HSE Plan مورد تایید کارفرما

HSE Plan  مورد تایید کارفرما

 HSE Plan یک مستندی جهت تشریح کلیه الزامات دراستاندارد ISO14001 وOHSAS18001 ( ISO45001 ) درهمه فرایندهای پروژه ایی خاص میباشد. برهمین اساس مطابق خواسته کارفرمایانی همچون شهرداری ، شرکت نفت ، شرکت گاز ، پتروشیمی ها، سازمان آب و فاضلاب و... پیمانکاران اقدام میکنندتا HSE-Plan تهیه نمایند. ازآنجاییکه پیمانکاران درمورد کلیات HSE Plan و نحوه تهیه HSE Plan تخصص لازم راندارندبرای همین به نمونه HSE-Plan موجوددر انواع وب سایتهای مختلف رجوع میکنند تایک HSEPlan برای پروژه خودتهیه نمایند. امابدلیل نداشتن تخصص کافی موفق به تهیه یک اچ اس ایی پلان مختص پروژه جاری درشرکت نمیشوندو HSE Plan تهیه شده ی آنها توسط کارفرما مرجوع میگرددو معمولاً کارفرما نواقص HSE Plan تهیه شده رابصورت مکتوب اعلام مینمایند. بطورمثال یک شرکت پیمانکار شهرداری اقدام به تهیه وتدوین HSE Plan کرده وبعداز ارائه به کارفرما پس ازبررسی تخصصی ، مرجوع شده وهمچنین مواردزیررابعنوان نواقص موجوددر HSE-Plan اعلام کرده است.

نواقص HSE PLAN ارائه شده توسط یک نمونه شرکت پیمانکاری به کارفرما

فهرستی از منابع تخصیصی نظیر منابع تجهیزاتی به عنوان مثال وسایل ارتباطی نظیر بی سیم برای کارکنان HSE  ،وسایل حفاظت فردی و غیره، دیده نمی شود.

(تخصصهای مربوط به منابع انسانی) تخصصهای مرتبط با HSE مشخص نشده است.

درآن به برنامه های مشارکتی که در راستای فرهنگ سازی موضوعات HSE میباشند اشاره نشده است.

خط مشی دارای تاریخ بوده وبه امضای مدیرارشد نرسیده است.

ساختار سازمانی که جایگاه HSE درآن مشخص شده باشدیا ساختار سازمانی HSE در طرح سیستم مدیریت HSE مناقصه گر قرار نگرفته است.

جایگاه واحد HSE درساختار سازمانی، مناسب وزیرنظر مستقیم مدیرارشد سازمان نیست.

مدارکی جهت احراز صلاحیت کارکنان پیمانکاران ارائه نشده.

برگه معاینات پزشکی کارکنان پیمانکار ارائه نشده.

کپی بیمه درمانی کارکنان پیمانکار ارائه نشده.

فهرست کامل قوانین والزامات اجباری ارائه نشده.

تعهد و تایید پیمانکار براجرای قوانین فوق ومقررات موجود نیست.

نحوه شناسایی، نگهداری، به روزرسانی، اطلاع رسانی ودر دسترس بودن قوانین و مقررات درطرح سیستم مدیریت HSE مطرح نشده.

عناوین روشهای اجرایی بیان نشده اند.

روشهای اجرایی برای پوشش دادن عملیات توام باخطر درطرح سیستم مدیریت HSE تهیه و تدوین نگردیده اند.

فهرست روشهای اجرایی درطرح سیستم مدیریت HSE قرار نگرفته اند.

روشهای اجرایی باشرایط و وظایف کاری افراد انطباق ندارد.

مسئولیت هرفرددر زمان بروز شرایط اضطراری تعیین نشده اند.

طرح کلی تخلیه مصدومین وجود ندارد و در طرح سیستم مدیریت HSE به آن اشاره نشده.

درطرح تخلیه مصدومین به روش تخلیه اشاره نشده.

سیستم مدیریت تغییر سازمان معرفی نشده.

در سیستم مدیریت تغییر، پیش بینی لازم درخصوص ایجاد تغییر احتمالی درشرایط پروژه صورت نگرفته.

درسیستم مدیریت تغییر، پیش بینی برای تغییرات احتمالی در پروزه وخطرات HSE مرتبط بااین تغییرات صورت نگرفته.

درسیستم مدیریت تغییربه لزوم کسب توافق کارفرما برروی تغییرات احتمالی اشاره نشده.

به نحوه همکاری پیمانکاران فرعی اشاره نشده.

فهرست پیمانکاران فرعی و نحوه تعامل آنهابا پیمانکار اصلی ارائه نشده.

به نحوه تعامل پیمانکاران فرعی دررعایت مسایل HSE اشاره نشده.

به روش اجرایی موجوددر خصوص مدیریت HSE پیمانکاران اشاره نشده.

پیمانکار دارای سیستم تعریف شده های برای مدیریت ریسکها نیست. (دراین سیستم روش شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و کنترل و کاهش خطرات تشریح نگردیده است).

باتوجه به شرح کار پیمانکار، و بازدید انجام شده ازمحل پروژه خطرات بطور کلی شناسایی وفهرست آنها پیوست نگردیده.

روشهایی برای کنترل وکاهش خطرات پیشنهاد نشده.

