ایزو رایگان

ایزو رایگان

ایزو رایگان را شاید در تبلیغات بسیاری از سایتهای مشاور و صدور ISO به وفور دیده باشید و برایتان سوال شده باشدکه چگونه ایزو رایگان میشود و چگونه مدرک معتبری مانند ایزو رامیتوان رایگن دریافت کرد و بسیاری ازسوالات دیگر.

کلمه ISO رایگان چیست و اصطلاح ایزو رایگان چه معنایی میدهد، مدرک ایزو صادر شده درکشور ایران بطور کلی به سه دسته تقسیم میشوند،

اول مدارک صادر شده آیزو بااعتبار بین المللی و قابل استعلام درتمام دنیاکه درتمام دنیا فقط و فقط همین نوع استاندارد آیزو صادر میشود و درحقیقت معنای واقعی استاندارد ایزو میباشدکه درتمام دنیا درحال حاضربه یک الزام جهت همکاری شرکتها بایکدیگر درجهان تبدیل شده،

نوع دوم و سوم گواهی صادر شده آیزو درکشورمان تنها درایران صادر شده و درجاهای دیگر جهان صادر نمیشود،.

نوع دوم ISO صادر شده نشانISO  بدون اعتبار جهانی میباشد و فقط میتوان دروبسایت مرجع صادر کنند آنرا استعلام کرده و دربسیاری ازموارد تنها باهدف استفاده درتبلیغات اخذ میگردد و فقط از مدرک صادر شده خود درتیزرهای تبلیغاتی شرکت وبرای برند سازی و بزرگ کردن اسم شرکت استفاد میشود،
نوع سوم نیزدر ایران متاسفانه بسیار زیاد دیده میشود گواهینامه هسخ صادر شده بدون قابلیت استعلام میباشد و توسط مراکز و موسسات کلاهبردار و سودجو صادر میشود چنین مدرکی هیچ اعتباری ندارد و حتی برای تبلیغات هم نمیتوان ازآن استفاده کرد و ممکنست اعتبار شرکت رابا یک برگه پوچ درتبلیغات ازبین برد البته دربیشتر موارد کسانی دردام چنین موسسات کلاهبرداری گرفتار میشوندکه باچشمانی بسته بدنبال دریافت ایزو میروند ازاینرو بهترست دراین موارد جوانب احتیاط رارعایت کنید. شاید باشنیدن کلمه رایگان فکر قیمت گذاری و نوع قیمت استاندارد ایزو بذهنتان برسد، اما مقصود گواهینامه ایزو رایگان بیشتر دریافت استاندارد آیزو رایگان ازهمان مراجع خصوصی درصورت اخذ استاندارد ISO ازیک مرجع بخصوص میباشد.

 

مراجع صادر کننده ایزو

البته قیمت یک ISO وقتی مورد بحث قرار میگیرد بیشتر بحث و قیمت گذاری برسر مرجع صادر کننده استاندارد ایزو میباشدکه قیمت استاندارد ایزو راتعیین میکند، بطور کلی بحث تعیین و مقایسه قیمتهای مدرکهای ISO اصلا بحث پیچیده ای نمیباشد زیرا هرمدرکی ازنظر اعتبار یاعضو IAF میباشدکه همان مدرک معتبر جهانیست یاغیر IAF میباشدکه همان مدرک مراجع خصویست پس تشخیص اعتبار و قیمت گذلشتن ببرروی آن براین مبنا بسیار ساده ست. البته هنگام اخذ نشان IZO حتما بایدبه چند نکته توجه کرد و مهمترین آنهادلیل گرفتن گواهی نامه IZO و مهمترین مسئله زمینه استفاده نشان نامه آیزو رایگان ،قیمت نشان آیزو بسیاری ازمشتریان و متقاضیان اخذ استاندارد ایزو برایشان سوال میباشد کاملابه مرجع صادر کننده استاندارد ایزوارتباط دارد. نشان آیزو مراجع خصوصی پایین ترین قیمت رانسبت،به برندهای بین المللی داشته و وابسته بهیچ مرجع بین المللی جهت صدور استاندارد ایزو نمیباشداما متاسفانه بسیاری ازمتقاضیان استاندارد ایزو باشنیدن کلمه هسخ رایگان گول خورده و مباحث مهم اعتبار نشان هسخ رابررسی نمیکنند، بطور مثال یکی ازکارهای کلاهبرداران و افراد سودجو اینستکه عکس گواهی نامه ایزو رافتوشاب کرده وپس ازپرینت گرفتن، بانرخ پایین ترین قیمت بدست مشتری میرسانند امااینگونه مدرک ها وگواهینامه هاهیچ اعتباری نداشته و جز کاغذی جهت نمایش هیچ اعتباری ندارند و درحقیقت بامحاسبه ساده میتوان فهمید عملا جزهزینه کاغذ هیچ هزینه ای انجام نشده، بهمین دلیل باهرقیمتی ارائه کنند گواهینامه ایزو زابرایشان توجیحه داردکه ارائه کنند منباب آشنایی بیشتر توضیحی مختصراز نشان آیزو و مراجع صدور آنها بدهیم تاباشناخت بیشتر قدرت تشخیص اعتبار سنجی راداشته باشید و دردام افراد سودجو نیوفتید.

 

اعتبار ایزو رایگان

HDC, رایگان همانطورکه گفته شدباید معتبر باشد و تشخیص اعتبارش تنها زمانی امکان پذیرست که شما حداقل مراجعی راکه نام برده شد و تفاوتهایشان رابشناسیداز موسسه مشاوره HDC, شروع میکنیم بطورکلی موسسات و یا هر دفتر مشاوره و صدور استاندارد IZO CBنام دارد موسسه صدور ایزو کردکه انرا CB موسسه صدور گواهینامه مینامند، درسطح جهان CB هاییکه زیرنظر سازمان ایزو هستند برای نظارت تماما بایدتحت نظر موسسه اعتبار دهی مورد تایید سازمان AB نام دارد فعالیت کنند، موسسه اعتباردهی میباشد و توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند و AB ایران اختصارا NACI نام دارد،

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باتیمی زبده و حرفه ای در زمینه اخذ گواهی نامه IZO هم از مراجع عضو IAF وهم مراجع غیر IAF بااعتبار تضمین شده و قابلیت استعلام درسایت مرجع ، اخذ مدرک CE و خدمات ثبت برند کار و غیره درخدمت شما سروران گرامی میباشد

ازمشاوره تلفنی رایگان کارشناسان سیستم کاران درهرزمینه و درهر ساعتی ازشبانه روز استفاده کنید.

 

ایزو رایگان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.