گواهینامه HSE - ارزیابی ریسک

HSE, ارزیابی ریسک

بعداز شناسایی خطرات وجنبه ها بایستی علت ویا علتها، شدت پیامد ویا پیامدها، احتمال وقوع ودر نتیجه میزان ریسک محاسبه گردد. درمرحلهارزیابی ریسک بایستی شرح اینکه خطر کجا وچگونه بیشترین احتمال وقوع راداشته وبالقوه میتواند وقایع خطرناکی را بوجود آورد عنوان شود. برحسب نوع خطر موجود، پیامد میتواند شامل بیماری وجراحت، خسارت بابت تاسیسات ویا محیط زیست، افزایش بدهی ویا خدشه دار شدن اعتبار باشداین اطلاعات درون فرم ارزیابی ریسک (انسان، سرمایه واعتبار) وفرم ارزیابی ریسک ( محیط زیست) ثبت میشود.

 

 HSE گواهی, ارزیابی ریسک احتمال وقوع

احتمال وقوع حوادث رامیتوان ازطریق ارزیابی شرایط، اطلاعات قبلی ثبت شده، نظرخواهی ازسرپرستان ومتخصصان وغیره تعیین کرد. دراین روش اجرایی احتمال وقوع حوادث امتیاز دهی میشود. سطوح احتمال وقوع بدین نحو دسته بندی میگردد: هرگزدر منطقه، سازمان وشرکت مورد بررسی اتفاقی نمیافتدلین سطح زمانی محقق میشودکه تمامی خطرات بالقوه شناسایی وحذف شده اند. سطح دوم: خیلی بعید میباشد درمنطقه، سازمان وشرکت مورد بررسی اتفاق افتداما ممکنست رخ دهد. (حداقل یکبار درگذشته اتفاق افتاده). سطح سوم بعیدست درمنطقه، سازمان وشرکت مورد بررسی اتفاق افتداما منطقا انتظار میرود اتفاق بیفتد (درسال گذشته حداقل یک بار اتفاق افتاده باشد). سطح چهارم: بااحتمال زیاد درمنطقه، سازمان وشرکت مورد بررسی اتفاق بیفتد (هرشش ماه حداقل یکبار اتفاق افتاده است). سطح پنجم: اغلب درون منطقه، سازمان وشرکت مورد بررسی اتفاق بیفتد (هرماه حداقل یکبار اتفاق افتاده است). بطور مداوم درون منطقه سازمان وشرکت مورد بررسی اتفاق بیفتد.( هرهفته حداقل یکبار اتفاق افتاده است).

 

HSE گواهی نامه ارزیابی ریسک , شدت پیامد

شدت پیامدهای ناشی ازوقوع حوادث ( جراحت جزئی بدون نیازبه درمان سرپایی، جراحت ویااثرات بهداشتی سطحی برروی عملکرد کاری وزندگی شخصی فرد تاثیر ندارد، منجربه ازدست رفتن روز کاری نمیشود ولی نیازمند رسیدگی پزشکی سرپایی میباشد. (مثل مواردی درحد کمکهای اولیه ویا درمانهای پزشکی). منجربه جراحت ویا اثرات بهداشتی جدی بانیازبه استراحت تایک روز میشود. منجربه بستری شدن فرد نمیشود. منجربه جراحت یااثرات بهداشتی عمده بانیازبه استراحت بیش ازیک روز میشود. منجربه جراحت یااثرات بهداشتی درحد نقص عضو وناتوانی دائمی میشود. منجربه مرگ حداقل یک نفر میشود) جهت اموال، تجهیزات وسرمایه (خسارت مالی قابل صرفنظر کردن میباشد. آسیب سطحی-میزان خسارت کمتر ....... ریال، آسیب جزئی بابت اموال میزان خسارت بین .....وتا......، آسیب موضعی میزان خسارت مابین .....تا.....، آسیب شدید-میزان خسارت بین.....تا......، آسیب گسترده-بیش از.......)، جهت محیط زیست (باسطوح بدون اثر، اثر زیست محیطی خفیف، خسارت ناچیز وقابل صرف نظر کردن میباشد. اثر زیست محیطی جزئی، اثر آلاینده برروی محیط زیست کوتاه مدت بوده وبعداز مدتی ازبین میرود. اثر موضعی برروی محیط زیست-نیازبه پاکسازی دارد. اثر عمده-اثر آلاینده برروی محیط زیست بلند مدت بوده ونیازبه پاکسازی باصرف هزینه وپرداخت چریمه دارد. اثر وسیع، تخریب اکولوژی وکاربری منطقه). جهت صدمه بابت شهرت واعتبار (اثربه شهرت قابل چشم پوشی میباشد. موضوع حادثه جهت سازمان متقاضی اندک بوده ویا حائز اهمیت وتاثیرش درفضای محدود ویا گسترده وحتی بسیار گسترده میباشد، تعیین میگردد.

 HSE استاندارد, ارزیابی ریسک , محاسبه ریسک : بعداز تعیین میزان احتمال وقوع حادثه وشدت پیامدهایش برحسب میزان سطح ریسک محاسبه میگردد.

HSE مدل ارزیابی ریسک , معیارهای پذیرش ریسک : براساس معیارهای پذیرش ارائه شده سطوح ریسک درسه دسته ( محدوده غیرقابل قبول ویا بالا ، محدوده ALARP ومتوسط ، محدوده قابل قبول یاپایین) تقسیم میگرددکه درستون مرتبط باسطح ریسک درون فرم ارزیابی ریسک ( انسان، سرمایه واعتبار) وفرم ارزیابی ریسک (محیط زیست) ثبت میگردد.
درتوصیف سطوح ریسک اینگونه تعریف میگردد: درون توصیف ریسک غیر قابل قبول بیان میگردداین سطح ازسطوح ریسک ، سازمان رابا تهدیدات اساسی درحوزه نیروی انسانی، محیط زیست، سرمایه واعتبار مواجه میسازد ولذا غیر قابل قبول میباشد. خطرات دراین سطح بایستی کامل حذف گردد ویا فورا ازطریق اقدامات اصلاحی کاهش داده شودبه سطح قابل تحمل. سطح ریسک قابل قبول بادر نظر گرفتن ALARP :خطرات سطح بایستی بمنظور کاهش احتمال ویا شدت پیامد توسط اصل ALARP مورد مدیریت قرار گیرند. قابل قبول بدون اقدامات اصلاحی اضافی:دراین سطح اقدام اصلاحی خاصی مورد نیاز نیست ولی بمعنای عدم برنامه ریزی جهت بهبود مستمر وضعیت نمیباشد.