نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث

 

روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث تمامی اقدامات لازم درزمان وقوع حادثه و بعدازآن برای بررسی علل و ریشه حوادث راتشریح مینماید. اگر بخواهیم علت حوادث رخ داده رادر دو دسته علل مستقیم و علل غیر مستقیم بررسی کنیم خواهیم دید علاوه برعلل ظاهری حادثه ، علتهای ریشه ای دیگری نیزمانند فرهنگ غلط یامدیریت ناصحیح وجود داردکه ریشه های اصلی وقوع حادثه هستند. دراینجا منظور ازحوادث ، حوادث ناشی ازکار است. هدف اصلی گزارش و بررسی حوادث ناشی ازکار و مکتوب کردن روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و انتشار روش و نحوه گزارش و بررسی حوادث درسازمان ، پیشگیری ازوقوع مجدد حوادث مشابه میباشد. البته تعیین روش گزارش دهی حادثه برعهده مسئول HSE میباشد اما گزارش حادثه درصورت وقوع بایدازسوی کارکنان صورت گیرد. مطابق روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث ، پرکردن فرم گزارش حادثه درلحظه وقوع حادثه ضروری میباشد زیرااین فرم ازفراموش شدن بسیاری ازاطلاعات مهم کمک کننده درتحقیقات حادثه ، جلوگیری میکند. درضمن سازمانهای دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بیمه هانیزبا دریافت فرم گزارش حادثه ، تعهد خود برای پرداخت خسارات و کمک هزینه درمان رااجرا مینمایند.

کار بررسی حادثه نیزبرعهده کمیته بررسی حادثه متشکل ازمسئولین HSE و تیم مدیریتی سازمان است. دراستاندارد OHSAS18001 چون برایمنی و بهداشت نیروی کار تاکید شده است، بیشتر حوادث نیروی کار بررسی میگردد امامطابق استاندارد و مدل HSE- MS باید تمامی حوادث چه حوادث نیروی انسانی وچه حوادث منجربه خسارت تجهیزات و همچنین شبه حوادث ( حوادث به خیر گذشته ) بررسی شود. روشهای علمی بسیاری درمجامع ملی و بین المللی برای بررسی و آنالیز علل و ریشه یابی حوادث ارائه شده است. سازمان باید مطابق دستورالعمل گزارش و بررسی حوادث ، مناسبترین روش بررسی حادثه رابرگزیند و بررسی حادثه رابراساس این روش مدیریت نماید.

مرحله مهم دربحث تحقیقات و آنالیز حادثه ، مرحله ارائه پیشنهادات و اقدامات اصلاحی جهت جلوگیری ازوقوع مجدد حادثه است. انجام اقدامات اصلاحی درسیکل اقدامات اصلاحی و مطابق روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام میشود. اقدامات اصلاحی وتحقیقات آنالیز حادثه و ریشه یابی علل حوادث بایددرسازمان منعکس شود. این انعکاس میتواند ازگزارش نتایج بررسی حادثه و درسهای آموخته شده ازآن و انتشار درسازمان شروع شده و تاانجام تغیییرات درفرایندها ،واحدها و طرح ریزیها وسعت یابد. انعکاس نتایج و درسهای آموخته شده ازحادثه بایدتوسط واحد HSE ودرقالب کتابچه ، بروشور ، پاور پوینت یاسایر راههای آموزشی انجام پذیرد.

نمونه ای ازروش اجرایی گزارش و برسی حوادث و اتفاقات خطرناک درزیر جهت آشنایی آورده شده است.

 

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث

 

بامادر ارتباط باشید ...