استاندارد IFS ، گواهینامه IFS

استاندارد IFS, گواهینامه IFS

استاندارد IFS ویا INTERNATIONAL FOOD STANDARD ، استانداردی میباشدکه جهت اطلاع خریداران موادغذایی ازنحوه تامین مواداولیه ومواد غذایی توسط فروشندگان مواد غذایی بصورت مشترک ودر فرانسه وهمچنین آلمان ایجاد شد. استاندارد IFS براساس الزامات HACCP ، مدیریت کیفیت، GMP ونیز ایمنی فرآیند تولید براساس استاندارد EN45011 اجرایی میشود. دراینجا مختصرا بدین استانداردها جهت درک بهتر استاندارد IFS میپردازیم. گواهی IFS زیر نظر سازمانها ومراجع خصوصی صادر میگردد درصورتیکه انواع گواهینامه ایزو زیر نظر سازمان استاندارد جهانی ایزو صادر میگرددو استانداردهای بین المللی هستند اما استاندارد IFS باتوجه بدینکه معتبرند ولیکن بین المللی نیستند.

استاندارد HACCP ، درحقیقت عنوان قبل ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی میباشدو تکامل یافته ایزو 22000 میباشد. قبلا سازمانها جهت صنایع غذایی استاندارد هسپ رادر سازمانشان طراحی وپیاده سازی میکردند اما امروزه سازمانهای آگاه باتحقیق سطحی میدانندکه بایستی استاندارد 22000 رابجای استاندارد HACCP درون سازمان خودشان طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند وبهترست بدانندکه بایستی ایزو 22000 رابجای هسپ دریافت کنند چون ممکنست دردام مراجع قلابی بیفتندکه گواهی HACCP راصادر میکننداما مراجع آگاه وحقیقی سازمانها راجهت دریافت گواهی ISO22000 بجای HACCP رهنمون میکنند وتنها بااصرار ومسئولیت خودسازمان اقدام میکنند به صدور گواهی نامه HACCP .

استاندارد ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت بعنوان عمومی ترین استاندارد ومادر تمامی استانداردها مطرح میباشدکه جهت طراحی وهمچنین پیاده سازی تمامی استانداردها کاربردی میباشد. هرسازمانی باهر گونه فعالیت میتواند سیستم مدیریت کیفیت رادر سازمانش طراحی کرده وگرفتن گواهی ایزو 9001 برایش حائز اهمیت میباشدو نوان جهت پیشرفت سازمان موثر میباشد.

استاندارد GMP نیزاز سری استانداردهایی میباشدکه درصنایع غذایی کاربرد داردو درمعنای شرایط تولید خوب صحبت میکندو باعنوان شرایط تولید خوب مطرح میگردد. سازمانها باطراحی ونیز پیاده سازی نشان میدهند شرایط تولید خوب رادر راستای فرآیندشان مدنظر قرار میدهند ومشتری بادیدن نشان GMP جهت استفاده ازمواد غذایی مورد نظر باخیال راحت تری اقدام میکند و سازمان بااستفاده از تعریف کیفیت خوب جهت پیشرفت وجذب مشتری عمل میکند.

استاندارد EN45011 باعنوان معیارهای عمومی جهت سازمانهای گواهی دهنده محصول درباره الزامات عمومی بابت سازمانهایی تعریف میگرددکه شرایط ونظام واصول گواهی دادن بابت محصولات رااداره میکنندو معیارهای گواهی کردن یک محصول رابیان میکند.

کاربران جهت کسب اطلاعات بابت مطلب مورد نظر خودممکنست بااین عناوین درون گوگل جستجو کنند:

استاندارد EN45000, استاندارد EN45001, استاندارد EN45002, استاندارد EN45003, استاندارد EN45004, استاندارد EN45005, استاندارد EN45011, استاندارد EN45013, استاندارد EN45014, استاندارد EN45020, استاندارد ENXXXX وغیره. 

گواهینامه IFS الزامات هرچهار استاندارد ( HACCP ، مدیریت کیفیت ISO9001 GMP , ونیز استاندارد EN45011 ) رادرون خود دارد والزامات هرچهار استاندارد رابیان میکند. استاندارد IFS بیان کننده اطلاع خریداران موادغذایی ازنحوه تامین مواداولیه ومواد غذایی توسط فروشندگان مواد غذایی میباشد. استاندارد IFS بیان میکندکه مواد اولیه ومواد غذاایی براساس چه استانداردهایی میباشدو اینکه الزامات لازم جهت ایمن بودن مواد غذایی رابیان میکند واینکه مواد اولیه وغذایی چگونه واز کجا تامین میگردد. استاندارد IFS درفرانسه وآلمان تعریف وتدوین گردید وهمانطورکه بیان شد براساس الزامات HACCP ، مدیریت کیفیتISO9001، GMP ونیز استاندارد EN45011 تهیه تدوین واجرایی گردید. بااین اوصاف بهترست سازمانهای متقاضی استاندارد IFS ابتدا درباره چهار استاندارد فوق اطلاعاتی داشته باشندتا بتوانند درک درستی درباره استاندارد IFS داشته باشند. بهمین جهت اختصارابه هرکدام پرداخته شد.

کاربران جهت کسب اطلاعات بابت مطلب مورد نظر خودممکنست بااین عناوین درون گوگل جستجو کنند:

استاندارد IFS, گواهینامه IFS, گواهی IFS, گواهی نامه IFS, استاندارد مرتبط IFS باانواع استاندارد دیگر وغیره.