گواهینامه ایزو 29990

گواهینامه ایزو 29990

امروزه شرکت هایی که در حوزه آموزش فعالیت می کنند با استفاده از استاندارد ISO 29990 می توانند فرایند آموزش خود را مدیریت کرده و بعنوان یک سازمان آموزشی از استانداردهای بین المللی جهت ارائه مناسب تر خدمات آموزشی استفاده نمایند. در سال 1999 استاندارد ISO10015 باعنوان مدیریت کیفیت راهنمایی برای آموزش منتشر شد و بعنوان تنها استاندارد در حوزه آموزشی مورد استفاده قرار گرفت .

در سال 2010 سازمان جهانی ایزو استاندارد جدیدی را با عنوان خدمات یادگیری برای آموزش و آموزش های غیر رسمی-الزامات اساسی برای ارائه دهندگان خدمات منتشر کرد.این استاندارد جدید جایگزین مناسبی برای استاندارد iso10015:1999 بود زیرا در حوزه آموزش نگرش کامل تری نسبت به استاندارد قبلی داشت.

تعدادی از تفاوت های این دو استاندارد به شرح زیر است:

1-        استاندارد 10015 راهنما بوده اما استاندارد 29990 دارای الزامات می باشد و قابلیت ممیزی و صدور گواهینامه دارد.

2-        در استاندارد 10015 تنها به فرآیند آموزش اهمیت داده شده و نیازسنجی،طرح ریزی ، اجرا ، ارزیابی و پایش و اثربخشی دوره آموزشی بسیار مهم تلقی می شود در صورتی که در استاندارد 29990 به یادگیری اهمیت داده می شود . در واقع در استاندارد 29990 علاوهبر فرآیند آموزش به فرایندهای پیش و پس از ارائه خدمات آموزشی نیز اهمیت داده می شود ، از زیرساخت های آموزشی گرفته تا نرم افزارها، تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دهنده مورد نیاز ، فرایندهای مربوط به جذب دانش آموز و حتی فرایندهای مالی و تسویه .

درواقع آنچه استاندارد 29990 را از استاندارد 10015 متمایز میکند این موضوع بوده که علاوه بر مواردی همچون نیازسنجی، طرح ریزی ، اجرا ، ارزیابی و پایش و اثربخشی دوره آموزشی بحث ریسک های سازمانی و مباحث مالی نیز مهم تلقی می شود.

3-        در استاندارد 10015 به فرآیند آموزش درون یک سازمان پرداخته شده است که تمامی سازمان های دولتی ، نظامی، صنعتی و.... را که بدنبال آموزش پرسنل خود در حوزه های مختلف می باشند در بر میگیرد، درصورتیکه استاندارد 29990 برای سازمان های آموزشی که دارای زمینه فعالیت آموزش بوده و خدمات آموزشی غیر رسمی ارائه می دهند، مانند سازمان های غیر انتفاعی می باشد.

4-        دراستاندارد 10015 مباحث درون سازمانی مهم تلقی شده و به نیاز بازار اهمیتی داده نمی شود در صورتیکه در استاندارد 29990 بازنگری های مداومی در تقاضا ها ی بازار در ارائه خدمات یادگیری انجام می شود.

5-        و در نهایت همانطور که در مورد شماره 2 گفته شد در استاندارد 29990 آنچه اهمیت دارد یادگیری و کسب مهارت لازم می باشد در صورتی که در استاندارد 10015 تنها به فرآیند آموزش اهمیت می دهد.

هدف از بیان عنوان موسسات غیرانتفاعی در استاندارد 29990 درواقع موسسات آموزشی بوده که غیر دولتی هستند و بصورت غیر رسمی و خارج از محدوده آموزش های دوره های ابتدایی ، متوسطه و عالی خدمات آموزشی ارائه می دهند. همچنین از استاندارد 29990 میتوان بعنوان یک استاندارد جامع در شناسایی پیمانکاران فرعی در حوزه آموزشی استفاده کرد زیرا الزامات پایه برای یک سازمان آموزشی مناسب را مشخص کرده است. در استاندارد 29990 به این موضوع که جهت ارائه خدمات آموزشی بهتر بایستی پرسنل و نیروی کاری قوی و آموزش دیده در سازمان باشند اهمیت داده شده ، بنابراین تعیین شایستگی افراد بسیار مهم است .در استاندارد 29990 خط مشی سازمان ارائه خدمات آموزشی مناسب و مورد تقاضای متقاضیان در بازار بوده و تلاش برای توسعه حرفه ای مداوم بعنوان یکی از اصلی ترین رویکردها و اهداف سازمان می باشد. در استاندارد 29990 وجود برنامه و طرح مدون دروس نیز بسیار مهم تلقی می شود، زیرا هدف سازمان آموزش مناسب به متقاضیان می باشد و این امر تنها با داشتن یک برنامه درسی مدون امکان پذیر می باشد.در پیاده سازی استانداردهای آموزش صرفا ارائه خدمات آموزشی مناسب کافی نیست و بایستی برنامه آموزشی با تفکر و تعمق وجود داشته باشد.در ارائه خدمات آموزشی استفاده از ابزار های مدیریت کیفیت سبب افزایش میزان موفقیت برنامه های آموزشی می شود . از طرفی در استاندارد 29990 ارزشیابی یادگیری دارای رویکرد هنجاری است. رویکرد هنجاری برای تحلیل فرایند یادگیری است که نسبت به اهداف یادگیری اندازه گیری می شود.
همانطور که در تفاوت ها به آن اشاره شد استاندارد 29990 دو بخش اصلی مدیریت ریسک و مدیریت مالی سازمان را شامل شده که در استاندارد 10015 به آن پرداخته نشده است. در واقع در این استاندارد این موضوع که علاوه بر نگرش های درون سازمانی نگرش های برون سازمانی در تعیین راه سازمان بسیار موثر بوده و با توجه به اینکه آموزش بعنوان یک کسب و کار می باشد تعیین ریسک های داخلی و خارجی جهت ارائه خدمات بهتر و حضور موثر در بازار الزامی می باشد.

استاندارد 29990 در حال حاضر با همان ویرایش سال 2010 وجود داشته و در سال 2021 ورژن جدید آن انتشار می باید.