HSE چیست؟

HSE چیست؟

HSE ازانواع گواهینامه مورد نیاز شرکتهاست وقتی میخواهند درون مناقصات شرکت کنند بخصوص شرکتهای پیمانکاری بجهت حفظ ایمنی کار . HSE ترکیب سه حرف Health معنی بهداشت، Safety معنی ایمنی، همچنین Environment محیط زیست بوده عهده دار کلیه مسائل مربوط بهداشت کار، صنعتی محیط ایمنی محیط زیست میباشد. فلسفه HSE صنعت نفت جهت توسعه پایدار همچنین کرامت انسان طریق نگاهی سیستماتیک مرتبط عوامل مختلف بهداشت، ایمنی همچنین محیط زیست صنعت نفت زندگی انسان رشد توسعه همه جانبه کشور اهمیت ویژه ایی ایفا میکند. مقوله بهداشت ایمنی همچنین محیط زیست بطور جداگانه طی سالهای متمادی جهت صنعت نفت مطرح بوده نگاه امروز نگاه نو، سیستماتیک همه جانبه تحت یک مدیریت واحد میباشد.

 

HSE و نظام مدیریت یکپارچه

HSE ایجاد بستر فرهنگی خلاق نگرشی نو همچنین سیستماتیک جهت تعیین تاثیر متقابل عوامل بهداشت ایمنی همچنین محیط زیست پرداخته طریق نواقص مخاطرات بالقوه حوادث مشکلات بطور نظامند مورد ارزیابی قرار داده روشهای مبتنی پیشگیری ارائه میدهد. ایمنی بهداشت محیط زیست رشته ایی میباشد جهت یکپارچه کردن مدیریت فعالیتهای شرکت زمینه ایمنی محیط کار همینطور حفاظت محیط زیست مورد استفاده میگیرد. شرکتها کارگاهها، کارخانه ها جهت اجرایی کردن ایمنی، بهداشت محیط زیست مطالبق استانداردهای بین المللی دوهدف عمده اساسی دنبال میکنند. هدف اول پیشگیری همه جانبه حوادث ناشی شرایط عملیاتی غیر طبیعی، هدف دوم کاهش عوارض جانبی ممکن مباشد شرایط عادی عملکرد ایجاد شود.

استاندارد HSE و راهنمای شرح سیستم مدیریتی

بمنظور تنظیم استقرار اجرای خط مشی اهداف شرکتها مورد بهداشت، ایمنی همچنین حفاظت محیط زیست پرداخته عناصر کلیدی نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست بیان شده مواردی همچون ارزیابی مدیریت ریسک، خط مشی اهداف استراتژیک، طرح ریزی، ممیزی بازنگری، رهبری، تعهد ایجاد شده. مدیریت ارشد باید رهبری تعهد آشکار سازمان ایجاد کند اطمینان حاصل نماید

تعهد منابع مورد نیاز جهت توسعه اجرا همچنین نگهداری نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست دستیابی جهت اهداف خط مشی سازمان تبدیل شود. مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید الزامات خط مشی بهداشت، ایمنی همچنین محیط زیست بطور کامل مدنظر قرار گرفته اند. همچنین همواره بایداقدامات لازم بمنظور صیانت بهداشت ایمنی، محیط زیست حمایت نماید. سازماندهی نیروی انسانی منابع مستند سازی جهت رسیدن عملکرد موثر حیطه بهداشت ایمنی همچنین محیط زیست مورد تاکید میدهد.

مدیریت موفق موضوعات بهداشت، ایمنی محیط زیست یک مسئولیت صف بوده نیازمند مشارکت فعال کلیه سطوح مدیریت سرپرستی میباشدباید منابع لازم آنها اختصاص یابد. سازمان بایدنقشها، مسئولیتها، اختیارات ارتباطات لازم جهت اجرای نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست چارچوب سازمانی مناسب تعیین مستند ابلاغ نماید. بگونه ایی موارد ذیل مدنظر گرفته محدود نشود.

