شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران سوال بسیاری ازمتقاضیان درخواست گواهینامه میباشدکه باهر منظوری میخواهند گواهینامه بگیرند. اولین گام نیزجهت دریافت گواهینامه ایزو انتخاب مرجع و شناخت شرکتهای صادر کننده ایزو میباشد. مراجع صادر کننده دوتیپ میشوند یااینکه IAF هستند ویا ازنوع غیر IAF هستند. شرکتهای معتبر صادر کننده درایران اغلب ازنوع غیر IAF هستندو البته جهت مناقصات ، تبلیغات ، رقابت و برند سازی وتمامی منظورها بجز صادرات اعتبار داشته و مورد استفاده قرار میگیرد. سوال پیش آمده دراینجا مفهوم IAF و غیر IAF میباشد. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا و اختصارا CB مینامندکه خوداین CB زیرنظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت کرده و مدیریت میشوندو درنهایت درراس اینها IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان میباشدکه درهر کشور نمایندگانی داردو تنها نماینده درون ایران NACI میباشد. یکسری مراجع دیگر نیزهستند بصورت مجازی ساخته شده اندو بدین معناکه CB وهمینطور AB ساخته و پرداخته ایرانیهاست ودرون ایران مدیریت و صادر میشودو حدود 500 الی 600 مرجع هستندکه ازاین نوع هستند وبدانها اصطلاحا مراجع غیر IAF گفته میشودو تعدادشان زیادست وروبه افزایش والبته دراین میان یکسری شرکتها آمده اندکه گواهینامه تقلبی صادر میکنندو چنان ماهرانه اینکار راانجام میدهندکه تشخیص تقلبی بودنشان کار سختی میشودو تنهااز طریق رجیستری میتوان نامعتبر بودنشان رافهمید بهمین دلیل سازمانهای متقاضی بایستی باعلم بدین موضوع ابتدا بایداز مراجع نحوه رجیستری رابپرسند و اطمینان پیدا کنند اعتبار گواهینامه شان قابل استعلام ازطریق سایت AB میباشد. بایستی مراقب باشند گواهینامه تقلبی نامعتبر رابجای یک برند معتبر نگیرندو بادقت و تحقیقات کامل جهت دریاقت اقدام کنند.

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران انواع گواهینامه عمومی و تخصصی ایزو راصادر میکنندو بیشتر متقاضیانشان، جهت دریافت گواهینامه ایزو 9001 ، گواهینامه ایزو 14001 ، گواهینامه ایزو 45001 ، HSE وهمچنین IMS میباشدو همچنین انواع گواهینامه تخصصی وتمامی آنهااز طریق مراجع صادر کننده گواهینامه خودرا درخواست میکنندو اغلب نیزاز طریق گوگل جستجو میکنندتا مراجع رابشناسند. اغلب متقاضیان نیزنمیدانند کدام نوع گواهینامه بدردشان میخوردو بدنبال سوال پیش آمده ازطریق جستجو درون گوگل تحقیق میکنندو درباره حوزه کاریشان 5 گواهینامه گفته شده بدانها توصیه میگرددکه بگیرند. اولین مرحله نیزانتخاب مرجع مورد نظر میباشد. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو معمولاً بین المللی بوده واینکه شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو درنواحی مختلف نهایت توسط یک مرجع اصلی مدیریت میشوند. یعنی مرجع گواهینامه ایزو بعنوان یک مرجع بین المللی محسوب شده ودر نهایت اینکه شرکتهای صادرکننده نقاط مختلف وقتی خارج ازایران ، نمایندگی های صادرکننده گواهینامه ایزو هستند. تعداد شرکتهای صادر کننده ایزو آنقدر زیاد شدندکه متقاضیان گواهی نامه ایزو دچار سردرگمی شده ونمیدانند کدام مرجع صادرکننده ایزو صلاحیت دارد و کدام مرجع صادرکننده ایزو صلاحیت ندارد. همواره بدنبال لیست شرکتهای صادرکننده گواهی نامه ایزو ویا گواهی نامه HSE هستند. دراین میان خیلی افراد وشرکتهای واسط باتهیه لیستی ازشرکتهای صادرکننده ایزو البته بنفع خوداقدام بجهت ارائه لیست مراکزو مراجع صادرکننده گواهی ایزو مینمایند. شرکتهای متقاضی ایزو باانبوهی ازانواع لیست شرکتهای ارائه کننده گواهینامه ایزو وانواع مراکز وهمچنین مراجع ارائه کننده گواهی نامه ایزو روبرو میشوند. اما نکته مهم اینجاست: چگونه میتوان اعتبار یک مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو راسنجید؟

مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو ویا HSE خودشان توسط کدام نهاد ویا سازمان مدیریت وهمچنین نظارت میگردند؟ مرجع جهانی و بین المللی مورد هدف شرکتها وهمچنین نهادهای صادرکننده گواهینامه ایزو ویا HSE-MS هستند کدام مراجع هستند؟ وخیلی سئوالات وابهامات دیگرکه متقاضیان مدرک ایزو و مدرک HSE همواره بدنبالش هستند. کسب اطلاعات حقوقی وفنی درخصوص اخذ مدرک ایزو وهمچنین اخذ مدرک HSE خیلی مهم میباشد لذا پیشنهاد میگردد متقاضیان گواهینامه ایزو HSE یاهر مدرک ملی وبین المللی دیگر مانند گواهینامه CE ، گواهینامه IMS ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ونیز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وغیره قبل ازهرگونه اقدام ابتدا اطلاعات خیلی خیلی مهم وفنی وحقوقی خودرا افزایش دهند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز اطلاع رسانی درخصوص کلیه اطلاعات فنی وحقوقی گواهینامه های مذکور آمادگی پاسخگویی جهت سئوالات وابهامات متقاضیان علاقمندان محترم رادارد