روش اخذ ایزو فوری

روش اخذ ایزو فوري

روش اخذ ایزو فوري اگر درپي اهدافي بزرگ شركتي تاسيس كرده ايد اگر تصميم گرفته ايد شغل خورا ارتقاء دهيداگر ميخواهيد درجهت بهبود خدمات خود حركتي كنيدوكالاي خود را صادر كنيد اگر ميخواهيد در مناقصات بزرگ شركت كنيدما به شما يك روش ساده كه همانا پيشنهاد گرفتن مدرك گواهينامه ايزو را ميدهيم. يكي از تقاضاهاي شركتهاي تازه تاسيس جهت رقابت با ديگر شركتها اخذ گواهينامه ايزو ميباشد وبسياري از شركتهاي صادركننده هستندكه به موسسه متقاضي پيشنهاد اخذ ايزو فوري را ميدهند. اما اين سوال بسياري متقاضيان اخذ گواهينامه ايزو است كه اصلا گواهينامه ايزو فوري چيست و مگر ميشود ايزو فوري صادر شود و اين فوري بودن چقدر زمان ميبرد؟

 

مراجع صادر کننده ایزو

مراجع صادر کننده ایزو در روش اخذ ایزو فوري نقشی اساسی دارد و در اينجا ميخواهيم خدمت شما مديران و متقاضيان اخذ گواهينامه ايزو عرض كنيم كه گواهينامه ايزو راميتوان با دو صورت بدون اعتبار مراجعiaf  و با اعتبار مراجع iaf تقاضا ودريافت كرد واين مراجع iaf وظيفه معرفي ab هاي هركشور رابه عهده دارندوab ها وظيفه اعتباردهي cbها را دارند و cbها براي صدور گواهينامه ايزو با دقت و دانش كامل تمام جوانب كار راسنجيده وپس بررسي مدارك وشواهد وآموزش كاركنان واينكه بايستي ازطريق آموزش باضوابط گواهينامه ايزو آشنا شوند تابتوانند خدمات وتوليدات خودرابه كيفيت بهتر برسانند بعدازاين نوبتبه تهيه مستندات ميرسدكه بايدكسيكه كارهاي مربوطبه اخذ گواهينامه راپيگيري ميكند اين مدارك راآماده وتحويل مركز مشاوره بدهدپس ازصحت وسقم اين مستندات نوبتبه مميزي ميرسدكه افسر مميزي احراز صلاحيت شركت راتاييد ميكند واگربا ضوابط استاندارد بين المللي درتناقض نبود گواهينامه ايزو صادر ميشود. هردومورد ( گواهينامه ایزو بااعتبار iaf وبي اعتبار iaf ) اگرازشركت صادركننده گواهينامه ايزو معتبر دريافت شود هيچ مشكلي نخواهد داشت. پس گرفتن گواهينامه ايزوبه عوامل داخلي و خارجي زيادي بستگي داردبه عنوان مثال كارمندان شركت متقاضي چقدربا مفهوم ايزو شرايط ان اشنايي دارند ياميزان تحصيلات كاركنان ياكيفيت وسطح توليد وخدماتي وعوامل خارجي همچون تعيين شركت صادركننده گواهينامه ايزو كشورهاي گواهينامه ايزو صادر ميكنند وزمينه فعاليت آنها و اينكه رقباي اصلي اين فعاليت چه كساني هستند .

 

ایزو فوری جهت شرکت در مناقصات

روش اخذ ایزو فوري كه ذكر اين نكته هم الزامي است كه وقتي يك موسسه تازه تاسيس براي شركت در مناقصه زمان زيادي ندارد فقط ميبايست تقاضاي صدور گواهينامه ايزو خارج ازاعتبار مراجع iaf و همان ايزو فوري را بدهد چون فرصت كافي براي شركت درمناقصه را ندارددراينگونه موارد موسسه متقاضي اخذ ايزو به يك شركت معتبر مراجعه و درخواست گواهينامه ايزو فوري راميدهد. وبايد بگوييم كهاين گواهينامه هاي ايزو فوري ازانجاكه ازاعتبار iaf خارج است درزمينه صادرات كالا ارزش چنداني ندارد ووقتي سخن ازصادرات كالا وخدمات ميايد بايدبه دنبال گواهينامه بااعتبار iaf مي بود.

 

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهی نامه ایزو در گام آخر درخواست ایزو فوری مطرح می باشد وشركت صادر كننده گواهينامه ايزو هم بعد از انجام مراحل كوتاهي وضمن مشاوره لازم اگرموسسه متقاضي شرايط لازم رادارا بود و تمام قوانين مربوطه را رعايت كرده باشد گواهينامه ايزو صادر ميشود. البته در اين ميان هستند شركتهايي كه اين گواهينامه ها را زودتر صادر ميكنند و مبالغ هنگفتي همه از متقاضي دريافت ميكنند و چون موسسه متقاضي نياز مبرم در كمترين زمان به اخذ گواهينامه ايزو دارند گول اين افراد را خورده و مدارك جعلي هم دريافت ميكنندكه هيچ گونه اعتباري ندارد واين موضوع فقط نسبت به گواهينامه هاي ارزان و فوري صحت دارد وشركت متقاضي بايد تمام سعي خود رادرانتخاب مراجع صادر كننده بنمايد تا از شركتهاي معتبر درخواست اخذ گواهينامه ایزو را بنمايدكه دردام اين سودجويان نيفتند. شركت معتبر مشاوره لازم بهصورت كاملارايگان دراختيار سازمان متقاضي قرار ميدهدوبه شركت متقاضي اعلام ميداردكه هم خود شركت ميتواند پيگير كارهاي اخذ گواهينامه ايزو باشد وهم شركت صادركننده مدرك خودش درپي درخواست متقاضي ميتواند تمام كارها راانجام بدهد وحتي تمامي اين موارد ميتواند بصورت آنلاين وغير حضوري باشد واينها همهبه نفع متقاضي گواهينامه ايزو فوري كه زمان برايش مهم است.

ايزو يك استاندارد بين المللي است كه متقاضيان صدور گواهينامه ايزو ميبايست يك سري شرايط وضوابط رارعايت كنند تا گواهينامه ايزو برايشان صادر شود. اين نوع گواهينامه ها چه درداخل كشور چه خارج ازان بسته به اعتبار iaf معتبر ميباشد. گواهينامه هاي ايزو انواعي دارد مثلا ) ایزو 9001 كنترل كيفيت خدمات ) درحيطه ي كاري مخصوص به خودصادر ميشود يامثلا درصنايع غذايي نيازبه اخذ گواهينامه هاي تخصصي تر ميشود. من باب مثال گواهينامه ايزو 14001 كه به مديريت زيست محيطي مربوط ميشود براي اين است كه آلاينده هاي كارخانه ها باعث تخريب محيط زيست نشود و گواهينامه ايزو 45001 كه مديريت ايمني وبهداشت رااحاطه كرده به دنبال ايناستكه كاركنان بخش خدمات ايمني كافي حين كارراداشته باشند. واين دو گواهينامه اخير هردوبه صورت همزمان وباعنوان hse صادر خواهد شد بعدازاينكه نوع گواهينامه درخواستي مشخص شد زمان اينستكه ضمن مشاوره هاي لازم فرم مخصوص تقاضاي گواهينامه پر شود وشرايط توسط دست اندركاران سنجيده گواهينامه ايزو مخصوص براي شركت متقاضي صادر شود. وتمامي اين مقوله درجهت پيشبرد اهداف شركتها ميباشد.

 

روش اخذ ایزو فوري صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید