دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری

دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تجربه کاری)

دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تجربه کاری): قراردادهای مهم شرکتهای پیمانکارکه درفرآیند ارتقا پایه، دو پایه وبیشتر تاثیر دارند، درصورتیکه درگواهینامه قبلی خود، پایه مشابه پایه جدید دررشته دیگری نداشته باشند. بایستی برسدبه تایید جلسه وحدت رویه.(ازپایه 0به3 ویا 0به2 ویا 0به1 ویا 5به2 ویا 5به1 ویا 4به1). اگر درسابقه کاری شرکت پیمانکار، یک یادو قرارداد پرت بسیار بزرگ وجود داشته باشد طوریکه سقف ریالی قرارداد مربوطه یادو قرارداد بیش ازچهار برابر سقف ریالی بزرگترین قرارداد عادی قبل ازخودش باشد ویا موضوع بزرگترین قرارداد شرکت باموضوع رشته مربوطه وفعالیت شرکت درسایر قراردادها مطابقت طبیعی نداشته باشد، همان قرارداد نامتقارن یاانگشت نما (non-symmetric-single-contract ) نامیده میشود. قراردادهای نامتقارن جهت سابقه کارو نیز جهت کار شاخص پس ازطرح و تایید درجلسه وحدت رویه قابل محاسبه و امتیازدهی خواهد بود. اینگونه موارد حتما بایستی دراولین جلسه وحدت رویه (حداکثر یک هفته بعداز ارجاع موضوع) طرح شودتا درروند بررسی پرونده تاخیر ایجاد نگردد. همچنین تجربه کاری غیرمرتبط، ناموزون و نامتناسب باتشخیص کارشناس بررسی کننده پرونده نیز مشمول استفسار ازجلسه وحدت رویه میباشد. امتیاز قراردادهای مرتبط با پروژه های مسکن مهر واقع دراستانها، دردو صورت جهت شرکتهای پیمانکار قابل محاسبه میباشد: اولا پرداختهای بیمه و مالیات بانام پیمانکار سازنده صادر شده باشد. (جهت تشخیص مقدار کار درموضوعات پیمانکاری ) دوما تاییدیه پرداخت یاصورت وضعیت ازکارفرمای اصلی سازمان مسکن وشهرسازی استان مربوطه و بانک مسکن عامل ویا بانک عامل داشته باشد. جهت قراردادهای پیمانکاری ،مقدار متراژ زیربنای مفید بایستی دراسناد ومدارک ذکر شده باشد.

دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تجربه کاری): موضوع انجام کار شاخص جهت شرکتهای پیمانکاری ،چنانچه درقالب یک قرارداد منعقدوبه انجام رسیده باشد میتوان آنرا بعنوان یک کار شاخص مورد محاسبه قرار داد. بنابراین تجمیع مجموعه ای ازکارها درقالب دو یاچند قرارداد کاملا منفصل ودرچند محیط کارگاهی متفاوت، کار شاخص تلقی نمیگردد. ضمنا کار شاخص بایستی بیانگر اغلب جنبه های حیات رشته مورد نظر باشد. تبصره: قراردادهای الحاقیه ومتمم یک قرارداد جزو عملکرد قرارداد محسوب میشود. هرکاری نوعا درارجاع پیمانکاری نیازمند رتبه بوده ودر ظرفیت کاری مربوطه محاسبه شود، آن کاربه تناسب ارتباط بانوع رتبه مورد نظر بعنوان تجربه کاری شرکت مربوطه، درارتقا رتبه وی مورد محاسبه قرار میگیرد. بدیهی میباشددررابطه باکارهای پیمانکاری ، باتوجه اینکه موضوع خرید درزمره کارهای پیمانکاری محسوب نمیشود بنابراین درتجربه کاری آنها نیز قابل محاسبه نمیباشد. درصورتیکه دو شرکت مستقل پیمانکاری دارای قراردادهای کاری (تجربه کاری) مستقلی بوده باشند وسپس دوشرکت مستقل پیمانکاری باعمل ادغام تبدیل شوندبه شرکت واحد، بمنظور ارتقا پایه پیمانکاری خودبعنوان یک شرکت واحد مشروط بامرتبط بودن کار مربوطه بارشته مربوطه میتوانند ازآن تجربیات کاری مستقل انجام شده قبلی بعنوان تجربیات کاری واحد استفاده نمایند. ارائه مستندات انحلال شرکتهای ادغامی الزامی میباشد. دررابطه باارائه قراردادهای پیمانکاری بمنظور ارتقا پایه، واضح میباشدکه علاوه برمبلغ ریالی، احراز اینکه نوع کار بایستی بارشته موردنظر مرتبط باشد نیز حائز اهمیت میباشد. طبق نظریه ارائه شده ازسوی وزارت نیرو ، کارهای تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها وایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ و کوچک، درتجربه کاری شرکتهای پیمانکار بمنظور ارتقا پایه میبایست بصورت زیر مدنظر قرار گیرد: منظوراز تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها وایستگاههای پمپاژ آب بزرگ، تاسیسات وتجهیزاتی میباشدکه جهت دبه ی بیشاراز 200 لیتر برثانیه، کمتر یا مساوی 200 لیتر برثانیه، بیشتراز 150 لیتر برثانیه وکمتر یامساوی 150 لیتر برثانیه طراحی شده اند. امتیاز هر قرارداد، فقط وفقط جهت یک شرکت پیمانکاری محاسبه میشود. درمورد قراردادهاییکه بخشی ازآن بصورت دست دوم بجهت پیمانکاران دیگر ارجاع شود، امتیاز قرارداد متناسب باحجم کار انجام شده براساس مستندات ارائه شده بین پیمانکار اول و دوم تقسیم میشود. درمحاسبه قراردادهای خارجی درسالهای مختلف میتوان بااستفاده ازمتوسط نرخ ارز سال عقد قرارداد، ارزش ریالی قراردادها رابدون تعدیل دیگر محاسبه نمود. جهت درخواستهای فقط مربوطه یک رشته تفکیک قرارداد لازم نیست. بعنوان مثال اگر درخواست فقط رشته ساختمان باشد لازم نیست سهم تاسیسات رااز قرارداد جدا نمود، میتوان کل مبلغ قرارداد رابعنوان کار ساختمانی قبول کرد. امااگر علاوه بردرخواست رشته ساختمان، رشته تاسیسات رانیز درخواست کرده بود، ازمبلغ کل قرارداد ساختمانی، سهم تاسیسات رابایستی جدا کرد. تفکیک سهم هررشته جهت یک قرارداد بر اساس آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما، انجام میپذیرد. جهت قراردادهای دارای سهم خرید تجهیزات بیشتراز 67درصد مبلغ کل پیمان بایستی مبلغ خرید تجهیزات ازمبلغ کل پیمان کسر شود وسپس مبلغ باقیمانده بعنوان کار انجام شده بصورت دستمزدی محاسبه شود.

تبصره1: قراردادهای مرتبط باارتباطات و ایستگاههای تقلیل فشار گاز وایستگاههای اندازه گیری گاز ازاین بند مستثنی میباشد ودرذیل گواهینامه شرکتهای مذکور متن زیر درج میشود: الف- پایه...رشته ارتباطات شرکت مورد نظر درزمینه یکی ازچهار موضوع خطوط انتقال مخابراتی (با سیم)، نصب تجهیزات مخابراتی (با سیم)، نصب تجهیزات خطوط مخابرات (ماکرویو)، نصب تجهیزات خطوط مخابرات (ماهواره). ب-پایه...رشته تاسیسات وتجهیزات شرکت مورد نظر درزمینه ایستگاههای تقلیل فشار گاز و ایستگاههای اندازه گیری گاز میباشد.

