سازمان ایزو

سازمان ایزو

سازمان ایزو موسسه ایست بین المللی درسطح بین المللی بصورت گسترده فعالیت میکند. هدفش افزایش دادن استاندارد محیط کارخانه هاست. افرادیکه متقاضی دریافت مدرک هستند و خواستار باشند همانندش کار ایده آل داشته باشند بایستی درآغازبه مراجع مربوطه رجوع کنند. اینجا بایددقت کرد مکانهای مناسب منتخب شوند زیرا هرجایی معتبر نیست و نیازمند تحقیق و مطالعات کافی دراین مسیر میباشد دچار خسران نشوند. متاسفانه گاهی وقتها افراد سودجویی پیدا میشوند شروع بتاسیس ساختمانهایی برای اخاذی از داوطلبان میکنند و بعد بسرعت متواری میشوند.ابتدا سازمان ایزو منتخبه پیدا شود و سپس متقاضیان مراجعه میکنند و کارمندان فرم هایی راتحویلشان میدهند و میخواهند پر کنند و داوطلبان پرسشنامه ها همراه پروندهها اعضای موسسه میدهند. مسئولان بدقت مورد تحلیل قرار میدهند و وقتی کارشناسان موادها تاییدکردند درخواست کنندگان را متذکر میکنند ضوابطی بصورت قانونی وجود دارد که بایستی بصورت منضبط اعمال کنند تا بتوانند بعد از مورد تایید قرار گرفتن ازطریق مراجع گواهینامه ایزو دریافت خواهند کنند و هر کجا که مناسب است ساختمانی برپا کنند و شغلشان را با هدف ایزو شروع کنند و موفقیت هایی که دوست داشتند به آن برسند با تلاش و کوشش خودشان براحتی بدست آورند.

مراجع صادر کننده ایزو برای مدیران،کلاسهایی تشکیل میدهند، سرمایه داران ملزم هستند جلسات حضور بعمل رسانند. مواردیکه کارشناسان بیان میکنند بصورت دقیق درمحیط شرکت پیاده کنند و سهل انگاری خودداری کنند. همچنین برای کارمندان جهت توجیه کردنشان دربارة فعالیتشان حوزه شرکت بایستی حضور به عمل برسانندتا بوسیلة کارشناسان تفهیم شوند. وظایف هاییکه اعضا حتما ملزم هستند درمورد ماموریت هایشان بوسیلة روسا محوّل میشود بدانند و انجام وظیفه کنند. در این راستا بایستی اهداف سازمانها بصورت روشن معین شوند و مقصد مدیران با دیگر کارخانه داران مجزا میشود وآنها راهنمایی میکنند تا هر درخواست کننده طیق مقصد خواسته شده حرکت کنند و مکانی راه اندازی میکنندتا شغلشان شروع کنند و فعالیتشان توسعه دهندو کارهاییکه اعضا بایستی در مسیر اهداف عملی کنند تعیین میشود و آنها باید موافق با قوانین اعمال کنند. علاوه بر آن راهکارهایی در اختیار سرمایه گذاران قرار میدهند بدین طریق به هدفشن برسند. مدیرها موظفند بصورت صحیح پیاده کنند و درصورت مشاهده موانع ملزم هستند فوری ایراد از بین ببرند. رئیسان بایستی بر محیط کاری کارکنانشان نظارت تام داشته باشند تا وظایف خواسته شده را بدرستی متقبل شوند و شرکتشان بسوی تولیدهای مرغوب و افزایش سود و جهانی شدن برندشان پیش ببرند. کارشناسان، فرآیندهایی برای پیشبرد کارخانه لازم هست برایشان قرار میدهند و کسیکه وظیفه اجرایشان برعهده دارد هیئت مدیره هستند که می بایست بصورت درست انجام وظیفه کنند. اگردر کارشان، مشکلی یافت شد ملزمند صاحبانش سریع­تر رفع ایراد کنند. از کارمندان خواستار میشوند اگرقسمت کاریشان مانع مشاهده کردند خودشان اصلاح کنند واگر نتوانستند باید مدیران ارشد اصلاح کنند و سازمان برای پیشرفت کردن کمک کنند.مراجع صدور گواهینامه برای سرمایه گذاران جلسه هایی بصورت کلاس های عمومی و خصوصی برگزار میکنند تا آنها بروند و در ساعت مشخص شده حاضر شوند. جلسات عمومی بطریق کنفرانسها، همایشها، سمینارها و ....است. سخنرانان بجهت مدیر هرسازمان بصورت جداگانه برگزار میشود. صاحبان کارخانه ها هرکدامشان بایستی درکلاسها بیایند و عنوان هاییکه کارشناسان عرض میکنند گوش فراکنند و در مسیر کاریشان پیاده کنند.

سازمان ایزو ازشرطهای اصلی بابت دریافت گواهینامه برای درخواست کنندگان وجود دارند این است که سران سازمانها باید بموقع در جلسات عمومی و خصوصی حاضر شوند. سرمایه گذاران شرکتها ملزمند بصورت همگانی و خصوصی در کلاسها حاضر شوند و نیازمند این هستند که سرمایه گذاران آگاهی و اطلاعات و تحقیقاتشان در این زمینه افزایش دهند واینکار باعث میشود در سطح جهانی برند شوند و علاوه برآن موجب معروف شدن و مشهور شدن تولیدات کارخانه و بالا رفتن سودشان و افزوده شدن تعداد مصرف کنندگان در قسمت جهانی خواهند بود و مشتریان هرکجا که باشند زمانیکه سفارش دادند مسئولان خودشان موظف میدانند هر فرمایشی که خریداران بیان میکنند آماده کنند و بسرعت برایشان عرضه کنند و رضایت آنها را که خیلی مهم است بدست آورند. اگر سران موسسه ها به هر دلایلی نتوانند خودشان را به همه کلاس های مقرر شده در تایم خاصشان برسانند بمنزله این است که روسا دیگر مایل به ادامه کار ندارند و بسرعت از لیست داوطلبان حذف خواهند شد. برای اینکه دوباره متقاضی دریافت گواهینامه ایزو شوند نیازمند این هستند که دوباره از آغاز درخواست مدرک دهند و به مراجع منتخب شده رجوع کنند.