نمایندگی HSE

نمایندگی HSE

نمایندگی HSE سوالی میباشدکه جهت متقاضیان اخذ گواهینامه HSE پیش میایدکه چگونه و ازکجا وکدام نمایندگی HSE بگیرند واز مراحل و نحوه اخذ گواهی HSE مطلع نیستند، اخذ گواهی hse گامی مثبت درجهت پیشرفت و حرکت روبجلوی اشخاص ویا مجموعه هابزرگ است ویکی ازالزامات مشاغل و کارخانجات صنعتیست و بمصرف کننده و متقاضی نشان میدهدکه بهداشت محیط زیست و ایمنی برای مجموعه و شرکت تاچه حد اهمیت دارد، دریافت HSE اول شناخت گواهی HSE رامیطلبد وشنونده راکنجکاو میکندکه چرا گواهی HSE رادریافت کرد و گواهینامه HSE نشان دهنده چیستو سوال هامتعدد دیگر،HSE مخفف سه کلمه healthy_ safety _enviroment میباشدکه بمعنای سلامتی _ ایمنی _ محیط زیست هستو بخوبی ازمعنای لغوی کلمه HSE میتوان ماهیت گواهی HSE رانیز درک کرد،گواهی HSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهد،گواهی HSE درابتدا توسط یک نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردیدکه باتوجه به استانداردهای دقیقو جامع گواهی HSE رفته رفته بمرور زمان رونق گرفته تاجاییکه امروزه شرکتهای خیلی زیادی بخصوص شرکتهای پیمانکاری بدنبال دریافت گواهینامه HSE هستند تامیزان پیشرفت و اهمیت استاندارد جهانی رادرمجموعه خود نشان دهد.

نمایندگی HSE رامیتوان بنوعی عامیانه محل و مرکزی راکه گواهینامه HSE صادر میکند نامید، دریافت و پیاده سازی HSE کاملا همراستا وهمجهت پیاده سازی ISO45001 وISO14001 است،درنتیجه بهتراست قبل ازاقدامات لازم منباب دریافت HSE وپیاده سازی الزمات گواهیناهه HSE ابتدا ایزو 45001 سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رادریافت و پیاده سازی کنیم سپس اقدام باخذ HSE کرد ویا بطور همزمان اینکار راانجام داد، دربسیاری ازموارد اشتباه بوجود میایدکه گواهی HSE ترکیبی ازدو استاندارد ایزو ذکرشده میباشندولی گواهی HSE و استاندارد ایزو 45001 و ایزو 14001 دو گواهی کاملا مجذا هستند،بطور خلاصه میتوان گفت گواهی HSE هم راستای ترکیب ایزو45001 و ایزو 14001 هست باکمی تغییر،عامیانه ترین توضیح بابت تفاوت گواهی HSE و ایزو 14001 و ایزو 45001 ست.

دریافت HSE نیز ازمراجع مختلفی امکانپذیرست مانند ایزو مراجع تحت نظارتIAF و تحت نظارت IAFCB اقدام میکنندبه صدور گواهینامه HSE و دقیقا ازهمین دومرجع صادرمیشود ومانند ایزو اخذ گواهی HSE مراجع IAF زمانبر و پرهزینه ست ودر ایران با توجه بشرایط متقاضیان کمتری نیزدارد کمتری دارد. درایران بیشترین دلیل اخذ HSE شرکت درمناقصات است،برای شرکت درمناقصات یکی ازالزاماتی کارفرما درمناقصات کشور دریافت HSE میباشد ازاینرو بیشترین دلیل دریافت HSE درایران دلیل مناقصه است،وبا توجه بزمان کم دراختیار شرکتهای پیمانکاری متقاضی مناقصه قبل مناقصه وعدم سختگیری کارفرما درنوع و مرجع صادر کننده مدرک درکشورمان ایران بیشتراز مراجع غیر IAF اخذ میگردد، نکته مهم بعدی درمورد دریافت گواهینامه HSE اینستکه دریافت hse در ایران دراغلب مواردبا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکارکه توسط وزارت کار صادر میگردد اشتباه گرفته میشود،لذا پیمانکاران میبایست حتمابه فرم درخواست کارفرما دقت کرده سپس اقدامات لازم جهت اخذ گواهی HSE راانجام دهند.

نمایندگی HSE اکنون واضحتر شده البته دریافت HSE هم درمواردی جهت امور تبلیغات انجام میشود،اما باتوجه بشناخت کمترمردم عادی بعلت مانور کمتربر گواهی HSE ، شرکتها ترجیح میدهند بیشتر ایزو رادر تبلیغات خود ملاک قراردهند زیراکه بیشتر شناخته شده و درمیان عوام جامعه مطرح میباشد، دربیشتر مواقع کلمه HSEرابه همراه ms میبینید hse-ms دوحرف اخر یعنی MS سیستم مدیریت رانشان میدهد مخففmanagement system میباشد، البته دربعضی ازمواردهم گواهینامه HSE منباب اشخاص صادر میشود و بصورت گواهی اموزشی HSE شخص میباشد، دوره اموزش HSE بدوروش انجام میشود اول اموزش مکاتبه بصورت غیرحضوری ست، درروش مکاتبه HSE جزوات بصورت سی دی اموزشی تحویل داده میشودکه براحتی میتوانید درهر نقطه ودر هر زمانی اموزشهارا فرابگیرید درعین حال مدرک رادریافت کرده ونیاز به ازمون ندارید، این مدرک قابلیت اینکه درسایت رهگیری و رجیستر شودرا دارد، گواهینامه HSE صادر شده مراجع خصوصی ویا موسسات مشاوره ایزو ازنظر هزینه و زمان بسیار بصرفه تراز گزینه دوم میباشدزیرا گزینه دوم گواهی HSE اداره وزارت کار میباشدکه منباب اخذ HSE وزارت کاری کلاسهای اموزشی بصورت حضوری برگزار میشودکه شامل دودوره ی ایمنی عمومی و دوره اموزشی شناسایی خطرات وارزیابی ریسک ، پس از اتمام هر دوره ازمون گرفته میشود ودرصورت قبولی گواهی بصورت کاغذ ارائه نمیشود وفقط میتوان ازطریق سایت استعلام گرفته ویا درصورت نیاز گواهی HSE راخوداز کافی نت دریافت کنید.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مجموعه باتجربه درزمینه دریافت HSE و ISO ایزو و پیاده سازی تمامی گواهینامه بین المللیست و درتمامی زمینه ها و پروژه های بین المللی و داخلی شمابا اخذ گواهی HSE معتبر و ارائه مستندات HSE میتواند کمک شایانی درپیشبرد پروژه کرده و درعین حال تمامی جوانب رعایت میگردد وخطرات در پروژه بطور کامل رفع میگردد اگربطورکامل تمامی مستندات واستانداردهای HSE رعایت گردد چون برنامه کاملی راارائه کرده است.