فهرست موارد نیازمند به پروانه کار مشخص شده است وسیستم پروانه کار تمامی مواردنیازمند به پروانه کار تحت پوشش قرار نمیدهد.

چنانچه ازسیستم خود پیمانکار درمحل کاراستفاده میگردد، این سیستم باهنجارهای شرکت منطبق بوده و موردتایید شرکت نیست.

درطرح سیستم مدیریت HSE پیمانکار روشی برای ثبت، گزارشدهی، پیگیری، تجزیه وتحلیل حوادث ارائه نشده است.

پیمانکار دارای روش وفرم خاصی برای ثبت وپیگیری اعمال وشرایط ناایمن نیست.

اشارهای به تعهد برای همکاری باکارفرما درراستای کاهش وکنترل حوادث، شرایط واعمال ناایمن نشده.

به سیستمهای ارتباطی مورد استفاده برای شرایط عملیاتی پروژه بویژه هنگام بروز رویدادهای غیرمترقبه به وضوح اشاره نشده است.

ماتریس آموزشی تدوین شده ودرطرح وجودندارد.

پیمانکار متعهد شود که در دوره های آموزشی HSE که ازطرف شرکت برای پیمانکاران برگزار میگردد شرکت نماینده وکارکنان خودرا متعهد سازد که با مسئولین HSE شرکت دراین زمینه همکاری لازم رابنماید.

نحوه رنگبندی لوازم حفاظت فردی وجود ندارد.

به انواع معایناتی که برای کارکنان انجام میگیرد اشاره نشده.

رعایت ضبط وربط محیط کاردرتعهدات پیمانکار قرارنگرفته.

روشهایی برای کنترل ومدیریت جنبه های زیست محیطی شناسایی شده مشخص نشده است.

ازاستانداردهای زیست محیطی خاصی نظیر ISO14000 بهره گرفته نمیشود.

فهرستی از پایشهای زیست محیطی مورد کاربرد ارائه نشده.

درسازمان برنامه ای بمنظورمدیریت ضایعات وپسماندها وجود ندارد.

فهرست وسایل نقلیه مورد نیاز بیان نشده.

مشخصات رانندگان ومدارک آنها پیوست نشده.

برنامه زمانی مشخص جهت رفت وآمد وتردد بیان نشده.

تمامی خودروها قبل ازسفر موردبازرسی قرارنمیگیرند.

برنامه ای برای تعمیرات ونگهداری ماشینها وجود ندارد.

روش اجرایی برای رعایت مسایل ایمنی در رفت وآمد ارائه نشده.

به استفاده ازتجهیزات مبارزه باحریق دروسایل حمل ونقل اشاره نشده.

پیمانکار به موارد زیر متعهدشود:

1- انجام روند دریافت مجوز ورود به محدوده کارخانه وهر محیط عملیاتی

2- اطلاع کامل ازمقررات والزامات رفت وآمد و ایمنی همکاری با مسوولین HSE برای رعایت مسایل ایمنی در رفت وآمد و برخورد با تخلفات رانندگان

عناوین وفهرست تمامی تجهیزات وابزارهای HSE مورد استفاده درپروژه بیان نشده اند.

به روشهای مختلف بازرسی ازتجهیزات وتسهیلات ومحتوای آنها اشاره نشده.

فهرستی ازتجهیزات پایش واندازه گیری آلایندهای بهداشتی وزیست محیطی مثل انواع ردیابی گاز ارائه نشده.

فهرستی ازشاخصهای نتیجه گرا وعملگرای ارزیابی عملکرد شامل نرخ شبه حوادث، حوادث منجر به مرگ ومیر، آسیبهای منجر به زمان کاری از دست رفته ( Lost Time Injury )، و درصد کل حوادث قابل گزارش ( Total Recordable Incidents ) وبرنامه زمانی ارائه گزارش آنها آورده نشده است. پیمانکار متعهد شود درجمع اوری آمارهای عملکردی با کارفرما همکاری لازم را بنماید وپاسخگویی لازم رادراین زمینه داشته باشد.

هرگونه آسیب شغلی که منجر به ناتوانی موقت کاری ویا محدودیت فعالیت درشیفت کاری گردد. LTI مجموع کل مرگ ومیرها، موارد کمکهای اولیه، موارد محدود کننده کار، وموارد نیازمند به معالجات پزشکی TRI

پیمانکار روش اجرایی مناسبی جهت ممیزی سیستم مدیریت HSE ندارد.

پیمانکار تعهد خودرادررابطه باهمکاری لازم با ممیزان کارفرما بیان ننموده است.

درنهایت این شرکت پیمانکاری جهت تهیه HSE Plan موردنیاز پروژه بامرکزمشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران تماس گرفته واین مرکزHSE Plan اولیه رادقیق برای اصلاحات لازم راطبق الزامات مدل HSE-MS انجام داده وجهت تاییدنهایی به کارفرما ( شهرداری ) اعطاشد. شهرداری نیز HSE Plan مذکوررا تایید کرده و امتیاز مربوط رابه شرکت پیمانکار داد.

مرکزمشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی سیستمهای مدیریتی جهت تهیه و تدوین HSE Plan مورد تاییدکارفرماوآمادگی خودرا اعلام می داردو متقاضیان HSE Plan می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد تهیه HSE-Plan بااین مرکز تماس حاصل نمایید.