مراحل دریافت گواهینامه ایزو

مراحل دریافت گواهینامه ایزو

مراحل دریافت گواهینامه ایزو چطور انجام میشود مطلب بیان شده کاملا توضیح داده خواهد شد. مراحل دریافت گواهینامه ISO بسیار آسان بوده تمام مسئولان حرفه صادر کردن IZO میتوانند مدرک صادر کنند. استاندارد ایزو یک گواهینامه بین المللی بوده اکثریت شرکتها، سازمانها، میتوانند گواهی درخواستی صادر کنند. گواهی ایزو تمام جهان مورد استفاده قرار گرفته مادر تمام استانداردها گواهینامه ایزو 9001 میباشد. حال چطور میتوان این گواهی دریافت کرد توسط صادر کنندگان تمام کشور مشغول فعالیت میباشند. کار این مراجع بسیار حرفه ایی بوده کار خود تبحر زیادی داشته میتوانند راهنمای مناسبی باشند.

متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ایندست مراجع صادر کننده مراجعه میکنند. اولین مرحله دریافت استاندارد کیفیت مشخصات دارنده باید تکمیل شده مجدد تحویل صادرکننده داده خواهد شد. فایل مشخصات حاوی مطالب همچون نام شرکت متقاضی، نام مدیر عامل، نام مرجع صادر کننده، ایمیل، آدرس گیرنده، زمینه فعالیت، میباشد این موارد باید تکمیل شود. سپس نوبت صادر کردن گواهینامه میرسد، پرینت گواهی صادر شده همراه مستندات تحویل متقاضی داده شده بتوانند استفاده بهینه مدارک داشته باشند.

گواهی ایزو تحویل داده شده مسئولان صدور ایزو مشاور خوداعزام سازمان دریافت کننده آیزو کرده این مشاور میتواند مطالب مختلف مفید سیستم مدیریت کیفیت توضیح دهد تمام مطالب بیان شده حضور مدیر عامل، مسئولان ایزو انجام خواهد شد. جلسه یک روز کاری زمان برده این زمان میتواند مطالب ارزنده ایی تحویل دهد. دریافت مدرک یکساله بوده سالی یکبار بمدت دوسال تمدید ایزو انجام خواهد شد. این تمدید جهت مناقصه همچنین ارائه کد رجیستری بکارفرما اهمیت داشته اگرکه تمدید انجام نشود اعتبار گواهی باطل خواهد شد. اهمیت تمدید ایزو بسیار مهم میباشد. مجموعه هامیتوانند پیاده سازی واقعی هم انجام دهند پیاده سازی واقعی یکسال زمانبر بوده تمایل پیاده سازی واقعی بسیار کم میباشد.

