, HSE مقررات ایمنی و آتش نشانی , فصل دوم , حادثه و آسیب

 HSE, مقررات ایمنی و آتش نشانی , فصل دوم , حادثه و آسیب

گواهی نامه HSE ایمنی وتقسیم بندی آسیبها: آسيبهاي وارده بجهت كاركنان راميتوان بشرح زير تقسيم بندي كرد: آسیبهای ناشی ازکار ، آسیبهای غیر ناشی ازکار. آسیبهای غیر ناشی ازکار شامل آسیبهای عمدی میشود. آسیبهای ناشی ازکار شامل آسیبهای آماری و غیرآماری میشودکه آسیبهای آماری شامل آسیبهای جزیی بدون تلف شدن وقت ویا جزئی باتلف شدن وقت میشود. یکسری آسیبهای آماری کلی ناتوان کننده هستند (ازکار افتادن موقت، ازکار افتادن دائم، منجربه نقص عضو، منجربه مرگ وبیماریهای ناشی ازکار). آسیبهای غیر ناشی ازکار کلیه آسیبهایی میباشدکه دراثر وقوع حوادث خارج ازساعت كار يادر ايام تعطيل بجهت كاركنان رخ ميدهد (درصورتيكه مشغول انجام وظيفه بجهت شركت نباشد)آسيبهاي غير ناشي ازكار محسوب ميشوند. آسیبهای ناشی ازکار (آماری) آندسته ازآسیبهاکه درمدت قرداد بين شركت وكاركنان بابت انجام كار درشبانه روز(بادر نظر گرفتن آئين نامه سازمان مربوطه)حين انجام وظيفه ويا متعاقبش بجهت كاركنان وارد آيد. بيماريهاي حاد يامزمن ومرگ ناشي ازكاربه تشخيص پزشك معتمد سازمان جزء آسيبهاي ناشي از ار بشمار ميايند. آسیبهای ناشی ازکار ( غیر آماری ) آندسته آسیبهاکه حين رفت وآمدبه منزل ومحل كار ،ساعات صرف نهار،حين ورزش (كه ازطرف شركت ترتيب داده شده است) استراحتهاي داده شده حين كاركه بنحوي باانجام وظيفه ارتباط داشته باشد ناشي ازكار محسوب ولي درآمار حوادث منظور نميگردد. آسیبهای جزئی اطلاق میشودبه آندسته آسیبهاکه باكمكهاي اوليه بتوان آنهارا مداوا نمود وكاركنان رادر روز حادثه ياروز بعدبه كار مقرر ويا مناسب تر عودت داد. آسیبهای ناتوان کننده آندسته آسیبها هستندکه درنتيجه اش كاركنان قادر نباشند وظايف مقرره رابنابر تشخيص مقامات بهداري انجام داده وعلاوه برروز حادثه يك ياچند روز ديگر نيزاز كار معاف گردند. آسیبهای بدنی عمدی آندسته آسیبها هستندکه شخص حين انجام وظيفه عمدابه خودوارد آورداين آسيب هاجزء آسيب هاي ناشي ازكار محسوب ميشوند.

گواهی HSE , ایمنی و حوادث: دریک طبقه بندی حوادث دو بخش میشوند: حوادث طبيعي مانند سيل ،طوفان،زلزله وعوامل جوي، حوادث غير طبيعي مانند آتش سوزي،تصادف،انفجار،بمباران،حوادث گوناگون صنعتي وبيماريهاي ناشي ازكار. طبقه بندی حوادث اتفاق افتاده درمحيطهاي كاري چهار گروه ميشوند: حوادث جزئي يعني آندسته حوادث طي آنها يك ياچند نفربطور سطحي زخمي ميشوند. شامل حوادثي میباشدكه منجربه زخمهاي جزئي مانند بريدگيها،رگ برگ شدن ويا شكستگي استخوانهاي كوچك مانند شكستگي انگشتان دست وپا ويا ضربه هاي جزئي پشت وكمر ميشوند. حوادث جدي ياحوادثي كه شخص مصدوم تحت بيهوشي قرار ميگيرد ويا شكستگي استخوان دربر دارد. دراين گونه حوادث قرباني دچار شكستگي استخوانهاي عمده بدن، ضربه اي عمده میشودبه جمجمه ويا صدمات نسبتا بزرگ بجهت اعضاي ديگر بدن ودر اثرآنها مدت قابل ملاحظه اي رااز محل كار خودغايب باشد. حوادث مرگبار: يعني حوادث دارای بيش ازپنج نفر كشته ويابه طور جدي زخمي شده. شبه حادثه:مواقعي میباشدكه اتفاقاتي رخ ميدهندكه بالقوه خطرناكند ولي درآنها كسي صدمه نميبيند. بعنوان مثال،ريزش سقف درجلوي يك كارگر معدنشبه حادثه يك رويداد برنامه ريزي نشده وهمه شرايط بروز حادثه راداشته ولي براثر خوش شانسي (ونهطراحي) بدون زيان پايان گرفته است. معمولا آمار شبه حوادث رانگهداري نميكنند، علتش نیزاین میباشدکه درآنها كسي مجروح نميشود ومعمولا گزارشي نیزدرباره آنها نمينويسندولي بدون شك تعداد آنها باتعداد كل حوادثیكه درمحيط كار اتفاق ميافتد ارتباط مستقيم دارد. ازآنجاكه دراينگونه وقايع،كارگران فقط بدليل خوش شانسي مصدوم نميشوند، لذا درمورد اينگونه وقايع، دقيقا بايدهمان بررسيها وتحليلهايي انجام گيردكه درموردحوادث انجام ميشود. دراين وقايع بايستی دليل اصلي آنها ريشه يابي شود واز تكرار آنها جلوگيري بعملآيد زيرادر مرتبه بعدي شايد كسي مجروح شود ويا جانش رااز دست بدهد.

