HSE , مقررات ایمنی و آتش نشانی , فصل سوم , حوادث

 

HSE مقررات ایمنی و آتش نشانی , فصل سوم , حوادث

مزایای اخذ گواهینامه HSE

گواهی HSE ایمنی , حوادث , هزینه حوادث: حادثه وآسيب معمولا با هزينه هاي بسيار سنگين همراه مي باشد.بطور كلي هزينه هاي مربوط به حادثه رامي توان به دو گروه عمده تقسيم نمود.گروه اول هزينه هاي مستقيم وگروه دوم هزينه هاي غير مستقيم رادر برمیگیرد.

 

هزینه های مستقیم حادثه

هزينه هاي مستقيم حادثه يا هزينه هاي بيمه اي ،هزينه هاي قابل جبران واندازه گيري هستند.بر اساس استاندارد osha کليه هزينه هايي كه تحت قانون بيمه قابل پرداخت مي باشد، درگروه هزينه هاي مستقيم حادثه قرار مي گيرند. بر اين اساس كليه هزينه هاي درمان وبيمارستان بعلاوه مبالغي كه بابت غرامت به شخص مصدوم ويا خانواده اش پرداخت مي گردد، هزينه هاي مستقيم حادثه را تشكيل مي دهد.

 

هزينه هاي غير مستقيم حادثه

هزينه هاي غير مستقيم حادثه يا هزينه هاي غير بيمه اي هزينه هايي هستند كه قابل اندازه گيري وجبران نمي باشند ويا بعضا به سختي برخي از اين هزينه ها قابل محاسبه مي باشند.ميزان هزينه هاي غير مستقيم همواره به مراتب بيشتر از هزينه هاي مستقيم حادثه مي باشد كه معمولا هزينه هاي غير مستقيم چهاربرابر هزينه هاي مستقيم مي باشد) البته در برخي از كتب اين ميزان را تا دهها برابر هزينه هاي مستقيم ذكر کرده اند.)

البته مواردي مانند كاهش توليد،خسارات وارده به ماشين آلات وابزار،از بين رفتن مواد ووسائل وتجهيزات ،ساعات كار تلف شده به علت توقف كار وبسياري موارد ديگر جزء هزينه هاي غير مستقيم حادثه میباشند. حوادث ناشي از كار خسارت ها و زيانهاي جاني و مالي فراواني بدنبال دارند كه بطور مستقيم كارگر وكارفرما از آن متضرر مي شوند و در مرحله بعد اقتصاد و صنعت از آن صدمه مي بينند

.

گواهینامه HSE ایمنی , حوادث و غرامتهای پرداختي به حادثه ديدگان از طريق نظام بيمه اي

عبارتند از:

بخش بلند مدت كه ماهيت استمراري دارد نظير مستمري ازكارافتادگي كلي يا جزئي و مستمري بازماندگان، بخش كوتاه مدت كه بر مبناي ميزان و عمق و شدت معلوليت در مقطع زماني محدودي پرداخت ميشود.

غرامت درمان كه مجموع هرينه هايي است كه براي بهبود و درمان پرداخت مي شود مانند هزينه خدمات درماني هزينه هاي سفر بيمار و همراه و جلسات پزشكي وغیره. هزينه های اداری ومتفرقه، جمع هزينه هاي حوادث ناشي از كار سازمان تأمين اجتماعي، در سال 80حدود 17ميليارد تومان بوده وبه نسبت ده سال قبل ده برابر شده والبته صرفا شامل هزینه های قابل سنجش میباشد.

گواهی نامه HSE ایمنی , حوادث , بررسی حادثه:

سالانه هزاران حادثه دركشورمان رخ ميدهندكه دربسياري ازموارد مشابه هم ميباشند. خطاي انساني نقص تجهيزات، وكمبود منابع وعيوب محيطي بعنوان علل غالب اينگونه حوادث شناخته ميشوند. بررسي حادثه مشخص ميسازدكه يك حادثه چرا وچگونه رخ داده است. فرايند فوق رابايد تنها باهدف پيشگيري ازحادثه استفاده نمود واصولا استفاده ازآن تنها بجهت يافتن فرد مقصر درحادثه نادرست ميباشد.

تجزیه و تحلیل حادثه

بررسي حادثه علاوه برآنكه بخش مهمي ازاین فرايند تجزيه وتحليل حوادث ميباشد، شيوه اي كارآمد جهت جلوگيري ازحوادث بعدي نيز ميباشد، باانجام بررسي حادثه ميتوان نواحي خطر ساز ومشكل آفرين ، اعمال مخاطره آميز وبه طور كلي علل دخيل درايجاد حادثه راشناخت وبر اساسش بارفع عیوب، محیط کاررا ایمن تر وسالمتر نمود.

گزارش حادثه

مدل , HSE ایمنی , حوادث , گزارش حادثه: هدف ازگزارش حادثه دادن اطلاعاتي درمورد نحوه وقوع،علل وراههاي پيشگيري ازحادثه بابت مردم ويا مقام مسئول سازمان ميباشد.گزارش حادثه بايدبا زباني گويا وساده ثبت شود.درگزارش حادثه بايدبه تمامي شرايط وعلل حادثه پرداخته شود.تمام فاكتورهاي علتي ممكنست درايجاد حادثه نقش داشته باشند بايدذكر شده وحتي الامكان مورد بررسي وبحث قرار گيرند.فاكتورهاي مؤثردر ايجاد يكحادثه ممكنست تنها محدودبه يك زمينه خاص باشند ويا ممكنست همه چهار محدوده محيط پرسنل تجهیزات ومدیریت راشامل شود.

پر کردن فرم گزارش حادثه

HSE ایمنی , حوادث ,نحوه پر کردن فرم گزارش حادثه : فرم حادثه بايستي توسط فردي آموزش ديده ومجرب پر شود.محتويات فرم بايستي ساده وروان بوده وخوش خط باشد. بجهت بررسي حوادث مختلف (بابت ماهيت آنها) فرمهاي متعددي وجود دارد اما همه آنها بنحوی باهم مشابه باشند. درفرمهاي گزارش حادثه بايدبه تمام سوالات پاسخ داده شود. اگربراي سوالي پاسخي پيدا نشديا اصلا سئوال مد نظر طرح نشده بود بايدبه طور كامل درفرم ذكر شود.

مطالب فرم گزارش حادثه

بطور كلي هرفرم گزارش حادثه بايدحاوي اطلاعات زير باشد: نام واحد صدمه ديده ويا نام فرد صدمه ديده ومشخصات شناسايي او، تاريخ وقوع حادثه(سال،ماه،روز،ساعت،دقيقه)، شغل فرد حادثه ديده (شغل عادي وشغل اوهنگام بروز حادثه(، ماهيت جراحات وخسارات، نحوه وماهيت واكنش بابت حادثه(رسيدن كمك هاي اوليه،گروه اطفاء،مسئولين،اعزام جهت بيمارستان وغیره) ، مشخص كردن محل دقيق حادثه، چگونگي رخ دادن حادثه، ترتيب رخ دادن وقايع، علل حادثه ، پيشنهادهاي اصلاحي، مشخصات فرد بازرس بررسي كننده حادثه وتاريخش. البته هرفرم گزارش حادثه(بررسي حادثه) بسته بنوع صنعت وكاربرد خاص خودممكن هست اطلاعاتي فراتر ازعناوين فوق رادر برداشته باشدويا چند عنوان ازعناوين فوق رادر برنداشته باشد

.