روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه ( بخش سوم )

مستندات شامل بخشهای مختلف و متفاوتی هست که شامل روش های اجرایی ، فرمها و دستورالعمل های متعدد و متنوعی می شوند که یکی از این روش های اجرایی ، روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه هست. بخش اول و دوم را در مقالات قبل بهشان پرداختیم جهت دانلود بخش اول روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه کلیک نمایید.

برای دریافت بخش دوم روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه ، کلیک نمایید.

 

4-12- معرفی گزارشات:

گزارشات جامع و فراگيرنده پروژه كه كليه جنبه هاي زمان و هزينه را در برمي گيرد در سيستم برنامه ریزی و كنترل پروژه موجود مي باشد. سيستم هم جزئيات، هم گزارشات خلاصه را جهت استفاده مديريت همچون يك ناظر تهيه مي كند. گزارشات نمونه اي در دستورالعملهای فوق الذکر به منظور درک بیشتر موضوعات ارائه شده اند.

 

4-13- معرفی گزارشات برنامه زمانبندی:

گزارشات زمانبندي شامل زمانبندي سطح اول و سطح دوم و سطح سوم كه در روي آن فعاليت هاي بحراني و حداقل شناوري ها منعكس شده بصورت دوره اي تهيه مي شود. مسير بحراني، شناوري فعاليت ها به علاوه زودترين و ديرترين تاريخ شروع و زودترين و ديرترين تاريخ پايان هر فعاليت از اطلاعات مهم اين گزارشات مي باشد. اعلام مغایرت زمان و میزان انحراف در این گزارش، مدیریت ارشد را در تصمیم گیری ها برای جبران تاخیرات یاری می دهد.

 

4-14- معرفی گزارشات بسته های کاری:

گزارشات زمانبندي شامل زمانبندي سطح اول و سطح دوم و سطح سوم كه در روي آن فعاليت هاي بحراني و حداقل شناوري ها منعكس شده بصورت دوره اي تهيه مي شود. مسير بحراني، شناوري فعاليت ها به علاوه زودترين و ديرترين تاريخ شروع و زودترين و ديرترين تاريخ پايان هر فعاليت از اطلاعات مهم اين گزارشات مي باشد. اعلام مغایرت زمان و میزان انحراف در این گزارش، مدیریت ارشد را در تصمیم گیری ها برای جبران تاخیرات یاری می دهد.

 

4-15- معرفی گزارشات بودجه بندی یا ترسیم نمودار BCWS و تخمین هزینه:

گزارش بودجه بندی یا نمودار BCWS، كليه حساب هائي را كه حوزه کاری پروژه را شامل مي شود، نشان مي دهد و همین طور میزان بودجه بندی را در طول زمان پروژه بصورت شماتیک مورد آنالیز قرار می دهد. اين گزارش و تخمین هزینه جزئيات حساب ها با توضيح فهرست مقادیر را شامل مي شود. اين گزارش با تغييرات احتمالي انجام شده بروز شده و مشخص كننده بودجه برنامه ريزي شده خواهد بود

 

 

4-16- معرفی گزارشات پيشرفت و ترسیم منحنی های مقایسه ای: 

گزارش پيشرفت پروژه، ميزان پيشرفت بر اساس برنامه زمانبندي واقعي در مقابل برنامه زمانيندي طرح ريزي شده و برنامه برآورد شده در طول اجراء را نشان خواهد داد. هر كدام از فعاليت ها در دسته بندي خودشان داراي وزني از كل پروژه هستند كه گزارش، با قراردادن كليه فعاليت هاي يك پروژه در كنار هم و جمع بندي ميزان پيشرفت هر فعاليت، بصورت دوره اي ميزان پيشرفت كل پروژه را نشان خواهد داد. يك منحني كلي تجمعي پيشرفت كه مقدار پيشرفت برنامه ريزي شده را در مقابل پيشرفت واقعي قرار ميدهد و دوره اي تهيه و تنظيم مي شود. گزارشات روزانه و هفتگی متناسب با نوع پروژه و گزارشات جامع ماهانه نیز میزان پیشرفت را بصورت ادواری مورد بررسی قرار می دهد.

 

4-17- معرفی منحني هاي مواد و مصالح:

منحني هاي مصرف مواد و مصالح كه مقدار برنامه ريزي شده مصرف را در مقابل مقدار واقعي قرار مي دهد. اين منحني ها براي مواد و مصالح زير تهيه مي شود :

بتن، لوله ها، اسكلت فلزي، كابل ها، لوله هاي زيرزميني، تعداد ابزارآلات، تعداد تجهيزات مكانيكي

4-18- معرفی گزارش مقدار نفر – روز:

گزارش مقدار نفر- روز از روي ليست فعاليت ها با جزئيات تا سطح سوم و با كد حساب فعاليت مورد نظر و شرح فعاليت، واحد اندازه گيري، مقدار مواد و مصالح اندازه گيري شده، نفر- ساعت بكار گرفته شده، نرخ واحد، ساعت حاصله و ارزش وزني آن تهيه مي شود. مقادير، نفر- ساعت، و نرخ واحد، تخمين و بودجه تجديد نظر شده و مقدار واقعي را نشان خواهند داد. لازم بذكر است سطح جزئيات بنا به ماهيت پروژه انتخاب مي شود. وهمين طور تخصيص منابع با ساعت كلي كاركرد آنها در يك گروه كاري مشخص و جانمائي آنها در طول انجام پروژه و اينكه چه كسي چه كاري را انجام ميدهد نيز در گزارشات جانمائي كلي پروژه منعكس خواهد شد.