سیستم مدیریت کیفیت بسیار گسترده بوده تمام جهان گواهی ISO9001 میتوانند دریافت کنند. مزیت استاندارد کنترل کیفیت سوددهی همچنین جذب مشتری بیشتر خواهد بود این استاندارد پایه تمام گواهینامه ها میباشد. الزامات ضروری انواع خاص محصولات خدمات طراحی توسعه تعیین نماید. سازمان باید موارد بیان شده مدنظر بگیرد. الزامات کارکردی عملکردی، اطلاعات بدست آمده فعالیتهای طراحی توسعه مشابه قبلی، الزامات کارکردی عملکردی، اطلاعات بدست آمده فعالیتهای طراحی توسعه مشابه قبلی، الزمات قانونی مقرراتی، استانداردها آیین نامه هایی شرکتها متعهد اجرای آنها شده، عواقب بالقوه شکست علت ماهیت تولیدکننده خدمات، ورودی ها باید اهداف طراحی توسعه کافی بوده کامل بدون ابهام باشند.
اخذ ایزو و تعارض بین ورودی های طراحی توسعه باید حل فصل شود. دریافت کننده بایداطلاعات مدون ورودی های طراحی توسعه حفظ نماید. کنترل فرآیند طراحی توسعه بکار ببندد اطمینان یابد نتایجی بدست می آید تعریف میشود. بازنگری ها برای ارزیابی توانایی نتایج طراحی توسعهبرآورده نمودن الزامات صورت می پذیرد. فعالیتهای تصدیق حصول اطمینان برآورده سازی الزامات ورودی توسط خروجی های طراحی توسعه صورت می پذیرد. فعالیتهای صحه گذاری حصول اطمینان برآورده سازی الزامات کاربرد تعیین شده مورد انتظار توسط خدمات بدست آمده صورت پذیرد. هرگونه اقدام لازم برروی مسائل تعیین شده طول فعالیتهای بازنگری تصدیق صحه گذاری صورت میپذیرد.
اخذ گواهی ایزو جهتش اطلاعات مدون فعالیتها حفظ مینماید. بازنگری، تصدیق، صحه گذاری طراحی توسعه دارای اهداف مجزایی میباشد. آنها میتوانند بصورت جداگانه هرترکیبی برای محصولات خدمات مناسب باشد انجام گیرند. مجموعه باید اطمینان یابد خروجی های طراحی توسعه، الزامات ورودی برآورده سازد. برای فرآیندهای آتی تدارک تولیدی خدمات کافی میباشد. تناسب شامل پایش اندازه گیری الزامات معیارهای پذیرش بوده ارجاع داده شود.  ویژگیهایی بابت اهداف مدنظرشان تدارک مناسب ایمن آنها ضروری هستند مشخص نماید. اطلاعات مدون خروجی های توسعه حفظ نماید. تغییرات طول طراحی توسعه تولیدات ایجاد میشوند میزان لازم جهت تضمین اینکه هیچ پیامد نامظلوبی انطباق الزامات وجود نداشته باشد شناسایی، بازنگری کنترل نماید. اطلاعات مدون تغییرات طراحی توسعه، نتایج بازنگری ها، مجوز تغییرات، اقدامات صورت گرفته جلوگیری اثرات نامطلوب مراکز قابل اجرا میباشد. مر اقبت لازم قبال اموال متعلق مشتری ارائه دهندگان بیرونی، مادامی تحت کنترل تولید کننده بوده توسط شرکت مورد استفاده قرار میگیرد بعمل آورد.

اموال مشتریان ارائه دهنده بیرونی مصرف بکار گیری محصول خدمات تهیه شده اند شناسایی، تصدیق، مراقبت محافظت نماید. هرگاه اموال مشتری ارائه دهنده بیرونی مفقود شده آسیب ببیند طریق دیگر استفاده نامناسب تشخیص داده شوند. سازمان باید مورد ارائه دهنده بیرونی گزارش کرده اطلاعات مدون چگونگی رخداد حفظ نماید. اموال مشتریان ارائه دهندگان بیرونی میتواند شامل مواد قطعات ابزار تجهیزات، مکانها، مالکیت معنوی داده های شخصی باشند. خروجی ها طی تولید ارائه خدمات میزان لازم اطمینان انطباق الزامات محافظت نماید. محافظت میتواند شامل شناسایی، جابجایی، کنترل آلودگی بسته بندی، انبارش انتقال حمل نقل حفاظت باشد.

الزامات فعالیتهای هنگام تحویل مرتبط برآورده نماید. تعیین میزان فعالیتهای تحویل الزام شده اند. سازمان باید موارد زیر مدنظر بگیرد. الزامات قانونی مقرراتی، عواقب ناخواسته بالقوه مرتبط خدمات خود میباشند، ماهیت مصرف دوره عمر مورد نظر تولیدات خود، مشتری مداری، بازخورد مشتری، فعالیتها تحویل گرفته شامل اقدامات مرتبط اعطای وارانتی، تعهدات قراردادی مانند خدمات تعمیرات نگهداری تکمیلی مانند بازیافت دفع نهایی باشد. تغییرات مربوط تولید ارائه خدمات میزانی برای اطمینان تداوم انطباق الزامات ضروری میباشد. بازنگری کنترل نماید. اطلاعات مدونی تشریح کننده نتایج بازنگری تغییرات افراد دارای اختیار مورد تغییرات هرگونه اقدام لازم میباشند حفظ نماید.