گواهینامه ایزو 9001 و مدیریت ریسک

ISO9001:2015 و مدیریت ریسک

استاندارد ISO9001:2015 بعنوان یک استانداردمرجع جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت درهرسازمانی استفاده میشودلذا جهت اخذگواهی نامه ISO رعایت الزامات تعریف شده مطابق باویرایش سال 2015 الزامیست. یکی ازتفاوتهای عمده استاندارد ISO9001:2015 با ویرایش قبلی یعنی ISO9001:2008 ، توجه آن به فرآیند مدیریت ریسک میباشد

 

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک ( Risk management )یک ابزار قوی و بسیار کارآمددر مدیریت نوین محسوب میگردد. مدیریت ریسک که شامل محصولات ، وروشها و...میباشد بطور جدی درویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت مطرح شده و مجموعه متقاضی پیاده ساری سیستم مدیریت کیفیت بایستی تمامی ریسکهای موجود درمحصولات ، فرآیندها و... را شناسایی وپس ازشناسایی طبقه بندی نماید.در مدیریت ریسک از طبقه بندی ریسک ها ، اقدام بعدی ارزیابی وتحلیل آنهامیباشد.

مکانیزم ارزیابی ریسک به ما کمک میکندتا شدت و تکرار ریسک رابررسی نموده تابتوان اثرات ناشی ازآنها رابرای ریسک تعریف وآینده نگری کرده،این رفتاردر مقابل ریسک میتواند شامل اجتناب از ریسک ، برخورد با ریسک ، پذیرش ریسک و... باشد. درهر حال ریسک بعنوان عاملی موثردر کیفیت امروزه موردتوجه کارشناسان مدیریت کیفیت قرار گرفته وهمانطورکه درویرایش جدید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آمده ، فرایند مدیریت ریسک بعنوان یک الزام دیده شده است.

 

مدیریت ریسک

باکمی تحقیق میتوان نحوه مدیریت ریسک رافراگرفته ودر سازمان خودجاری سازیم لازم به ذکراست چنانچه دریک مجموعه فرآیند مدیریت ریسک ازاهمیت بیشتری قائل باشد میتوان این فرآیند رامطابق استاندارد مدیریت ریسک ISO31000 طراحی و پیاده سازی کرد. البته شایان ذکراست استاندارد سیستم مدیریت ریسک ISO31000 فقط بعنوان یک راهنما کاربرد داشته وبرای ایزو 31000 هیچ گواهینامه ایی صادر نمیشود.در واقع سیستم مدیریت ریسک ISO31000 قابلیت صدورگواهینامه راندارد.

مرکزمشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره واطلاع رسانی آمادگی داردتا اطلاعات لازم درخصوص مدیریت ریسک به متقاضیان گرامی ارائه نماید.

برای دانلود نمونه مستندات ایزو و سیستم های مدیریتی به کانال تلگرامی شرکت مراجعه بفرمایید. systemkaran@