سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

IMS مخفف عبارت Integrated Management System بعنوان سیستم مدیریت یکپارچه میباشد.

در سازمانی که سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را بطور همزمان در سازمان اخذ و پیاده سازی نمایند به اصطلاح سازمان دارای سیستم مدیریت یکپارچه IMS گردیده است.

البته الزامی نیست که در سازمان ها و مجموعه ها بطور همزمان اقدام به اخذ و پیاده سازی سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 نماید، مراجع صدور گواهینامه ایزو به شرکتها و سازمانها توصیه میکنند که در ابتدا گواهینامه استاندارد ISO9001 در سازمان اخذ و طراحی نمایند و بعد از آنکه بسترها و زمینه های لازم فراهم شد اقدام به دریافت دو گواهینامه ISO14001 و ISO45001 نمایند.

 

مزایای اخذ مدرک سیستم مدیریت یکپارچه IMS

1-  کاهش هزینه های اخذ و پیاده سازی گواهینامه IMS به دلیل وجود اشتراک زیاد سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001

2-  کاهش هزینه های مستند سازی گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS به دلیل تناسب های زیاد سه استانداردISO9001  و ISO14001 و ISO45001

3-  کاهش زمان طراحی، اخذ و پیاده سازی گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS به علت شباهتهای زیادی که سه استاندارد فوق باهم دارند

4-  کاهش اخذ گواهینامه IMS  و مراقبتهای سالیانه

5-  ارائه خدمات سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای بطور همزمان در سازمان

اکثر مراجع صدور گواهینامه ایزو به نهادها و سازمانها توصیه میکنند که در ابتدا گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت را در سازمان دریافت نمایند و بعد از آنکه زمینه های مورد نیاز و بسترهای لازم فراهم گردید اقدام به اخذ دو گواهینامه ایزو 45001 و گواهینامه ایزو 14001 نمایند همچنین مدرک سیستم مدیریت یکپارچه IMS فقط یک اصطلاح میباشد و گواهینامه IMS فاقد اعتبار از مراجع اعتبار دهنده میباشد ولی باید مراقب مراجع تقلبی صدور گواهینامه ایزو باشید که بابت اینکه مبلغی دریافت کنند گواهینامه IMS صادر میکنند ولی باید شرکتها و سازمانها حواسشان جمع باشد که در دام این مراجع تقلبی نیافتند زیرا گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS فقط یک اصطلاح است و هیچ موضوعیتی ندارد.

 

فرم درخواست ایزو

 

مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

از مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS باید دانست تمدیدات هر استاندارد ISO 14001 و ISO 45001 و ISO9001 بطور همزمان طراحی، مستندسازی و اجرا کرد چون اگر هر کدام در استانداردهای سه گانه اصلی ایزو 14001 و ایزو 45001 و ایزو 9001 جداگانه طراحی و پیاده سازی کنید در آینده باسایر استانداردها تداخل خواهید داشت لذا تاکید میگردد بطور همزمان و یکپارچه اقدام گردد لذا یک مشاور IMS حرفه ایی در فرم کار خود حواسش به هر سه استاندارد ISO9001 و ISO14001 و ISO45001 هست. در زمان ممیزی مراقبتی سالیانه هم همینطور. مشاوره IMS و یا کارشناس IMS در زمان ممیزی مراقبتی IMS نیز بطور همزمان و یکپارچه اقدام مینماید

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.