ایزو 9001 و برنامه ریزی استراتژی

ISO9001:2015 و برنامه ریزی استراتژی

ویرایش جدید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 منجر شدتا دارندگان سیستم مدیریت کیفیت واقع بینانه تر مدیریت مجموعه خودرا مورد بازنگری قرار دهند. ازجمله الزامات جدید در ویرایش 2015 سیستم مدیریت کیفیت مقوله برنامه ریزی استراتژیک هست. البته در استاندارد ISO9001:2015 دقیقا ازعبارت برنامه ریزی استراتژیک استفاده نشده است. بلکه بابیان عباراتی همچون عوامل داخلی و عوامل خارجی گریزی به موضوع برنامه ریزی استراتژیک زده است.

همانطورکه میدانیم منظوراز عوامل داخلی همان نقاط ضعف و نقاط قوت سازمانی هست. هرسازمانی دروجودخود دارای یکسری نقاط ضعف و نقاط قوت است. بنابراین لازمست نقاط ضعف و نقاط قوت مجموعه شناسایی، تحلیل گردند. همچنین منظوراز عوامل خارجی موثر برسازمان همان فرصتها و تهدیدها میباشد. فرصت هاو تهدید هادرهر سازمانی باتوجه به ماهیت سازمان متفاوت است.گاهی اوقات مشاهده میگردد موضوعی برای یک سازمان فرصت محسوب میگردد ودقیقا همان موضوع برای سازمان دیگری تهدید میباشد.

 

برای دانلود نمونه فرم های بررسی عوامل داخلی و خارجی به کانال تلگرامی شرکت مراجعه فرمایید systemkaran@

بعنوان مثال افزایش نرخ ارز بعنوان یک عامل خارجی موثر دریک سازمان واردکننده قطعات یک تهدید محسوب میشود ولی همین موضوع افزایش نرخ ارز برای یک سازمان صادر کننده محصولات کشاورزی یک فرصت تلقی میگردد. برهمین اساس وطبق الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO9001:2015 هرمجموعه متقاضی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مطابق ویرایش 2015 بایستی عوامل موثر خارجی رادقیقا شناسایی تحلیل وطبقه بندی کند. درنهایت بادرنظرگرفتن عوامل داخلی ( نقاط قوت و نقاط ضعف ) و عوامل خارجی ( تهدیدات و فرصتها ) وانجام یک تحلیل دقیق اصولی وعلمی جایگاه فعلی سازمان راتبیین نموده و راهبردهای استراتژی آینده راتعیین وهدف گزاری کند. استفاده ازتکنیکهای جدید درتحلیل عوامل داخلی و خارجی همچون تکنیک SWOT ( تکنیک سوات ) توصیه میگردد. روش سوات SWOT کمک میکند تانتایجی دقیقتر و واقعیتر دست یافت.

عدم توجه به شناسایی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی باعث میشود سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو9001:2015 ) درمجموعه متقاضی پیاده سازی ایزو ناقص طراحی و پیاده سازی گردد ودر اکثرمواقع پروژه ی پیاده سازی باشکست مواجه میگردد.

جالب خواهد بودکه اکثر مجموعه های متقاضی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مطابق باالزامات 2015 پس ازانجام بند تحلیل عوامل داخلی و خارجی استاندارد 9001 متوجه میشوندکه جایگاه سازمان درجامعه دروضعیت خطرناکیست و بعضااز ادامه پیاده سازی ایزو منصرف میشوند.

برای دانلود مستندات سیستم های مدیریتی به کانال تلگرامی شرکت مراجعه فرمایید systemkaram@