تبصره 2: قراردادهای مرتبط بارشته صنعت و معدن زیر رشته اتوماسیون صنعتی ازاین بند مستثنی میباشد.کار شاخص رشته نیرو: زیر رشته تولید نیرو: شرکت بایستی قرارداد انجام کار دریکی ازبخشهای اصلی نیروگاه راداشته باشد. زیررشته پستها، انتقال و توزیع نیرو: قرارداد انجام کار انتقال نیرو، نصب وراه اندازی پستهای نیرو. شرط لازم بجهت اخذ پایه 1نیرو دراین زیررشته؛ داشتن کار شاخص درخطوط انتقال نیرو ویا نصب و راه اندازی پست 23کیلو ولت وبالاتر میباشد، شرط لازم بجهت اخذ پایه 2نیرو دراین زیررشته داشتن کار شاخص درخطوط انتقال نیرو ویا نصب و راه اندازی پست 132 کیلو ولت وبالاتر میباشد. موضوع کارهای حفاری وساخت تونل متروی شهری بعنوان کار شاخص دررشته راه و ترابری قابل قبول میباشد. شرکتهای پیمانکارکه درسال 1381 پروانه حفاری ازوزارت نیرو دریافت داشته اند. موضوع کار ساختمانی پست انتقال برق (نظیر پست 230تا400 کیلو ولت) صرفا بعنوان کار شاخص پایه 3 رشته ساختمان قابل قبول میباشد. تبصره: اجرای کار ساختمان پست SFX compact بعنوان کار شاخص پایه 2 قابل قبول میباشد. موضوع کار ساختمان مسکونی باسازه حداقل پنج طبقه مسکونی، بعنوان کار شاخص پایه 2 وحداقل 8طبقه مسکونی ، بعنوان کار شاخص پایه 1 رشته ساختمان و ابنیه قابل قبول میباشد. کار شاخص ازتکرار تعداد زیادی کار اجرایی یکسان نباید حاصل شده باشد (بعنوان مثال ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی یک یادوطبقه دریک قرارداد، تعداد زیادی ایستگاه گاز دریک قراردادو غیره). قراردادهای خاکبرداری، خاکریزی، دیوارکشی، احداث سکوی حمل، جدول گذاری( پیاده روها و جاده ها)، کفپوش پیاده روها، محوطه سازی، احداث پارکها، نازک کاری ساختمان، بعنوان کار شاخص دررشته های پیمانکاری محاسبه نمیشود.اما اگراین فعالیتها بخشی ازقرارداد کار شاخص (قرارداد ساختمانی، راه وترابری وغیره) باشد و سهمش کمتراز 40 درصد مبلغ کل پیمان باشد، کل مبلغ پیمان بعنوان شاخص قابل قبول میباشد. درمورد قراردادهای بسته شده قبل از15 سال اخیر وروند اجرا و خاتمه قرارداد دردوره 15 سال اخیر، بایستی سهم مبلغ کارکرد پیمان دردوره زمانی 15سال اخیر محاسبه وبر مبنای سال شروع ابتدای 15سال اخیر امتیاز محاسبه گردد. تجربه کاری روکش آسفالت دررشته راه و ترابری بعنوان کار شاخص میتواند منظور گردد. امادر گواهینامه پیمانکاران اینچنینی توضیح داده میشوداین شرکت صرفا درخصوص موضوع روکش آسفالت دارای پایه 1ویا 2ویا3 رشته راه و ترابری میباشد. جهت محاسبه کار شاخص علاوه برمحاسبه و امتیازدهی تجربه کاری باروش آئین نامه، ضروری میباشد. قراردادهای خلع ید شده پیمانکار توسط کارفرما درروند اجرای پیمان ،درامتیاز تجربه کاری شرکت قابل محاسبه نمیباشد. افراد دارای تجربیات کاری باگواهینامه پیمانکار حقیقی درسنوات قبل درصورتیکه اقدام نمایندبه تاسیس شرکت سهامی خاص واین فرد درشرکت دارای حداقل 20 درصد سهام باشد، تجربیات کاراین فرد دردوره گواهینامه پیمانکار حقیقی بجهت یکبار بعنوان تجربیات کاری شرکت قابل محاسبه میباشد. باتغییر ویا جابجایی اینگونه افرادبه شرکت دیگری سوابقش قابل انتقال نمیباشد. کارهای مدیریت پیمان جزو کارهای پیمانکاری بدن مصالح محسوب نمیگردد،