HSE PLAN مورد تایید شهرداری

HSE PLAN مورد تایید شهرداری

 

HSE PLAN  سندی مکتوب ازبرنامه ای میباشدکه پیمانکار درقبال تضمین اجرای سیستم مدیریت HSE به کارفرما ارائه مینماید. HSE PLAN یک گواهینامه مانند گواهینامه ایزو ISO یا گواهی نامه HSE نیست.  

HSE PLAN  سندی میباشدکه بایدبرای هر پروژه یامناقصه بصورت جداگانه و اختصاصی تدوین شود و مانند گواهینامه های ایزو ISO  و  HSE یاهر گواهینامه مورد اعتبار سازمانها و مراجع دولتی قابل ارائه برای تمامی پروژه ها و مناقصات درفرمتی یکسان نیست. HSE PLAN برنامه ریزی و طرح ریزی برای اجرای سیستم مدیریت HSE دریک پروژه خاص است و درقالب WORD نوشته میشود ، سپس پرینت شده و تسلیم کارفرما میگردد.

پیمانکار باارائه HSE_PLAN تضمین مینماید موارد ذکر شده رابرای اجرای سیستم مدیریت HSE اجرا خواهد کرد و کارفرما نیزبعنوان ناظر برامر ایمنی و بهداشت و محیط زیست درپروژه، وضعیت ایمنی موجود رابر اساس HSE-PLAN ارائه شده پایش خواهد کرد.

درحال حاضر بسیاری ازکارفرمایان درشرایط قراردادی ارائه HSEPLAN رامتذکر شده و برارائه کامل و دقیق HSE PLAN بنابرزمینه فعالیت و حجم پروژه پیمانکار تاکید میکنند. اخیرا شهرداریها بخصوص شهرداریهای مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران بطورجدی برارائه HSE PLAN  توسط پیمانکار تاکید می ورزند و مصرانه پیگیر دریافت سندی دقیق از اچ اس ایی پلن ( HSE PLAN ) هستند.

درحال حاضر شهرداریها HSE PLAN رابرای پیمانکاران بازمینه فعالیت اجرایی و خدماتی زیر خواستار هستند :
HSE PLAN  برای پیمانکاران ساختمان سازی
HSE PLAN  برای پیمانکاران راه سازی
HSE PLAN برای پیمانکاران امور ترافیکی
HSE PLAN برای پیمانکاران خدمات
HSE PLAN برای پیمانکاران تامین نیروی انسانی
HSE PLAN برای پیمانکاران عمرانی
HSE PLAN برای پیمانکاران آب و فاضلاب
HSE PLAN برای پیمانکاران مخابرات
HSE PLAN برای پیمانکاران فضای سبز
HSE PLAN برای پیمانکاران خدمات و نگهداری فضای سبز
HSE PLAN برای پیمانکاران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
وظیفه تدوین اچ اس ایی پلن ( HSE PLAN ) برعهده کارشناس HSE یامسئول HSE درشرکت پیمانکار است. اصل و هدف ازدرخواست HSE PLAN ازسوی کارفرما متوجه کردن پیمانکاران درمورد ضرورت واهمیت وجود حداقل یک کارشناس HSE در شرکت پیمانکار و اجرایی کردن سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست برای جلوگیری ازوقوع خطرات درزمان اجرای پروژه است.
بسیاری ازکارفرمایان نیزیکی ازموارد موردنیازدر HSE PLAN  رامعرفی کارشناس HSE باتحصیلات HSE و یامسئول HSE ذکر میکنندکه بااین وجود استخدام کارشناس HSE باتحصیلات مرتبط ضرورت پیدا میکند. بااین حال ممکن است برخی کارفرمایان معرفی مسئولی برای HSE و نه لزوما باتحصبلات مرتبط راکافی بدانندکه دراین صورت پیمانکار جهت آموزش مسئول HSE معرفی شده و راهنمایی وی برای تدوین HSE PLAN مذکوربه مشاورینی مانند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مراجعه میکنند.

HSE PLAN مورد تایید شهرداری یک HSE PLAN  ساده نبوده و بایستی بصورت حرفه ایی تدوین گردد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن کارشناسان HSE درزمینه مشاوره برای تدوین HSE PLAN  توسط خود پیمانکار ویا تدوین HSE PLAN  توسط کارشناسان مجموعه سیستم کاران آماده خدمت رسانی به پیمانکاران محترم صنایع مختلف است.

برای دانلود نمونه HSE PLAN در راببطه با زمینه فعالیت خود به کانال شرکت مراجعه کنید. systemkaran@

 

بامادر ارتباط باشید ...