 

HSE و منابع انسانی

HSE میبایدو اختصاص منابع نیروی انسانی مناسب جهت توسعه اجرای نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست. حصول اطمینان تطابق اقدامی جهت خط مشی بهداشت ایمنی محیط زیست قبل اجرا کسب اطلاعات مرتبط موضوعات بهداشت ایمنی محیط زیست همچنین تفسیر آنها، شناسایی ثبت فرصتها اقدئامات اصلاحی بمنظور بهبود عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست، ارائه پیشنهادات ایجاد ساز کارهای لازم جهت بهبود مستمر تصدیق اجرای پیشنهادات ساز کارها، کنترل فعالیتها هنگام انجام اقدامات اصلاحی، کنترل شرایط اضطراری، سازمان باید تاکیید خودجهت اهمیت مسئولیتهای فردی همچنین گروهی قبال عملکرد بهداشت ایمنی، محیط زیست اطلاع رسانی تمام کارکنان انجام دهد

 

.اخذ HSE

اخذ HSE سازمان بایداطمینان حاصل کند کارکنان دارای صلاحیت شایسته بوده اختیارات منابع لازم جهت اجرای موثر وظایفشان محول کنند. بمنظور ایجاد هماهنگی جهت اجرا، نگهداری نظام مدیریت بهداشت ایمنی همچنین محیط زیست باید فردی بعنوان نماینده مدیریت انتخاب شود نماینده مدیریت باید دارای مسئولیت اختیار بوده زمینه مسائل بهداشت ایمنی همچنین محیط زیست پاسخگو باشد. موضوع نباید مسئولیت وظایف مدیران جهت اجرا نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست کاهش دهد

HSE میگوید مدیریت ارشد جهت عملکرد موثر نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست منابع کافی اختصاص دهد. نظرات مشورتی نماینده مدیریت مدیران صف متخصصین بهداشت ایمنی، محیط زیست استفاده کند. تخصیص منابع باید بعنوان بخشی بازنگری نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست مدیریت تغییر مدیریت ریسک بطور منظم بازنگری شود. سازمان باید روشهای اجرایی بمنظور حصول اطمینان جهت صلاحیت کارکنان درگیر وظایف فعالتهای بحرانی بهداشت ایمنی محیط زیست ایجاد نماید. صلاحیت بایداساس موارد بیان شده مشخص شود. تواناییهای فردی، مهارت بدست آمده طریق تجربه، دانش اکتسابی.

ایمنی فنی درتمام فعالیت‌های نفتی لحاظ می‌شود. چیزی که برای ایمنی فنی بسیار حائز اهمیت است اعمال ایمنی مرحله طراحی میباشد. مرحله طراحی خطرات احتمالی بایدشناسایی حذف شوند. شناسایی خطرات زمان طراحی بسیار اقتصادی‌تر، عملی‌تر زمانی ‌میباشدجهت افراد همچنین داراییها آسیب رسیده باشد.تیم متخصصی جهت زمینه ایمنی فنی فعالیت میکند باید قدرت ارزیابی خطرات، ریسک‌های احتمالی داشته باشد نظارت سیستم مدیریت HSE همان  HSE-MS  مربوط میشود.

هدف ارائه سیستم مدیریت سلامت ایمنی HSE یک چارچوب استاندارد براساس ISO14001 ، ISO45001 میباشد. حفظ سلامت، بهداشت، ایمنی ، محیط زیست جهت خطرات تضمین کند. سیستم مدیریت HSE  بایدبعنوان بخشی جهت فعالیت‌های سازمان اجرا شود. مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت، بهبود سلامتی ایمنی همچنین افزایش کارایی کسب،کار توجه کاهش میزان حوادث، بهبود روابط همچنین ایجاد صمیمیت بیش‌تر وقتی کارکنان متوجه نگرانی شما نسبت سلامتی‌شان میشوند حس مهم بودن میکنند،

انرژی مثبتی فضای کاری برقرار میشود موجب افزایش بهره وری کار شده. اعتماد بانکها، سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری جهت همکاری بهتر جلب میکند. هدفمند بود ایجاد یکپارچگی کل سازمان آمادگی جهت شرایط بحرانی.