گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

از کجا ایزو بگیریم

ایزو راچگونه و ازکجا باید بگیریم؟ مراکز و نمایندگیهای بسیار زیادی درسطح شهرها فعالیت میکنند و کار مشاوره و راهنمایی گرفتن ایزو راانجام میدهند. درابتدای مطلب بحث ISO و دریافتش رااز همان سازمان جهانی استاندارد سازی که درژنو سوئیس فعالیت میکند و کار تهیه و تدوین انواع استانداردهای مشاغل و صنایع رابرعهده دارد شروع میکنیم. ISO مخفف جمله International Organization for Standardzition بانام سازمان استاندارد بین المللی میباشد. مؤسسه جهانی استاندارد تشکیل شده ازنمایندگان مؤسسات استاندارد سازی ملی درسطح جهان. باتوجه بدینکه سازمان ISO غیر دولیست ولی چون توانسته درسطح وسیعی قوانین کلی و جزئی راتدوین نماید دارای سطح اعتبار بالایی بوده و مورد قبول کلیه کشورهای جهان میباشد. ایزو یک اهرم ارتباطی قوی بین دولتها ایجاد کرده تا بتوانند مشاغل و صنایع خودرا بهینه سازی و هدفمند کنند.

 

مراجع صدور گواهی نامه ایزو

گواهی ایزو توسط مراجع خصوصی یا غیر رسمی و مراجع دولتی یا رسمی صادر میگردد. مراجع ثبت و صدور گواهینامه رادر اصطلاح CB میگویند. CB مخفف دو کلمه Certification Body است. مراجع ثبت و صدور گواهی تحت نظر مراکز اعتبار دهندهAB اعتبار دهی میشوند. مراکز اعتبار دهنده AB یا Accreditation Body ها دو دسته هستند. AB های دولتی و رسمی و AB های غیر دولتی و خصوصی. اکثر کشورها فقط یک AB دولتی دارند. AB های دولتی و رسمی هرکشوری عضو انجمن اعتباردهندگان بین اللملی بنام IAF میباشد. AB های خصوصی عضو انجمن اعتبار دهندگان IAF نیستند. متقاضیان انواع گواهینامه های ایزو بدانند اگر مراجع صدور عضو IAF باشند دارای سطح اعتبار بالایی میباشند و درتمام جهان مورد قبول قرار میگیرند. مراجع غیر IAF دارای سطح اعتبار پایینی هستند و جهت مواردی همچون شرکت درمناقصات بیشتر کاربرد دارند.

گواهی ایزو بعداز گذراندن آشنایی بامطالب سازمان جهانی استاندارد و مراجع صادر کننده به مراکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزو میرسد. مراکزی که دردسترس افراد جامعه هستند و باکمک و راهنمایی مشاوران و‌کارشناسان این مجموعه ها میتوانیم ایزو بگیریم. شما بااولین برقراری تماس تلفنی یا ارتباط حضوری درخواستتان رامطرح مینمایید و باتوجه بنوع نیاز و فعالیتهای مجموعه نوع استاندارد رامشخص میکنیم. بعداز انتخاب استاندارد بابرگزاری یک جلسه آموزشی درمحیط مجموعه باحضور مدیریت و مسئولان و پرسنل مربوطه اهداف رابررسی کرده و یک حس اعتمادبه نفسی برای انجام کارها بین ایجاد میگردد. بابررسی اهداف و هماهنگ کردنش بانوع استانداردهای لازم یک مرجع ثبت و صدور مناسب راباید انتخاب کنیم. مراجع صدور باتوجه به اهداف سازمان، توسط کارشناس معرفی میگردد. اگرهدف سازمان بالا بردن سطح کیفیت محصولات و خدماتش باشد و قصد ورودبه بازارهای جهانی راداشته باشد. همچنین برای معرفی برند و نام شرکت و جلب اعتماد مصرف کنندگان و کنار زدن رقیبان داخلی و خارجی باید حتما ازمراجع ثبت و صدور دولتی و رسمی گواهینامه دریافت نماید. جهت شرکت درمناقصات و معرفی شرکت درجهت آشنایی و استارت برای رسیدن به اهداف بالاتر میتوان ازمراجع خصوصی و غیررسمی مدرک رادریافت کرد.

گواهی ایزو دریافتی اگرازطرف مراجع دولتی باشد بعلت IAF بودنش درمورد اعمال قوانین سخت گیری میکند و تمام مراحل طراحی، اجرا و پیاده سازی بصورت کامل باید اجرا گردد. کارشناس مرکز مشاوره دربحث طراحی، اجرا و پیاده سازی کنار مدیریت سازمان میماند تابهترین نتیجه حاصل گردد. مرحله بعدی ممیزی داخلیست که توسط یک کارشناس ماهر و آشنابا قواعد انجام خواهد گرفت تاکلیه عدم انطباقات و خطرات و‌ ریسکها راشناسایی و برطرف کند تاموقع انجام ممیزی اصلی مشکلی پیش نیاید. مرکز مشاوره هماهنگیهای لازم راانجام میدهد و گواهی صادر شده ازطرف مرجع رابدست سازمان متقاضی میرساند. مرکز مشاوره باید بغیر ازراهنمایی و کارشناسی آموزش نگهداری ازسیستم مدیریتی پیاده شده راهم اطلاع رسانی کند زیرا نگهداری ازگرفتن گواهی سخت تر بوده و اگر هرساله مراقبتی ممیزی انجام نگیرد و خللی در پیاده سازی قوانین ایجاد شود مدرک مجموعه باطل میگردد.

 

آشنایی با مرکز سیستم کاران

گواهی ایزو توسط مرکز سیستم کاران پیگیری و اخذ میشود. مرکز سیستم کاران باداشتن سیستم مدیریتی قوی و سیستماتیک و اهداف بلند مشتری مداری و ارائه خدمات برتر سعی کرده است با استانداردهای روز دنیا آشنا شود و همچنین ویرایش جدید قوانین را پیگیری نماید تا بتواند خدمات و راهنماییهای بروز و پیشرفته راارائه دهد. مثلاً دراکثر تبلیغات مرکزهای مشاوره بااینکه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی درسال ۲۰۱۸ مورد ویرایش قرار گرفت و ازنام OHSAS18001 بنام ISO 45001 تغییر یافت هنوز با همان کد ۱۸۰۰۱ معرفی میشود ولی مرکز سیستم کاران بامطالعه و بهره گیری ازعلم و دانش بتمام موارد کاملا واقف است و باکسب تجربه هرروز بهتر دیروز خدمات iso راانجام میدهد

 

از کجا ایزو بگیریم صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.