گواهینامه ایزو 30401

گواهینامه ISO30401 گواهی نامه ایزو 30401

استاندارد ایزو 30401 درمعنای سیستم مدیریت دانش میباشدکه دستورالعملهایی راجهت ایجاد، اجرا، حفظ، بررسی وبهبود یک سیستم مدیریت موثر بجهت مدیریت دانش درسازمانها ارائه میدهد. تمام الزامات درون استاندارد ISO30401 بجهت تمامی سازمانها ، صرف نظر ازنوع یااندازه سازمان ونوع محصولات و خدمات ارائه شده، قابل اجرا میباشد.

گواهی نامه ISO30401هدف ازاجرایشتشریح چگونگی جمع­آوري، ذخيره­سازی و ثبت ، پردازش و توزيع دانش مفيد سازماني درساختاری متناسب باكليه افراد نيازمند، درهر نقطه و هر زمان درسازمان میباشند. درواقع تشریح چگونگی تبدیل دانش ضمنی ( پنهان ) به دانش صریح ( آشکار ).

گواهی ISO30401ودامنه کاربردش روش اجرایی مدیریت دانش درکلیه واحد های شرکت میباشد.

گواهی نامه ISO30401 مسئوليت نظارت و اجرایش برعهده افراد ذیل میباشد:

نظارت : مسئولیت نظارت براجرای روش اجرایی مدیریت دانش بانماینده مدیریت میباشد.

اجرا : مسئولیت اجرای روش اجرایی مدیریت دانش باکلیه مسئولین واحدهای مختلف می باشد.

استاتدارد ISO30401 وتعاریف موجود درآن:

دانش : دانش یعنی کلیه آموزه های تولید شده حین فرآیند کارکه دانستنش توسط دیگران ایجاد ارزش افزوده مینماید. دانش درسازمان درزمانها و موقعیت های مختلف تولید می شود بعنوان مثال : حین یک جلسه ویا بحث کاری ، حین یک ماموریت کاری ، حین یک رفع اشکال ، حین کار درگروهها و تیم های کاری ، حین فرآیندهای کاری روزمره . دانش میتواند یک تجربه فنی ، یک دیدگاه فنی ، یک تجربه مدیریتی ، یک دیدگاه مدیریتی و حتی یک مبحث اقتباس شده ازیک مطالعه باشد.

مدیریت دانش : مدیریت دانش همان اشتراک گذاشتن و تبادل تجربیات و دانش است.مدیریت دانش ، مدیریت سرمایه های ناملموس ( دانش ) کارکنان ازابتدا تاانتهای دوره آن وبه تعبیر واضح تر شامل خلق ، کسب ، ذخیره سازی ، اشتراک گذاشتن و درنهایت ، بکارگیری دانش درسازمان میباشد.در مدیریت دانش بایستی تلاش نمودتا هیچ دانش و تجربه ای مفقود نشده و بتوانیم پاسخ هرسوال رادر سریعترین زمان و باکمترین هزینه ازدرون سازمان بیابیم .

تجربه کاری ( شخصی ) : ازمهمترین ماژول های مورد نظر دربحث مدیریت دانش اعتبار سامانه مدیریت دانش شرکت راتا حدچشمگیری ارتقاء میدهد همین ماژول می باشد. درماژول تجربه شخصی ویا تجربه کاری شما بایستی تجربه موفقیت ویا شکست خود راکه درمواجهه بامشکلات و سعی جهت حل آنهابه دست آورده باشید ویا ابتکاراتی راکه بابت اداره تهیه امور و صرفه جویی دروقت و هزینه بکار بسته اید راعنوان نموده و ثبت نمایید.

پژوهش ها :ماژول پژوهش ها نیز جزء دانش بحساب میاید. دریک فعالیت پژوهشی ممکن است : چند دانش رادر کنارهم قرار داده ومقایسه کرد. دانشی رانقل وآن راتحلیل کرد. آماری راارائه و تحلیل کرد. دانشی رانقل کرده و آنرا بااقتضائات سازمان خودتطبیق داد. درخصوص یک موضوع مرتبط باشرکت درجهت رفع مشکلات درسازمان درحین اقدامات لازم جهت پژوهش نتایج رامستند کرد.
دانش اقتباسی و مطالعات : دانش اقتباسی و مطالعات درواقع توسط خود شما تولید نشده ویا تجربه شخصی خود شما نمیباشد . درواقع شما مطلب جدیدی خلق نکرده اید وصرفاٌ دانش ویا مجموعه ای ازدانش ها رابه نحو مناسبی نقل کرده اید. کسب دانش ازطریق کارگاهها ،کنفرانس ها و سمینارهای آموزشی، دوره های آموزشی، رسانه های عمومی و تخصصی، وب سایتها و کانالهای مجازی، مقالات و دست نوشته های دیگران، نتایج تحقیقات دیگران مانند دانشگاه ها و موسسات تحقیقی و غیره را می توان از جمله راه های کسب دانش اقتباسی نام برد.

