصلاح راتهیه کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت IAF مراجعه کنید. گواهی ISO 45001: 2018 رامیتوانید ازکشورهای عضو ISO یاازطریق فروشگاه ISO تهیه کنید.