ثبت نام ایزو

ثبت نام ایزو

ثبت نام ISO تامرحله اخذ ایزو شامل مراحل مختلفی میشودکه اولین مرحله انتخاب مرجع صادر کننده جهت ثبت نام ISO ودر نهایت دستیابی جهت گواهی ایزو میباشد. جهت ثبت نام گواهی نامه ISO جهت شرکت ویا فرد ابتدا بایستی مرجع صادرکننده مشخص و انتخاب شود وسپس جهت اخذ ایزو مرجع مربوطه خودش بنابر درخواست شرکت متقاضی میتواند صفر تاصد کارررا انجام دهدتا شرکت متقاضی درخواست گواهی ایزو دست یابدبه گواهی ISO . مراجع صادرکننده ایزو متصدیان ثبت نام انواع گواهی ایزو میباشند, باتوجه بدین امر درابتدا بایستی مرجع صادر کننده گواهی ایزو مشخص شودکه ازکدام مرجع میخواهیم گواهی ایزو رادریافت کنیم پس ابتدا مرجع صادرکننده بایستی مشخص گردد و سپس سایر مراحل جهت دستیابی بابت گواهی iso طی شود.

ثبت نام ایزو شامل سه مرحله میشود: انتخاب مرجع , طراحی و پیاده سازی , مشاوره , ثبت و صدور گواهینامه ایزو . ازمراحل گفته شده پیاده سازی و مشاوره بستگی داردبه درخواست شرکت متقاضی گواهینامه ISO . اغلب شرکتهای متقاضی دریافت استاندارد ایزو پیاده سازی رادر دستور کار خود قرار نمیدهند زیرابرای آنها تنها صرف دریافت گواهی ISO کافی میباشد. پیاده سازی ازلحاظ وقت و هزینه بصرفه نیست بهمین جهت شرکتهای متقاضی ازاین پیاده سازی استاندارد ایزو فراری هستند. مشاوره هم بهمین شکل میباشدکه مشاور نیزبه درخواست شرکت متقاضی جهت شرکتها فرستاده میشود. مشاور هم هزینه هایی دربردارد مانند هزینه استقرار و اسکان جهت مشاورین شهری غیراز شهر زندگیشان بعلاوه هزینه مشاوره بسته بتجربه مشاور هزینه مشاوره نیز متفاوت میباشد هزینه مشاورین باتجربه بالاتر قطعا بیشتر میباشد.

ثبت نام گواهی ایزو اغلب فقط ختم میشودبه دو مرحله انتخاب مرجع وسپس ثبت و صدور گواهی نامه ایزو . البته بسته بنوع انتخاب مرجع صادر کننده ایزو و سطح اعتبار واینکه iaf ویا غیر iaf باشند مراحل متفاوت میباشد. درباره گواهینامه باسطح اعتبار IAF( سازمان اعتبار دهندگان بین المللی گواهینامه ISO ) سختگیری جهت پیاده سازی و مشاوره بیشتر میباشداما درخصوص گواهی ایزو غیر آی ای اف پیاده سازی و مشاوره اختیاری میباشد. مراجع غیر IAF مراجعی هستندکه ساخته ماایرانیها هستند یعنی AB و CB ساخته ماایرانیها هستندکه تعدادشان زیاد میباشد حدود 500 الی 600 مرجع درون ایران غیر IAF میباشندکه جهت ثبت نام بابت دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو فعالیت میکنند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران نیز یکی ازاین مراکز ثبت نام ایزو میباشدکه با سابقه درخشان و چندین ساله بسیاری شرکتهارا جهت دریافت گواهی ایزو ثبت نام کرده واز صفر تاصد راخودش انجام میدهدتا سازمان متقاضی براحتی بتواندبه گواهی ایزو دست پیدا کند.
ثبت نام گواهینامه ISO باتوجه بنوع برندها بایستی جهت دریافتشان اقدام گردد وهمچنین باآگاهی کامل. زیراامروزه بدلیل وجود مراجع و مراکز مختلف استاندارد ایزو کلاهبرداران نیزاقدام میکنندبه ثبت نام و صدور گواهی ایزو بهمین دلیل توصیه میگردد سازمانها جهت انتخاب مرجع جهت ثبت نام استاندارد ایزو اقدام نمایند.

کاربران درون گوگل ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمایند:

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها, مراحل اخذ ایزو, قیمت ایزو, قیمتISO,هزینه گرفتن استاندارد ایزو, هزینه های دخیل درگواهینامهISO, هزینه گرفتن استاندارد ایزو, ثبت نام ایزو 9001, ثبت نام ایزو 14001, ثبت نام ایزو 45001, ثبت نام ایزو 22000, ثبت نام اخذ گواهینامه IMS, ثبت نام اخذ گواهینامه HSE-MS, هزینه دریافت ایزو 9001, هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو, هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو, قیمت گواهینامه ایزو, قیمت گواهی نامه ایزو, هزینه ثبت گواهینامه ایزو, هزینه صدور گواهی نامه ایزو, هزینه ثبت نام گواهی نامه ایزو, هزینه ثبت نام گواهینامه ایزو, هزینه ثبت نام گواهینامه ISO, هزینه ثبت و صدور گواهی نامه ISO, هزینه ثبت گواهی نامه ISO, هزینه صدور گواهی نامه ISO, هزینه مستندات ایزو, هزینه مستندات گواهی نامه ایزو, هزینه مستندسازی گواهینامه ایزو, هزینه پیاده سازی گواهی نامه ISO, پیاده سازی ایزوها, پیاده سازی ISO ها, هزینه ثبت گواهی iso, هزینه گرفتن iso, شرایط ثبت نام ISO برای شرکتها, شرایط ثبت نام گواهینامه ایزو برای شرکتها, شرایط اخذ گواهینامه ISO برای شرکتها, مدیریت ریسک, مدیریت استراتژیک, CB, AB, IAF, مراجع ثبت نام گواهینامه ایزو وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی با مشاوره رایگان آماده هرگونه خدمات اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه ایزو و ثبت نام ISO جهت متقاضیان عزیز میباشد.