شرح کار

دانش دو نوع است : عیان و نهان ( یا ضمنی ). دانش عیان و صریح ، دانشی میباشدکه مدون شده است و یابه فرمتهای خاصی ارائه شده است . کلیه اطلاعات مستند درون سازمانی و برون سازمانی مطابق باروش اجرایی کنترل اطلاعات مستند تحت کنترل دقیقاً بعنوان دانش صریح درسطح سازمان جاری میباشد. درواقع این نوع دانش ازابتدا جمع آوری و ثبت ، پردازش و پس ازتدوین مطابق باروش اجرایی کنترل اطلاعات مستند بین افراد نیازمنداین دانشها توزیع شده است.

دانش نهان ، دانش شخصی و ابراز نشده ای میباشدکه یک فرد دارد. دانشی که درذهن افراد میباشد. دانش نهان حاصل تجربه کاری (شخصی) ( ر.ک 4-3) و پژوهش ها ( ر.ک 4-4 ) و دانش اقتباسی و مطالعات ( ر.ک 4-5 ) میباشد. دانش نهان تنها درذهن افراد یادر یادداشت های شخصی ، فایلهای کامپیوتری ویا کشوی میز آنها مستقر است . دانش نهان همان چیزی میباشدکه باعث بهبود درسرعت فعالیتها و ارتقاء سطح کیفیت ، ایمنی و بهداشت ومحیط زیست میگردد. بنابراین ازآنجاکه هرکارمند کوچکترین واحد مدیریت دانش میباشدو ازطرفی دانش نهان نزداین افراد است لذا مسئولین کلیه واحدها بایستی درفواصل زمانی حداقل سه ماهه بابرگزاری جلسات تخصصی و عمومی باافراد ذیربط واحدهای خوداین نوع دانشها راشناسایی و مطابق بافرم جمع آوری و ثبت دانش باکد F-246 ثبت مینمایند. پس ازجمع آوری دانشهای نهان ، مدیران هرفرایند باهمکاری نماینده مدیریت وسایر مدیران مرتبط (درصورت لزوم) ویا مدیر عامل (درصورت لزوم) بجهت تحلیل و پردازش دانشهای جمع آوری شده اقدام مینمایند. خروجی این تحلیل ها منجربه اصلاح ، ارتقاء ویا حتی ایجاد اطلاعات مستند مربوطه میشود. بدیهی میباشداین اصلاح ، ارتقاء ویا حتی ایجاد اطلاعات مستند مطابق باروش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه وهمچنین روش اجرایی کنترل اطلاعات مستند ترتیب اثر داده خواهد شد. درپایان جهت انتشاراین دانش ها بعوامل و افراد ذیربط مطابق باروش اجرایی کنترل اطلاعات مستند اقدام خواهد شد.

نظربه سرعت بالا وروز افزون رشد تکنولوژی، درجهت کسب دانش درخصوص انجام فرایندها چنانچه نیازبه آموزشهای عمومی ویا تخصصی دردوره های آموزشی ، سمینارها و کنفرانسهای آموزشی، ماموریتها و بازدیدهای آموزشی، کارگاههای آموزشی و غیره باشد بایستی مطابق باروش اجرایی آموزش اقدام نمود. همانطورکه دراین روش اجرایی تشریح شده است نیازسنجی آموزشی سالی یکبار بصورت فراخوان عمومی بوده وهمچنین درفواصل اتفاقی نیز میتوان اعلام نیازبه کسب دانش ازطرق مذکور کرد. پس ازکسب آموزش دانش جدید مطابق بارویه شرح داده شده دربند 5-2 اقدام شده واین دانش جدید مدیریت میگردد.

علاوه بردوره های سه ماهه شرح داده شده دربند 5-2 جهت جمع آوری و ثبت دانش ، بنابر اقتضا ونیاز فوری سازمان و همچنین احساس نیاز مدیران مرتبط ، میتوان اینگونه جلسات مدیریت دانش راخارج ازبرنامه سه ماهه برگزار کرد.

توزیع نسخ : مطابق با فرم فهرست مستندات توزیع شده است.
مدارک پیوست : فرم جمع آوری و ثبت دانش
مدارک مربوطه: روش اجرایی کنترل اطلاعات مستند ، روش اجرایی اقدامات اطلاحی و پیشگیرانه ، روش اجرایی آموزش