CE-CERTIFICATION

گواهينامه CE

CE و تعداد علائم تجاري و بين المللي بشركتها و خدمات و محصولات اعتبار بخشي ميكنند، بسيارست و گوناگوني فراواني دارد. هرشركت وسازمان درخواست كننده ميبايد متناسب بافعاليت هاي خودو همچنين شرايط وموقعيت مجموعه، اقدام اخذ آنها نمايدامابراي اينكار ابتدا لازمست اطلاعات جامعي درخصوص آنها داشته باشيم تادر كوتاهترين زمان وبدون هيچ مشكلي بتوان گواهي مورد نياز ومناسب راكسب نمود. بسياري ازاستانداردها عمومي هستند وشرايط بسياري كاربرد دارند. بعنوان مثال، ISO 9001 ويا سيستم مديريت كيفيت، ازجمله استانداردها بوده ودر موقعيتها وزمينه هاي گوناگون بكار برده ميشود. ازاين قبيل مي توان به ISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) مستنداتش جهت بالا بردن سطح امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري تهيه شده، و ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي )  الزاماتش بمنظور توجه بمنابع طبيعي ومحيط زيست شكل گرفته، اشاره كرد. برخي ديگراز استانداردها، تخصصي هستند ودر حوزه هاي معيني كاربرد دارند، مانند ISO 27001 سيستم مديريت اطلاعات (دستورالعمل هايش بجهت حفظ ونگهداري اطلاعات حساس ديجيتالي وضع شدست)، ISO 50001 ياهمان سيستم مديريت انرژي ( الزامات مصرف بهينه انرژي شكل گرفته) و ایزو 22000 یاسيستم مديريت ايمني غذايي (استانداردهاي ايمني وبهداشت مواد غذايي معين شده ) كه همگي درحوزه هاي بخصوصي قابل اجرا ميباشند. برخي استاندارد هانيز درمناطق مشخصي اعمال ميشوند. گواهي CE جزواين دسته محسوب ميشودكه بشرحش خواهيم پرداخت.

سي اي درحقيقت ازكلمه ( CONFORMITY EUROPEAN ) برداشت شده و معنيش، قوانين اروپايي هست. CE مختص بسازندگان وتوليد كنندگان ميباشد وبيشتر كارخانجات وشركتهاي توليدي بدنبال اخذش هستند. پس گواهينامه سي اي، مربوط به محصولات وتوليدات ميباشد، البته نه همه كالاها. اين گواهي محصولات مشخصي راتحت پوشش قرار ميدهد وبراي كالاهايي همچون، وسائل الكترونيكي، لوازم پزشكي وماشين آلات ارائه ميشود. درنتيجه به فراورده هايي چون توليدات مواد غذايي ودارويي تعلق نميگيرد. اين موضوع اهميت بالايي دارد، چراكه بارها ديده شده، برخي صادر كنندگان، ازبي اطلاعي درخواست كننده ها سوء استفاده كرده وبراي محصولاتي كه بهيچ عنوان به آنها گواهي سي اي تعلق نخواهد گرفت، گواهينامه هايي اعطاء مينمايندكه فاقد ارزش واعتبار خواهد بود. نشان CE بيانگر اين مطلب ميباشدكه، محصولات مورد نظر مطابق با قوانين اروپايي ساخته شده اند. اين مقررات شامل تضمين كيفيت محصول ازلحاظ ايمني وبهداشت بوده وتوليدات رابراي مصرف كنندگان وكاربران، ايمن خواهد كرد. بنابراين محصولي كه حروف CE بر رويش درج شده باشد، فاقد عوارض وخطرات بهداشتي وزيست محيطي خواهد بوداين مسئله موجب شده عموم مردم بكالا هاكه ازاين علامت برخوردار نيستند، توجه نكرده وازآنها استفاده ننمايند. باتوجه بدینكه محصولات شامل نشان CE براي داد وستد دركشورهاي عضو اتحاديه اروپايي تعيين شده اند، اما سازندگان وتوليد كنندگان ساير كشورها نيز ميتوانند گواهي مورد نظر رابراي محصولات خود دريافت نمايند، البته درصورتيكه، قصد صادرات آنرا به اروپا داشته باشند. بنابراين، اخذ نشان سي اي، بغير ازبالا بردن سطح ايمني توليدات، مزيت ديگري دارد وآن، مجوز فروش دركشور هاي اروپاييست. بدين ترتيب بازارهاي بيشتري رابدست خواهند آورد.

كيسيون اتحاديه (EURO) بخش مخصوص صادرات خود، NANDOO ، رامسئول معرفي نمايندههاي صادر كننده مدارك سي اي قرار دادست. واين موسسات كه تحت نظارت ناندو مي باشند را، NOTIFIED BODY مينامند. NB ها براي اعطاي اسناد، مراحل بخصوصي درنظر گرفته اندكه با اجراي آنها، متقاضيان ميتوانند گواهي مورد نظر خودرا ثبت نمايند. نوتي فاي بادي ها، ابتدا كالاي مورددرخواست رابررسي كرده ودرصورتيكه ساختار آن پيچيده باشد، آزمايش هاي ضروري راانجام داده تا مشخص شودكه براساس قوانين كميسيون EURO ساخته شده است وپس ازتاييد اين موضوع، گواهينامه اورجينال CE راصادر مينمايند. گاهي اوقات محصول مذكور، فاقد پيچيدگيهاي خاصي ميباشد، دراين مواقع توليد كننده ميتواند آزمايشات لازم راانجام داده وسپس نتايج آنرا به نوتي فاي بادي مربوطه ارائه دهد. موسسه NB نيز، پس ازبررسي نتايج بدست آمده، چنانچه عوارضي براي مصرف كنندگان ومحيط زيست نداشته باشد، گواهينامه خوداظهاري براي محصول ثبت مينمايد. اما دركشور ما برخي شركتهاي ديگري وجود دارندكه تحت نظارت ناندو نبوده وبصورت مجزا فعاليت مي كنند. بطور حتم مدارك ارائه شده اينگونه مراكز، اعتبار زيادي نداشته و تنهابراي تبليغات ازآن استفاده ميشود.همچنين جهت فعاليتهايي همچون صادرات قابل قبول نخواهد بود. براي دريافت اين اسناد، هزينه زيادي دريافت نمي شودو براحتي ميتوان آنرا كسب كرد. اغلب صادركنندگاني كه مدارك ايزو راارائه ميدهند، زير نظر IAF نبوده وميتوانند گواهي انطباقي CE راثبت نمايند.