گواهینامه ایزو 31000

گواهینامه ایزو 31000

گواهینامه ایزو 31000 بعنوان استاندارد در حوزه مدیریت ریسک شناخته می شود.

اولین استاندارد 31000 در سال 2009 منتشر شد و در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت نسخه نهایی و تکمیل شده این استاندارد در سال 2018منتشر شد که تحت عنوان گواهینامه ایزو 31000 با ویرایش 2018 شناخته شده است. در ویرایش جدید این استاندارد به یکپارچگی مدیریت و رهبری در سازمان با مدیریت ریسک توجه می گردد، همچنین در این ویرایش به ساده سازی استاندارد پرداخته شده و پیاده سازی آن را راحت تر کرده است درواقع اصول مدیریت ریسک از یازده مورد در ویرایش 2009 به هشت مورد در ویرایش جدید 2018 کاهش یافته است.

 

دریافت گواهینامه ایزو 31000

دریافت گواهینامه ایزو31000 که بواسطه اجرای این استاندارد در سازمان انجام می گردد به سازمان ها کمک میکند تا بتوانند ریسک های موثر بر کسب و کار خود چه مثبت و چه منفی را قبل وقوع شناسایی کرده و تمامی ریسک های شناسایی شده را تحت کنترل دربیاورند. در سازمان هایی که استاندارد مدیریت ریسک را اجرایی می کنند معمولا از اتفاقات غافلگبرکننده جلوگیری شده و این موضوع سبب افزایش کارایی و عملکرد سازمان می گردد ، همچنین دریافت گواهینامه ایزو31000 به سازمان ها کمک می کند که بتواند از اثار منفی ریسک ها جلوگیری کرده و از اثرات مثبت جهت سود آوری سازمان استفاده کند.

 

مزایای دریافت گواهینامه ایزو 31000

از مزایای دریافت گواهینامه ایزو31000 با ویرایش 2018 میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

شناسایی و درمان ریسک ها تا حد کافی

بدست آوردن برتری رقابتی در سازمان

کاهش هزینه های سازمان

واکنش موثر به تغییرات

شناسایی فرصت ها و رسیدگی به آنها

ایجاد اطمینان به مشتریان و ذی نفعان

ایجاد ثبات در مدیریت سازمان

حفظ ارزش های سازمانی

مزایای فوق زمانی در سازمان ها ایجاد می شود که افراد آموزش دیده در حوزه استاندارد فعالیت نموده و دارای گواهینامه ایزو31000 باشند تا بتوانند الزامات این استاندارد را در سازمان به درستی پیاده سازی کنند.

 

کاربرد گواهینامه ایزو 31000

دریافت گواهینامه ایزو31000 در سازمان ها با هر حوزه کاری اعم از صنعتی،تولیدی،پیمانکاری،خدماتی و.... در بخش های مختلف دولتی و یا خصوصی کاربرد دارد و این قابلیت این استاندارد می باشد که عمومیت و جامعیت در سازمان های مختلف دارد. آنچه در دریافت گواهینامه ایزو31000 مهم تلقی می شود این است که در سازمان هایی که ایزو 9001 با ویرایش 2015 را اجرایی کرده اند، راحت تر و سریع تر با استاندارد31000 ارتباط برقرار کرده و می توانند به یکپارچگی مورد نظر استاندارد ایزو31000 دست یابند.
در اجرای استاندارد 9001 شناسایی ریسک ها و فرصت ها و همچنین نقاط قوت و ضعف سازمان سبب تعریف استراتژی در سازمان می گردد ، این همان موضوعی است که در استاندارد مدیریت ریسک نیز بهآن پرداخته شده با این تفاوت که اصول در استاندارد ایزو31000 بصورت پایه ای تر و مناسب تر مطرح گشته و مدیریت و رهبری در سازمان بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است. درواقع همانطور که در مزایا گفته شد گواهینامه ایزو31000 در واقع به ابعاد مدیریتی و حکمرانی سازمان کمک میکند تا بتوانند تصمیمات درستی براساس عوامل داخلی و یا خارجی گرفته و ارتباط خوبی با ذی نفعان برقرار کنند.این امر موجب ایجاد ثبات در مدیریت و ارتباط درست با واحدهای مختلف سازمانی می باشد.

 

بندهای استاندارد ایزو 31000

بندهای استاندارد ایزو 31000 شامل موارد : هدف و دامنه کاربرد، مراجع الزامی، اصطلاحات و تعاریف، اصول، چهارچوب و فرآیند می باشد. و درنهایت آنچه اهمیت دارد در ارتباط با صدور گواهینامه ایزو31000 بنابر اصول سازمان جهانی استاندارد صدور این گواهینامه برای شرکت ها موضوعیت ندارد ، اما با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در سازمان ها و آشنایی با این حوزه و همچنین تقاضای بسیار متقاضیان اکثر مراجع این گواهینامه این استاندارد را تحت عنوان گواهینامه ایزو31000 صادر می کنند.

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.