مدل HSE, ایمنی و حوادث وانواع حادثه : حوادث مستقیم باعث آسیب دیدگی شده درون کنفرانس جهانی بشرح زیر احصا شده است: سقوط اشخاص، سقوط اشیا، راه يافتن وتصادم يااشياء، گيركردن وقرارگرفتن بين اشياء، كارهاي سنگين وتلاش بيش ازحد، برخورديا ارتباط باحوادث غير متعارف، برق گرفتگي، برخورد يا ارتباط با مواد يا پرتوهاي زيان آور وسایر انواع حوادث.
گواهینامه HSE, ایمنی وعوامل ایجاد حادثه : رفتار ناایمن، اعمال ناایمن. رفتار ناایمن مانند: تجهيزات ولوازم حفاظتي تهيه شده،اما بكار برده نميشوند.روشهاي مخاطره آميز حمل ونقل:دركارگاهها باتوجه باشرايط خاص ازوسايل حمل ونقل دستي نيمه اتوماتيك ويا اتوماتيك استفاده ميشود.بطور مثال حمل ونقل داخل كارگاه ها توسط ليفتراكها،شرايط خطرناك وحادثه ساز خاص خودرا دارد.حمل ونقل دستي مواد خورنده وسوزنده وقابل اشتعال مقتضيات خاص خودرا درايجاد حوادث دارد.استفاده ازابزارآلات نامناسب درصورتیکه ابزار مناسب دردسترس باشد. مثال،استفاده ازچكش نامناسب درحاليكه چكش مناسب دركارگاه موجود است ويا درحالیکه نردباني باشرايط استاندارد وجود دارد ازچهارپايه اي باپايه هاي لق استفاده شود. تحركات خطرناك: مانند دويدن وپريدن واین دویدن وپریدن نمادهايي ازرفتار غير ايمن هست ويا استفاده ازليفتراك بعنوان آسانسور بابت افراد. تعجيل دركارگاهها. مثالهایی ازشرایط ناایمن: نقص تجهيزات ايمني:بعضي ازوسايل ايمني بدليل ناكارآمد بودن معمولا بطور مستمر مورد استفاده قرار نميگيرند مگرآنكه نظارتها سخت گيرانه جهت استفاده ازتجهيزات برروي اپراتورهااعمال شود. تجهيزات ايمني تهيه نميشوند درحاليكه مورد نياز ميباشند.مثلا جهت جابجايي دستگاههاي پرس بزرگ نيازبه جكهاي مخصوص ميباشد.اما بدليل دردسترس نبودن ، افراد ناچاربه كاربرد علايق شخصي ميشوند.عدم نظم ونظافت وانضباط کارگاهی مثلا شلوغ کردن معابر وپخش وپراکنده نمودن مواد درسطح کارگاه، معيوب وناقص بودن ماشين آلات،تجهيزات وابزارها، نامناسب بودن البسه كاري باشغل محوله، نامناسب بودن شرايط فيزيكي محيط كار مثل روشنايي،تهويه،شرايط جوي.

HSE, ایمنی وعوامل ایجاد حادثه دریك تقسيم بندي ديگر علل حادثه رابه علل مستقیم وهمچنین علل غیر مستقیم تقسیم میکند. علل مستقیم: انجام غير صحيح كار سرعت غير مجاز، تجهيزات ناقص، قصور مانند قصور مديريت درايجاد وضعيت امن، سهل انگاري درآگاه سازی ونصب علائم هشداردهنده واستفاده نكردن ازوسايل حفاظتي. علل غیرمستقیم:عامل حوادث نيستنداما تعداد آنرا افزايش دهنداین علل میتواند شامل عوامل شخصي باشد مانند كمبود دانش ومهارت يافقدان انگيزه ويا ناتوانيهاي جسمي وفكري ياناشي ازعوامل ديگر نظير مديريت، طراحي نامناسب محيط کار نامناسب ویاروشهای غیرایمن باشد.