Principles-of-Secretarial

اصول منشی گری

درهمه سازمانها  و شرکتها یک مدیر وجود داردوپس ازآن یک منشی. ازاین موضوع میتوان نتیجه گرفت شغل منشی گری جزء لاینفک هرسازمان و شرکتی اااست.این شغل آنقدر حساس و مهمه اکه مدیران همواره سعی داشته اندکه یک منشی خوب ابرای خودانتخاب کنند. متاسفانه درهیچ دانشگاهی رشته ایی باعنوان  منشی گری تدریس نمیشود وهمین موضوع باعث میشودکه اااین شغل بصورت تخصصی درجامعه جای خودراپیدا نکند. همچنین مدیران همواره ازاین موضوع شکایت داشته و دارند و دوست دارندکه منشی آنهاکه حتی دربعضی مواقع وبطور غیر رسمی جانشین آنها هستند دارای مهارتها و خصوصیات خاص و منحصربفرد خودباشند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای  ارتقاء سطح دانش منشی گری درحد مطلوب ننبرای متقاضیان یک دستور العمل منشی گری تدوین کرده ههاست لکه ازلینک زیرمیتوان آنرا  بطور رایگان دانلود کرد.