HSE چیست؟

 HSE ویا HSE-MS چیست؟ باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست متشکل ازدو استاندارد ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 میباشدو الزامات استانداردهای ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادرون خودش داردو ازانواع گواهینامه مورد نیاز درون مناقصات میباشدکه ممکنست ازطرف کارفرمایان مناقصه گزار ازشرکتها درخواست شود. سازمان متقاضی دریافت گواهینامه فوق درزمان اقدام جهت دریافتش ابتدا قطعا بااین سوال مواجه میشودکه ازکجا آنرا بگیردو اصلااین گواهینامه چیست؟ وچه مدارک و مراحلی لازمست تااینکه صادر شود. گفتیم گواهینامه HSE متشکل ازدو استاندارد 14001 وهمچنین 45001 میباشدو زمانیکه سازمان میخواهد آنرا دریافت کند درابتدا تاکید میشودکه گواهی نامه های فوق الذکر رادریافت کنند وبعداین گواهینامه رابگیرند. البته سازمانها میتوانند بدون طراحی و پیاده سازی ایندو سیستم یعنی سیستم مدیریت زیست محیطی وهمینطور سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، آنرادریافت کنند امابهترست همزمان ویااینکه قبل طراحی و پیاده سازی دو استاندارد نامبرده 14001 و 45001 رابه مرور ودر یک بازده زمانی طراحی و پیاده سازی نمایندو سپس جهت اخذ اینچنین گواهینامه ای اقدام نمایند. حالا سازمان دریک شرایط خاصی مانند مناقصات ممکنست نیاز داردتا فوراآنرا دریافت کنندو نگران میشود چگونه فی الفور بدین گواهینامه دست پیدا کنند. بایستی گفت اصلا جای نگرانی نیست زیراکه هرسه استاندارد بطور همزمان ودر کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی میشوند. بخصوص درخصوص گواهینامه تحت اعتبار غیر IAF . مطلب مهم دیگراینکه دو گواهینامه 14001 وهمینطور 45001 دراغلب موارد بهمراه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی میگردندو دراینصورت میگویند سازمان موفق به طراحی یک سیستم مدیریت یکپارچه شده است.

HSE چیست و مراحل دریافت گواهینامه HSE کدامند؟ روند اخذاین گواهی شامل مراحل مختلفی میشود: انتخاب مرجع صادر کننده ، طراحی و پیاده سازی ، مشاوره ودر نهایت ثبت و صدور . درزیر بطور مختصربه هرکدام ازاین مراحل جهت آشنایی سازمانهای متقاضی بااین گواهی نامه میپردازیم.

مراجع صادر کننده HSE دو دسته هستند یااز مراجع IAF هستندو یااز مراجع غیر IAF .اینجا سوال پیش میایدکه مراجع IAF و غیر IAF چیست؟ مراجع صادر کننده IAF مراجع بین المللی هستندکه زیر نظر نهاد بین المللی اعتبار دهندگان ایزو فعالیت میکنند. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رادر اصطلاح CB مینامندو خوداین CB زیر نظر مرجعی باعنوان AB اعتبار دهی و مدیریت میشوندو درراس وبالاترین مرتبه IAF قرارداردکه اعتبار دهنده AB هستند. مراجع صادر کننده HSE تحت اعتبار IAF درهر کشور وجود داردو تنها مرجع صادر کننده گواهینامه hse تحت اعتبار IAF درون ایران NACI میباشد. ایتگونه مراجع IAF گواهینامه های صادر شده شان زمانبر بوده وهمچنین هزینه بر میباشد وبهمین دلیل ایرانیها خودشان بنابر دلایلی اقدام کردندبه ساخت مراجع ساختگی ایرانی یعنی CB وهمچنین AB ساختگی ایرانی وقطعا اینگونه مراجع ساختگی دارای اعتبار بین المللی نیستندو توسط خوذایرانیها مدیریت میشودنه نهاد بین المللی IAF . دغدغه شرکتهاکه میخواهنداین گواهینامه رابرای شرکت در مناقصات بگیرند وقت و هزینه اخذآن میباشد واینکه شاید زمان کافی نداشته باشند. اینگونه گواهی غیر IAF دراغلب موارد ازطرف کارفرمای مناقصه گزار قابل پذیرش میباشد مگراینکه کارفرما بسیار سختگیر باشدو درخواست دریافت ازطریق iaf و تحت اعتبار IAF کندکه بندرت پیش میایدو گواهینامه غیر IAF جزدر صادرات درباقی موارد ومقاصد کار راه انداز هست. سازمان میتواند بعدا درصورت نیاز گواهینامه غیر IAF رابا پرداخت مابه التفاوت برروی گواهینامه IAF سوییچ کندو گواهینامه تحت اعتبار IAF بگیرد. سازمان متقاضی میتواند ایزو 14001 و 45001 رااز مراجع غیر IAF بگیرد و HSE راار مراجع IAF تادر زمان صادرات نیزبا خیال راحت اقدام نماید. اینجا بایستی اشاره کردکه دریافت فوری و ارزان اینچنین گواهینامه ای ازطریق مراجع غیر IAF امکانپذیرست واما درخصوص مراجع IAF دریافت فوری و ارزان اینچنین گواهینامه ای ازطریق مراجع IAF امکانپذیر نیست.

پیاده سازی مرحله دوم اخذ گواهی میباشدکه درخصوص همچین گواهینامه ای پیاده سازی ازاهمیت بالایی برخوردارست امادر زمانیکه سازمان، متقاضی اخذ بخواهدآن رادر کوتاهترین زمان بگیرد، میتواند ازطریق مراجع غیر IAF اقدام کندو مستندات رابگیرد وبعدا درزمان مناسب و شرایط مناسب اقدام کندبه پیاده سازی . پیاده سازی طی چندین مرحله مشاوره و ممیزی صورت میپذیردکه چنانچه مرجع IAF باشد سختگیرانه تر وهمچنین زمانبرتر میباشدو مراجع غیر IAF طی یکی دو مرحله مشاوره و ممیزی دستوربه صدور گواهینامه میدهد.
ثبت و صدور درمرحله سوم اخذ گواهی نامه قرار داردکه بعداز طی مرحله های بالا درمرحله آخر ثبت و صدور گواهی صورت میپذیردکه بعداز طی مراحل انتخاب مرجع و طراحی و پیاده سازی و ممیزی و مشاوره مرجع صادر کننده اجازه ثبت و صدور گواهینامه HSE رامیدهد. دراین میان بایستی مراقب افراد سودجو بودکه گواهینامه تقلبی صادر میکنند.