شرایط اخذ ایزو ارزان

شرایط اخذ مدرک ایزو ارزان

شرایط اخذ مدرک ایزو ارزان استفاده گواهینامه های ایزو درشرایط کنونی باوجود بازارهای رقابتی، جهت بالا بردن اعتبار کسب وکار ، بسیار بیشتر ازقبل شدست. شرکتهای زیادی درپی اخذ مدرک ایزو هستنداما برخی ازآنها نمیتوانند هزینه های بالایی برایشان پرداخت کنند. برخی ازشرکتها نیزجهت تبلیغات بفکر دریافت گواهینامه ایزو میباشند. ازاینرو نمیخواهند مبالغ زیادی بابت پیاده سازی استاندارد هابپردازند. برخی کارفرمایان مناقصه گذار بابت ورود پیمانکاران بجهت مناقصه ، ارائه گواهینامه ایزو رایکی ازشرایط لازم قرار میدهند ازآنجائیکه احتمال وجود داردکه شرکت کنندگان مناقصه نتوانند مناقصه راازآن خودکنند، بهمین دلیل پیمانکاران استانداردهای ایزو رابصورت واقعی اجرا نمیکنندتا هزینه کمتری رامتحمل شوندهمه اینعوامل موجب روی آوردن بسیاری متقاضیان، بسمت ایزو ارزان شدست.

ایزو ارزان رانمیتوان ازهر مرجعی دریافت کرد. مراجع صادر کننده گواهینامه های ایزو دو دسته هستند. دسته اول مراجع فعال تحت نظارت انجمن IAF و دسته دوم مراجعی هستنداز اعتبار IAF بهره نمیبرند. سازمان جهانی ایزو نمایندگانی رادر هرکشور معرفی میکنند. اینکار توسط یکی ازنهادهای سازمان ایزو یعنی انجمن IAF صورت میپذیرد. نمایندههای ایزو رااصطلاحا AB مینامند. وظیفه AB اعتبار دهی میباشدبه CB هاکه گواهینامه های ایزو راصادر میکنند. کشور ما تنها یک AB بنام NACI داردکه سطح اعتبار CB هامشخص میکند. CB هاکه زیر نظر IAF ایزو صادر میکنند، ازمیزان اعتبار جهانی برخوردارنداما گواهینامه صادره مراکز دیگر اعتبار پاییتری داشته ونمیتوان ازآنها درهر فعالیتی استفاده کرد. بطور مثال درمقوله صادرات ایندست ایزو اعتبار چندانی ندارد البته میتوان درصورت نیاز، باپرداخت مبالغی اینگونه ایزو رابه ایزو معتبرتر تبدیل کرد.

شرایط اخذ مدرک ایزو ارزانبنابراین موسسات وشرکتهاییکه بدنبال گواهینامه پ ایزو ارزان میباشند، میباید مراجع صادر کننده آنرا پیدا کرده تادرخواست خودرا ارائه دهند. صدور مدرک ایزو طالب شرایط دیگری نیزمیباشددر ایزو ارزان چندان اهمیتی نداردپس ازانتخاب صادر کننده ایزو ، مرحله بعد انتخاب نوع گواهینامه متناسب بافعالیت شغلی میباشد. انواع مختلفی ازانواع ایزو وجود دارد. بعضی ازآنها ازعمومیت بیشتری برخوردارند ودر همه حوزههای کاری مورد استفاده قرار میگیرند. برخی دیگرنیز تخصصی تر بوده ودر زمینه های خاصی کاربرد دارند. همچنین بجهت اخذ مدرک انواع ایزو هاابتدا میبایست پیش نیاز آنهاکه اقسام ایزو عمومی هستند رادریافت کرد. سازمانهاییکه جهت تبلیغات و برندسازی روی میاورندبه کسب ایزو ازانواع ایزو عمومی استفاده میکنند. ایزو 9001 ویا سیستم مدیریت کیفیت جزواین دسته ایزو هامحسوب میشود. استاندارد گواهینامه ایزو 9001 بابت بهبود کیفیت کالا یاخدمات ارائه شده توسط سازمانها تعیین شدست. ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی نیزاز گواهینامه عمومی بشمار میرودکه درجهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استانداردهایش مشخص گردیدست. اجرای استاندارد ایزو 14001 موجب کاهش عوارض وآلودگیهای زیست محیطی میگردد. ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت نیزاز جمله ایزو عمومی میباشدکه ببالا رفتن سطح امنیت وسلامت شغلی کمک شایانی میکند. پیاده سازی مصوبات استاندارد 14001 موجب کاهش حوادث وخطرات شغلی میشود ودر نتیجه انگیزه کارکنان رابیشتر میکنداین مسئله درراندمان وبهره وری مجموعه نقش بسزائی خواهد داشت. گواهی HSE ( سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ومحیط زیست ) نیزجزء پرکاربردترین ایزو هامحسوب میشودکه ازادغام ایزو 14001 و ایزو 45001 بوجود آمدست.

اجرای کامل استانداردهای ایزو جزو شرایط دریافت ایزو میباشدولی درصورتیست بمراکز صادر کننده تحت نظارت IAF مراجعه شودبرای اخذ مدرک ایزو ارزان بدیگر CB هاباید رجوع کرد. روش دیگربرای دریافت گواهینامه ارزان ایزو ارتباط بامراکز مشاوره میباشداین مراکز بادر اختیار داشتن متخصصین باتجربه دراین زمینه میتوانند متقاضیان رادر تمام مراحل همراهی کنند. چگونگی همکاری بااین مراکز بدین صورتست ابتدا قرار داد بینشان منعقد میگردد و سپس مرکز مشاوره سی دی محتویات مستندات ایزو راکه ازقبل بااستفاده ازتجربیاتشان آماده کرده اند، دراختیار مجموعه متقاضی قرار داده تانسبت پیاده سازیش اقدام کنندسپس ممیزی توسط صادر کننده انجام شده ودرنهایت مدرک ایزو برایشان صادر میگردد. همچنین میتوان طی قرار دادی کلیه مراحل رااز صفر تاصدبه مرکز مشاوره واگذار کرد. لازم بذکرست دراین میان نبایداز متقلبان وکلاهبرداران غافل شد. برخی مواقع دیده میشوداین افراد درقبال دریافت وجه ناچیزی، مدرک ایزو تقلبی بمتقاضیان ارائه میدهندکه کاملا جعلی بوده و هیچ سندیتی ندارد. باکمی دقت میتوانند ازاین امر پیشگیری کنند.