درباره مرکز

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بااستعانت ازخدواند متعال درسال 1379 آغازبه فعالیت نمود. زاین مرکزبه سرپرستی مهندس مجید کریمی درابتدا درزمینه مشاوره ، طراحی ، مستند سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت شروع بکار کرد. هم راستا باویرایشهای استاندارد 9001 و همچنین بانیاز مشتریان جهت پیاده سازی سایر استانداردها ، زاین مرکز فعالیتهای خودرا توسعه داده و بابکار گیری نیروهای زبده و متخصص درسایر امور مربوط زبه سیستمهای مدیریتی توان خودرا افزایش داد. ذاین مرکز بااجرای صدها پروژه اجرایی طراحی ، مستندسازی و استقرار سیستم و کسب تجربه رهای عملیاتی ، توانست گامهای موثری درتوانمند سازی دانش فنی و پیکره خود بردارد. لذا ایجادیک سازمان شکل یافته و منسجم ضرورت پیدا کرد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درتاریخ 27/05/1386 تحت شماره 301795 و شناسه ملی 10103404109 دراداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ربه ثبت رسمی رسید و همکاریهای خود رابا مراکز بزرگ و صاحب نام آغاز نمود. باتوسعه و بکارگیری نیروهای زبده و متخصص بیشتردر انواع سیستمهای مدیریتی و تجهیز محل مرکز و استفاده ازتجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری عرصه جدیدی جهت ارائه خدمات گسترده تر درسطح بازار مهیا گشت. همچنین ارتباط بامراجع رسمی داخلی و خارجی ازالویتهای داین مرکز قرار گرفت. هم اینک داین مرکز بادارا بودن دانش فنی و تخصصهای لازم مربوط زبه هریک ذاز شاخه ذهای مرتبط و همچنین باوجود پرسنل و همکاران مسلط ذبه علوم مختلف قادربه ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی درحوزه های بشرح مختصر زیرمیباشد.

*              مشاوره و اطلاع رسانی ادر خصوص اخذ گواهینامه های بین المللی ISO ، HSE-MS ، IMS ، CE و سایر گواهینامه اهای بین المللی مرتبط

*          مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی

*             مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص ارتقاء بهره وری و مهندسی سازمان

*             مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص ارزیابی عملکرد شرکتها و سازمانها