گواهی نامه ایزو

گواهی نامه ISO

گواهی نامه ISO میشه برای تمام مشاغل صادر بشه. گواهی نامه ایزو یک استاندارد جهانی بوده همه تمایل دارند استاندارد ایزو بگیرن. شرکتهای بزرگ مثل نفت، گاز، پتروشیمی آیزو اقدام بگرفتن میکنن. انواع گواهی نامه زیاد بوده هرمشاغل کاری باید ببیند گواهی مورد نظرشان کدام گواهی هست. معمولا روال کار اینگونه هست اول گواهی نامه ISO باید چاپ بشه بعد انواع گواهینامه های دیگر. گواهی ایزو 9001 مادرتمام گواهینامه ها میباشد. الزام گرفتن گواهی نامهای دیگر منوط برگرفتن ایزو۹۰۰۱ میباشد.

 

نحوه اخذ گواهینامه ایزو

مسئولان کار صادر کردن صفرتاصد انجام میدن. برای همین امر باید فایل مشخصات ارسال شده، درخواست کننده اطلاعات این فایل مثل نام درخواست کننده، نام مدیرعامل، نام گواهی مورد نظر، شماره تماس، هزینه ایزو، یادادشت کرده فایل بایگانی مرجع نگهداری میشه. مرحله بعد نوبت صادر کردن گواهی تحویل بمتقاضی میباشد. پرینت گواهی زبان لاتین بوده متن چاپ شده حاوی نام دارنده ایزو، تاریخ سه ساله گواهی، کدرجیستری، بارکد، گواهی مدنظر، مرجع صادر کننده، میباشد. این گواهی همراه مستندات تحویل میدن، مستندات سه هزار صفحه داشته رایت میشه متن رایت شده مثل روش اجرایی، اندازه گیری کالیبراسیون، نحوه جابجایی اموال، روش اجرایی رعایت اچ اس ایی، روش اجرایی کنترل ابزار، راهنمای تدوین طرح بهداشت ایمنی محیط زیست hseplan، تخلیه حمل مصدوم، مقابله حریق پیشگیری، ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز محیط کار، روش اجرایی تحقیق بازار، میباشد. گواهی ایزو همراه مستندات تحویل داده میشود.

 

ممیزی داخلی و خارجی و نهایی

وقتی گواهی ارسال شد نوبت اعزام ممیزبه محل مورد نظر مربوطه بوده این کارشناس میتونه تمام مباحث آیزو را توضیح داده جلسه هماهنگ شده باحضور مدیرعامل ومسئول کنترل کیفیت برگذار میشود. وقتی صادر شدن ایزو انجام شد سالی یکبار تمدید ممیزی بمشتری اعلام میشه، هزینه واریزی ممیزی اعتبار گواهی نامه مشخص میکند. اگر مشاغل مناقصه دارن باید تمدید ایزو انجام داده چون اعتباردهی گواهینامه iso برای مناقصه مهم بوده، امر مهم دیگر تمدید همکاری کارفرمایان باشرکتها بوده زیرا برایشان مهم هست سازمان اعتباردهی داشته باشد. سیستم مدیریت کیفیت بسیاری ازسازمانها بکارگرفته شده بصورت تناسب سیستم مدیریتی طرحریزی شده اندازه فعالیتهای این سیستم میتونه بسازمان بجهت بهبود فرآیندها، افزایش رضایت مشتری نهایتا قدم گذاشتن مسیر بهره وری کمک میکند.

اعلام کنندگان خدمات آموزشی، مشاوره، طراحی، استقرار، بهره برداری، بهینه سازی، بهبود تعالی سیستمهای مدیریتی استاندارد فنون مهندسی تخصصی برای کارفرمایان، مشاوران، مجریان، تامین کنندگان پیمانکاران حوزهای سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست، تداوم کسب وکار، ایمنی بهداشت شغلی، فناوری اطلاعات، ارتباطات، ایمنی غذا، مدیریت انرژی، میشه نام برد. استاندارد بین‌المللی پذیرش یک رویکرد فرآیندی، مراحل توسعه، استقرار وبهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بمنظور افزایش رضایت متقاضی ازطریق برآوده کردن خواستها ترغیب میکند.

