نحوه اخذ ایزو

نحوه اخذ ایزو

نحوه اخذ ایزو سوال غالب متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو منباب مقاصد مختلف بخصوص مناقصه میباشد و همچنین صادرات و تبلیغات و رقابت و هرنیت دیگر. اگرشما نیزبرای گسترش کار و تجارت خودبه دنبال گواهینامه ایزو هستیداین مقاله راحتما بخوانید. قصد داریم مطالبی درخصوص نحوه اخذ ایزو مطرح کنیم تابتوانید باآگاهی بیشتری وارداین مقوله شوید. بحث ایزو بسیار گستردست. اینکه تجارت شما درچه زمینه ایست و کدامیک ازانواع گواهینامه ایزو مناسب فعالیت شما میباشد، اینکه چطور میتوانید آنرا دریافت کنیدچه میزان زمان بابت بدست آوردنش لازمست، هزینه اخذ ایزو چقدرست و ازکدام مراجع بایدتهیه کنید، سوالهایی هستندکه درخصوص نحوه اخذ ایزو مهم بوده و لازمست اطلاعاتی دراین زمینه داشته باشید.

نحوه اخذ ایزو بخصوص درخصوص انواع عمومی ایزو بسیار متقاضی و سوال هست. ایزو 9001 رامیتوان پر کاربردترین گواهینامه های ایزو دانست. تقریبابرای هرتجارت و فعالیتی میبایست ابتدا ایزو 9001 رادریافت کرداین گواهی همان سیستم مدیریت کیفیت میباشدکه براساسش متقاضی موظفست استاندارد تعیین شده راطراحی وبه اجرا دربیاورنداین فرایند باعث بالا رفتن سطح کیفیت تولیدات و خدمات میشود و درنتیجه بتقویت تجارت بین المللی کمک بسیاری میکند.

 

ایزو 9001 و دو گواهینامه دیگر ایزو 14001 و ایزو 45001 نیزجزء گواهیهایی محسوب میشوندکه کاربرد بسیاری داشته و عمومیت بیشتری نسبت بسایر گواهی هادارند. ایزو 14001 گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی هست وبه موجبش منابع طبیعی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد و همچنین باعث کاهش عوارض و آلودگیهای ناشی ازمشکلات زیست محیطی مجموعه خواهد شد. ایزو 45001 استاندارد سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی رامورد بررسی قرار میدهداین فرایند ازاهمیت بالایی برخوردارست و براساسش محیط پیرامون کارکنان یک مجموعه ایمنتر شده و سطح بهداشت و سلامت شغلی رابالاتر میبرد. بغیر ازاین سه گواهی ، گواهی دیگرهم وجود دارندکه تخصصی ترشده و هرکدام بابت صنف مخصوصی استفاده میشوندبرای مثال ایزو 22000 همان سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی هست، درون صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرد ویا سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ( ISO/TS 29001 ) مربوطه مشاغل صنعت میشود و ...

نحوه اخذ گواهی ایزو بنابراین بدین گونه پیش میرودکه درآغاز کار میبایست نسبت کسب و کارخود گواهی ایزوی خودرا انتخاب کنید. سپس بابت اخذ گواهی مورد نظر خودبه مرجع مربوطه مراجعه کنید. درایران مراجع زیادبرای صدور ایزو وجود دارند اماهمه آنهامعتبر نیستند و درصورتیکه بخواهید ایزو معتبر دریافت کنید، لازمست اطلاعاتی دراین زمینه داشته باشید. سازمان جهانی ایزو انجمنی رابنا کرده تحت عنوان IAF و مسئول اعتبار دهی بزیر مجموعه های خودمیباشداین زیر مجموعه را AB هاتشکیل می دهند و آنهانیز درهر کشور CB هارا معرفی میکنندتا سازمانهای متقاضی ایزو بتوانند گواهیهای خودرا ازاین مراکز بگیرند. درایران بجزاین CB هامراکز دیگرهم وجود دارنداین گواهی هاصادر میکنند امادیگر اعتبار IAF رادارا نمیباشند. بنابراین بایدتوجه داشته باشیدکه سراغ کدام مرجع میروید. البته بسته بکاربرد گواهی، میتوان ازاین مراجع همچنین گواهی تهیه کرد و دربعضی شرایط مورد استفاده قرار داد. بطور مثال پیمانکاران درشرف مناقصه و نیازبه اخذ گواهی دارند میتوانند بدین مراجع مراجعه کنند. چراکه وقت کافی بابت پیاده سازی استانداردهای ایزو ندارند.

 

نحوه اخذ گواهی ایزو درخصوصش لازم بذکرست چنانچه مایل باشند میتوانند درآینده گواهی خودرابه گواهی معتبری تبدیل کنندکه البته بایداختلاف هزینه ها رامتقبل شوند. ویا دربعضی موارد شرکتیکه تازه تاسیس شده و در صددآنست برای خودش اعتبار ببشتری کسب کند و درجه اعتبار گواهی برایشان ازاهمیت چندانی برخوردار نیست، میتواند ازاین نوع گواهی هااستفاده کند.

گواهینامه ایزو، آنهم با اعتبار IAF مستلزم صرف زمان، هزینه و اعمال استانداردهای مربوطه میباشد. طراحی الزامات استاندارد ، آموزش کارکنان و مدیران ، پیاده سازی و اجرای استانداردها و ممیزی و صدور گواهی ایزو جزء مراحل نحوه اخذ ایزو میباشد. هر کدام ازاین قسمتها نیازمند حضور کارشناسانست و درتمام مراحل دقت لازم رامیطلبد چراکه بعداز اجرا، مراجع افسران ممیزی رابه مجموعه میفرستندتا ممیزی راانجام دهند و اینمرحله درصورتیکه بانقص و عدم انطباق همراه باشد باعث میشودتا افسر ممیزی مجددرا لازم بداند. بهمین دلیل هزینه و زمان بیشتری رامتحمل خواهند شد. امااگر افسر ممیزی مورد خاصی رامشاهده نکند، مرجع انتخابی اقدام صدور گواهی ایزو خواهد کرد.