ISO , روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی ایزو

ISO, روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی ایزو

گواهینامه ایزو ,روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی ISO توضیح جامعی ازچگونگی شناسایی وکشف اقدامات اصلاحیISO موجود درهرمجموعه و پیگیریش ‌تادستیابی جهت ‌نتیجه مطلوب میباشد. درحقیقت باتوجه بوجود انواع عدم انطباقها درتمامی بخشها، هرمجموعه بایستی تدبیری بجهت ‌رفع وجلوگیری ازتکرارش بیاندیشدکه ‌این اندیشه درقالب روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی ISO درمیاید تاروال کشف وبررسی وپیگیری وبایگانی اقدامات اصلاحی ISOبصورت مستند ومنظم دردسترس کارمندان مجموعه قرارگیرد. روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی ISO درون تمامی بخشهای تاثیرگذار برروی کیفیت محصول و خدمات قابل اجرا میباشد.

گواهی نامه ISO, روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی ISO پیش ازهر عملی بایدبرای‌ نظارت برتهیه وتنظیم و جرا وپیگیری‌ هرگونه اقدام اصلاحی مسئولی تعیین شود.

استاندارد ISO, روش اجرایی اقدامات اصلاحی ایزو بایستی طی مراحل زیر انجام شوند:

گواهی نامه ایزو , روش اجرایی اقدامات اصلاحی ایزو , مرحله اول: تعیین وتعریف تمامی مراجعی که‌امکان استخراج اقدامات اصلاحی مورد نیاز ازآنها وجود داردکه ‌میتوان اشاره کردبه‌مراجع زیر: پیشنهادات وانتقادات ونظرات جهت ‌اعمال تغییرات، نتایج ممیزی (ها) ،جلسات بازنگری مدیریت ،خروجیهای نامنطبق اعم ازمحصولات وخدمات ،نتایج تحلیل وهمچنین ارزیابی ها، پایش فرآیندها، مدیریت دانش ،بازخورد مشتریان، جلسات شورای هماهنگی، جلسات داخلی ویا عمومی وتخصصی، بازرسی های ادواری، تغییرات ایجاد شده درعوامل داخلی وخارجی موثر برسازمانها.

گواهی ISO روش اجرایی اقدامات اصلاحی ISO مرحله دوم : تعریف وپیگیری اقدامات اصلاحی ایزو :
اقدامات اصلاحی ISO کشف شده درگام قبل دراین قسمت توسط نماینده مدیریت درون فرم اقدام اصلاحی ایزو (‌بایدبه ‌روش اجرایی اقدامات اصلاحی ISO پیوست شود) ثبت شده وزمان مورد نیاز بجهت ‌انجامش ، مسئول انجامش و منابع مورد نیاز بابت انجام اقدامات اصلاحی ایزو مشخص شوند.

گواهینامه ISO روش اجرایی اقدامات اصلاحی ایزو , مرحله سوم : تعیین علل وقوع عدم انطباقها :

دربخشهای قبل عدم انطباقها کشف شدند ومتناسب باآنها اقدامات اصلاحی ایزو تعریف شد. دراین بخش ازروش اجرایی اقدامات اصلاحی ISO بجهت جلوگیری ازوقوع دوباره درهمان قسمت ویا قستمهای دیگر، علت وقوع اینگونه عدم انطباقها بررسی، تحلیل وکشف میشوند.

استاندارد ایزو,روش اجرایی اقدامات اصلاحی ISO, گام چهارم: بررسی پیامدها شامل ریسکها و فرصتها .

استاندارد ایزو,روش اجرایی اقدامات اصلاحی ISO, گام پنجم : مشخص نمودن نحوه توزیع مستندات دراین حوزه :

نماینده مدیریت بایستی ریسک ها وفرصتهای حاصل ازاین تغییرات وهمچنین اقدامات اصلاحی ایزو راپیش بینی کرده وبرای آنهاآماده باشد.

گواهی ایزو,روش اجرایی اقدامات اصلاحی ISO, گام ششم: پیوست فرمهای مربوطه

ISO درروش اجرایی اقدامات اصلاحی ایزو , مرحله هفتم: پیوست روش اجرایی‌ ودستورالعملهای مربوطه.

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز اطلاع رسانی درخصوص کلیه گواهینامه های ایزو وانواع گواهینامه بین المللی ، آمادگی پاسخگویی جهت سئوالات وابهامات متقاضیان محترم رادارد.