گرید پیمانکاری

رتبه پیمانکاری 

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری درکشور میزان صلاحیت و قابلیتهای شرکتها را تاحدودی مشخص میکنداین سازمانها بایدجهت فعالیت رتبه بندی مورد نظر نهاد خودرا بخوبی مشخص کنندتا بتواننداز طرحهای موجوددر مناقصات بجهت اخذ قرار برداشته و برروی آنها کار کننداین سازمانها دراولین قدم بایدزمینه فعالیت شرکت خودرا مشخص کنندتا مراحل و فرایندهای لازم جهت اخذ رتبه بندی رابتوانند تعیین کنند نهادهاکه میخواهندبرای اخذاین رتبه وارد بازار شوند براحتی نیزمیتواننداز سازمانهای مشاوره کمک خواسته و تمامی سولات و راهنماییهای لازم رادر خصوص رتبه پیمانکاری بدست اورند.

رتبه پیمانکاری و شاخص و معیار رتبه پیمانکاری درجهان رتبه بندی میباشدکه سطح کیفیت شرکتها رااین شاخص بخوبی بیان میکندکه سازمان مورد نظر درچه سطحی ازاین فرایند قرار دارد و دارای چگونه ویژگی و قابلیتهایی میباشدکه ارگانهای موجود براحتی میتوانند ازظرفیت موجود دراین شرکتهابرای انجام دادن فرایندهای کاری خوداستفاده کنند تابه اهداف مورد نظرخود براحتی دست پیدا کنند رتبه بندی پیمانکاری بجهت تمامی ارگان هادر کشور درون سامانه ساجات ثبت میگردد و افرادیکه قصد دارند رتبه یک شرکت رابررسی کنند میتوانندبا مراجعه کردن بدین سامانه رتبه ارگان رابراحتی مشاهده کنند رتبه بندی شرکتهای ازیک تا 5 متغیرست و هرنهادی براساس میزان فعالیتها و قابلیتهای خاص خودش رتبه بندی مورد نظررا بخود اختصاص میدهد دراین فرایندها بالاترین عدد یک میباشدکه نشان دهنده قابلیتهای منحصربه فرد سازمانست و رتبه 5 بدترین رتبه بابت ارگانهای ضعیف درزمینه پیمانکاریست ودر سطح کشور قابل مشاهده میباشد.

گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه بندی شرکتها توسط نهاد برنامه ریز بودجه بشرکتهای مراجعه کننده صادر میگردد بهمین دلیل شرکتهای خواهان بخاطر اینکه بتوانند رتبه خوبی رادراین زمینه کسب کرده باشند بطور معمول ازطریق مدیرانی استفاده میکنندکه دارای مدرک کارشناسی دریکی رشته های مربوطه استفاده میکنندتا مدیر ازآموزشهای لازم دراین زمینه برخوردار بوده باشداین مدیران بایداز سابقه کاری خوبی نیزباید برخوردار بوده باشند سابقه مدیران بابت جذب شدن درون شرکت 12 سالست ودر یکی ازنهادهای دارای اعتبار بایدفعالیت داشته باشند همچنین مدیران بایدبصورت تمام وقت درون سازمان مورد نظرخود فعالیت داشته باشد ودر ادارههای دیگر نیزدر کشور حق فعالیت ندارند مدیرانیکه بمنظور اخذ گرید مربوطه بکار گرفته میشوند بایداز کارامدی خوبی نیزدر زمینه مدیریت و سازمان دهی شرکت نیزبرخوردار بوده باشندتا ارگان مورد نظر خودرا دراسرع وقت توسعه دهند و شرکت دارای رتبه بندی خوبی خواهد بود. مهندسان دیگرنیز بایددارای مدرک کارشناسی باسابقه 3 سال بکار گرفته میشونداین کارکنان نیزباید بصورت تمام وقت دردرون شرکت فعالیت داشته باشند درواقع میتوان گفت رتبه بندی نقاط ضعف و قوت شرکتهای مراجعه کننده رابخوبی نمایان میکند و ازسازمانها میخواهدکه نقاط ضعف خودرا برطرف کرده و قابلیتهای خاص شرکت راتوسعه دهندتا بتواننددر کمترین زمان ممکن شرکت خودرا توسعه دهند درغیر اینصورت سازمانهای صادر کننده گرید باهمکاری همین نهادها موافقت نخواهند کرد.

رتبه و گرید پیمانکاری و شرکتهای مراجعه کننده دراین زمینه بایستی مدارک و اطلاعات خودرانیز بهمراه داشته باشند تاهمه انهارا بکارفرمایان خودارائه بدهندکه اولین معیار ارائه دادن قرارداد شرکت باکارکنان غیر دولتی درسطح کشورست و بمنظور صادر شدن رتبه بندی شرکت بایدعرضه شود جهت اخذ ویا دریافت رتبه بندی میبایست تقاضای رتبه بندی شرکتهادر سربرگ شرکت بهمراه شماره تلفن و آدرس بایدطبق روزنامه برابر باشدتا کارفرمابا رتبه بندی شرکت موافقت نماید مرحله بعدی دراین راستا شرکتهاییکه دارای رتبه قبلی میباشند بایداصل استاندارد مورد نظر نهاد خودرا بهمراه داشته باشنداین مورد نیزیکی ازمراحل بدست اوردن رتبه درکشور میباشد مرحله بعدی ارائه دادن کپی اساسنامه و اظهارنامه شرکت خواهانست واین مورد نیزبخوبی مورد واسنجی و اعتبار سنجی دردرون کشور قرار میگیرداین موارد خلاصه ای ازقوانین و مراحل کسب رتبه پیمانکاری درجهانست.