 

4-19- معرفی گزارش آناليز مقادير برنامه ريزي شده:

گزارش آناليز مقدار برنامه ريزي شده، نشان دهنده مقايسه مقدار مواد و مصالح، نفر ساعت نيروي انساني و هزينه مصرف شده به هنگام برنامه ريزي و مقدار واقعي آنهاست. گزارش به منظور مقايسه تغييرات حاصله از برنامه ريزي در عمليات مقدماتي تا مرحله انجام، جهت امور مهندسي استفاده مي شود

 

4-20- معرفی گزارش تجزيه و تحليل هزينه كلي پروژه:

كليه هزينه هاي پروژه شامل پرداختی به هزینه های مستقیم و غیرمستقیم در مقاطع زمان را در بر خواهد گرفت.

 

4-21- معرفی گزارش خلاصه اجراء:

يك گزارش خلاصه اجراء شامل جزئياتي از قبيل : تاريخ (شروع، پايان، شروع برنامه ريزي شده، پايان برنامه ريزي شده، شروع واقعي، پايان واقعي، و ميزان انحراف شروع و پايان) مدت زمان (برنامه ريزي شده، باقيمانده، واقعي، انحراف و درصد پيشرفت) حجم كار (برنامه ريزي شده، باقيمانده، واقعي، انحراف و درصد پيشرفت) هزينه (برنامه ريزي شده، باقيمانده، واقعي، انحراف و درصد پيشرفت) وضعيت فعاليت ها (فعاليت هائي كه هنوز شروع نشده اند، فعاليت هاي در حال پيشرفت، فعاليت هاي كامل شده، وضعيت منابع، جانمائي كلي منابع شامل نيروي انساني، ماشين آلات و مواد و مصالح) مي باشد.

5-توزیع نسخ:

5-1- منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.

6-پیوست:

6-1) ندارد.

7-مدارک مرتبط:

7-1) دستورالعمل تهیه شرح مختصر پروژه

7-2) دستورالعمل تهیه ساختار تفکیکی پروژه

7-3) دستورالعمل کدینگ ساختار شکست

7-4) دستورالعمل تعیین اوزان فعالیت ها ومشخص نمودن فعالیت ها به ترتیب درصد و ارزش وزنی

7-5) دستورالعمل تخمین منابع و هزینه های اجرائی فعالیت ها ومشخص نمودن فعالیت ها به ترتیب هزینه

7-6) دستورالعمل تعیین پیش نیاز و پس نیاز فعالیت ها و تهیه شبکه گره ای

7-7) دستورالعمل تعیین مسیر بحرانی اولیه

7-8) دستورالعمل تخصیص منابع

7-9) دستورالعمل تهیه برنامه زمان بندی تفصیلی

7-10) دستورالعمل تعیین BCWS و BCWP (تعیین بودجه کار برنامه ریزی شده و بودجه کار انجام شده)                      

7-11) دستورالعمل جابجایی منابع

7-12) دستورالعمل تسطیح منابع

7-13) دستورالعمل تهیه منحنی S پیشرفت برنامه

7-14) دستورالعمل تهیه گزارشات روزانه    

7-15) دستورالعمل پیگیری زمان برنامه تفصیلی

7-16) دستورالعمل اعلام مغایرت احتمالی زمان

7-17) دستورالعمل تهيه گزارشات پیشرفت

7-18) دستورالعمل تهیه منحنی های S مقایسه ای

7-19) دستورالعمل محاسبات بودجه و آنالیز آنها      

7-20) دستورالعمل تهيه گزارش تجزيه و تحليل هزينه كلي پروژه                

7-21) دستورالعمل تهيه گزارشات پیشرفت ادواری                                                

7-22) دستورالعمل تهيه گزارشات کنترلی هفتگی و ماهانه

کاربران با مرورگرهای مختلفی منجمله گوگل با عبارات مختلفی به دنبال جستجو درباره دانلود رایگان روشهای اجرایی ایزو ، دانلود رایگان دستور العمل های ایزو و همچنین دانلود رایگان فرم های ایزو هستند. دانلود رایگان مستندات ایزو ، دانلود رایگان دستورالعملهای ایزو 9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 45001 ، دانلود رایگان دستورالعملهای IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی ISO 9001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه ( خرید ) ، دانلود روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه ( خرید ) و بسیاری عبارات دیگر و سوالات دیگر که کاربران را به سمت مرورگرها جهت جستجو می کشاند.

تمامی مستندات و روش های اجرایی و فرم ها و دستورالعملهای انواع گواهینامه های ایزو را به صورت رایگان دانلود نمایید. جهت دانلود رایگان روش های اجرایی و دانلود رایگان فرم ها و دانلود رایگان دستورالعملهای انواع گواهی نامه ایزو و تهیه دانلود رایگان مستندات ایزو و تهیه فایل مستندات ایزو به صورت رایگان تنها کافیست با مرکز سیستم کاران یک تماس بگیرید.

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.