 

مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریتی ایزو

نمونه خاص دستور العمل ضروری مدنظر گرفته شده. فهمیدن اتفاقات مرتبط بعنوان یک سیستم اثربخشی همچنین کارایی شرکت، به دستیابی اهداف مورد نظر کمک میکنه، فهمیدن این اتفاقات مجموعه کمک سازمان کرده تاروابط وابستگیهای متقابل میان مسائل مرتبط سیستم کنترل کند. بطوریکه عملکرد کلی شرکت افزایش دهد. مسائل مجموعه شامل تعریف برنامه ریزی مدیریت اتفاقات، اثرات متقابل آنها میباشد بطوریکه نتیجه مورد نظر مطابق خط مشی کیفیت برای راهبرد شرکت دست یابد. مدیریت مسائل مرتبط سیستم بعنوان استفاده ازچرخه pdca توجه تمرکز کلی تفکر مبتنی ریسک باهدف دریافت فرصتها، جلوگیری نتیجه بد میتونه بدست بیاد. استفاده مسائل ارتباط یک سیستم کیفیت میتونه فهمیدن وثبات برآورده سازی نیازها، مدنظر گرفتن مسائل مرتبط سیستم برحسب ارزش افزوده، دستیابی عملکرد اثربخش، مجموعه، رونق بخشیدن اتفاقات براساس ارزیابی داده شده همچنین اطلاعات دارنده ایزو باید مسائل خارجی، داخلی مرتبط بااهداف جهت گیری راهبردی خود، موارد موثر برتوانایی دارنده ایزو ، دستیابی نتیجه های مورد انتظار سیستم مدیریت کیفیت تعیین کند. مشاغل باید اطلاعات مربوط مسائل خارجی، داخلی مورد پایش همچنین بازنگری قرار گیرد.

فهم محیط خارجی میتونه بررسی مسائل بوجود آمده قانون فناوری، رقابت، بازار، فرهنگ محیط های اجتماعی اقتصادی آسان کند. اگر بین المللی، ملی، منطقه یامحلی باشد. فهمیدن محیط داخلی میتونه بابررسی مسائل مرتبط ارزشها، فرهنگ، دانش، عملکرد سازمانی آسان شده، توجه تاثیر قوی طرفهای ذینفع برتوانایی دارنده ایزو فراهم کردن مداوم تولیدات خدمات راهبردی مشتری، راهبردی قانونی، مقررات دارای کاربرد را برآورده میسازد. دارنده ایزو باید اطمینان یابد محصولات، خدمات ارائه شده ازبیرون بامسائل راهبردی مطابق میباشد.

مجموعه باید موارد کنترلها برای محصولات خدمات ارائه شده که به بیرون انجام میشه تعیین کنند. تولیدات خدمات ارائه شده بیرونی جهت پیوستن محصول خدمات خود درخواست کننده مدنظر گرفته شده. تولید بطور مستقیم توسط عرضه کنندگان بیرونی ازطرف سازمان بمشتری تحویل داده میشود. یک اتفاق یابخشی ازآن بعنوان نتیجه یک تصمیم مجموعه توسط بخش کنندگان بیرونی تامین میشه. دارندگان ایزو باید معیارهایی جهت ارزیابی انتخاب پایش عملکرد همچنین ارزیابی مجدد تولید کنندگان بیرونی براساس توانایی آنها برای تامین محصول خدمات توجه مسایل راهبردی تعیین شده بکار بگیرد. دارنده ایزو باید اطلاعات این فعالیتها وهرنوع اقدامات ضروری ارزیابی حفظ کند. دارنده ایزو اطمینان داشته باشد محصول راهبردی ارائه شده بیرون اثر نامطلوبی برتوانایی شرکت جهت تحویل مداوم محصول خدمات منطبق بامشتری نمی گذارد. دارنده ایزو مطمئن شود راههای ارائه شده بیرون تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت باقی میماند. کنترل کردن برروی تولیدکنندگان بیرونی اعمال شده همچنین مواردی هست برروی خروجی اعمال شده تعریف میشود.

گواهی ISO صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.