دوره آموزشی مدیریت ریسک

دوره آموزشی مدیریت ریسک (سوالات پیش آمده)

دوره آموزشی مدیریت ریسک (سوالات پیش آمده) این میباشدکه نتایج مدیریت ریسک بجهت مدیران وافراد معمولی چه نتایجی دارد؟ باتوجه بدینکه انواع ریسکها دریک سازمان ممکنست خطرات جبران ناپذیری درپی داشته باشد بایستی مدیران باترفندها و سیاست گذاریهای خاص بجهت مقابله باانواع ریسکها پیامدهای بدنبال ریسکها رابررسی کرده وسپس درمورد نوع ریسک و میزان خطراتش تصمیم گیری میکنند. مدیران بعداز انجام اقدامات و سیاستگذاریها و استراتژیهای لازم بایستی بدین نتیجه برسندکه ریسکها کنترل شده وتاحد زیادی ازبین رفته اند. مثلا مدیران شرکتهای سرمایه گذاری اغلب بامشکلاتی برمیخورند ازجمله ورشکستگی و تورم بدلیل نوسانات موجود دربازار بهمین دلیل بایستی مواردیکه قبلا مورد ورشکستگی اش شده رابشناسد وآن ریسکها رابه حداقل رسانده وآنها راکنترل کندودوباره باآن ریسکها برخورد نکندو هنگام برخورد باآن ریسکها دوباره ضربه نخورد وراه مقابله باآن ریسکها را بداند. همچنین افراد معمولی نیز باآموختن مدیریت ریسک میتوانند درزندگی شخصی و شغلی و کاری خودشان هنگام برخورد باانواع ریسکها آنهارا کنترل کرده وباآن مقابله کنند.

دوره آموزشی مدیریت ریسک (سوالات پیش آمده) ؛ مدیریت ریسک چگونه باعث ارتقای یک سازمان میشود وبه ارتقای یک سازمان کمک میکند؟ یکی ازموضوعات مدنظر مدیران ریسک هنگام تصمیم گیری این میباشدکه آیا ریسک موردنظر موچب پیشرفت و ارتقای سازمان میشود یاخیر. مدیران بجهت ارتقای سازمان آخرین ریسکها را شناسایی کرده و تاثیراتش راتجزیه و تحلیل میکنندتابه اهیت و تاثیرآن برروی سازمان پی ببرند ودر ادامه مدیران بایستی باروشهای مورد نیاز جهت پیشرفت و ارتقای سازمان آشنا شده وتاثیر روشهارا در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهایشان مشاهده کنند وبادقت کافی تاثیرات روشهارا برتصمیم گیریهایشان ببینند واگریک روش و استراتژی پاسخ نداد روشهای دیگررا بررسی کنند.

دوره آموزشی مدیریت ریسک (سوالات پیش آمده) یکی دیگراز سوالات مطرح شده اینست: چه مواردی برروی مدیریت ریسک تاثیر میگذارند؟ موارد و عوامل موثر برروی مدیریت ریسک سه گروه میشوند ریسکهای داخلی ، ریسکهای خارجی و فرصتها . تمامی ریسکهای موجود درسازمان باهرگونه فعالیت و صنعت و خدمات دراین سه دسته قرار میگیرد. فاکتورهای موثر برروی مدیریت ریسک سه دسته فاکتور میشوند: فاکتورهای خارجی ، فاکتورهای داخلی ، فاکتورهای شخصی . فاکتورهای خارجی فاکتورهایی هستندکه مانند سیاست و اقتصاد یک سازمان نمیتواندآن را کنترل کندبهمین جهت ریسک فاکتورهای خارجی خیلی زیاد هستنداما میتوان بانظارت مدام و مستمر تاثیراین فاکتورهای خارجی راکاهش داد. فاکتورهای داخلی: فاکتورهایی هستندکه داخل سازمان اتفاق میفتند وبرروی سازمان تاثیر میگذارند. فاکتورهای داخلی شامل فاکتورهای فیزیکی ، فاکتورهای انسانی و فاکتورهای تکنولوژیکی میشوند. فاکتورهای داخلی قابل پیش بینی هستند ومیتوان بجهت رسیدن جهت اهداف ازاین فاکتورهای داخلی استفاده کرد. فاکتورهای داخلی برعکس فاکتورهای خارجی قابل شناسایی وکنترل هستند. فاکتورهای شخصی فاکتورهایی هستندکه بتوانند ریسکهای کسب وکاررا تحت تاثیر قرار دهند چنانچه مدیران بدون درنظرگرفتن وضعیتهای قبلی و بعدی فقط وضعیت موجود رادرنظر داشته باشند فاکتورهای شخصی باعث ازدست رفتن فرصتهای رشد و ازدست دادن سودهای کلان میشود وباعث تاثیرات منفی درسازمان میشود.

دوره آموزشی مدیریت ریسک (سوالات پیش آمده) یکی دیگر ازسوالات پیش آمده اینست مدیران درچه زمینه هایی میتوانند و قادرند ریسک کنند؟ مدیران کسب وکار بایستی توانایی ریسک کردن دراغلب زمینه های کاری راداشته باشندتا ازاین طریق زمینه پیشرفت سازمان فراهم شود وسازمان رشد کند.همچنین مدیران میتوانند درزمینه هاییکه قبلا ریسک پذیری اش را سنجیده اند ریسک کرده و ازنتایج کسب شده جهت پیشبرد و رسیدن اهدافشان استفاده کنندو بااستفاده ازتجربیات قبلی ریسکها ونتایجش بجهت پیشرفت ودستیابی اهدافشان کمک گرفته وبه اداف بزرگتری دست پیدا کنند. ریسکهای مربوطه مدیران سازمان باهرگونه فعالیت و کسب وکار شامل ریسکهای زیر میشود: ریسک عملیاتی : ریسکهایی میباشندکه شکستهای پیش بینی نشده اعم ازشکست تکنیکی ویا حاصل روشها و روندها راشامل میشود و ممکنست ریسکهای پیش بینی نشده و اتفاقی سرمنشاهای مختلفی داشته باشد. ریسک مالی : ریسک مالی درانواع ریسکها اتفاق میفتد و دیده میشود وبه ریسکهایی میپردازدکه سرمنشا مالی درداخل یاخارج کسب و کار دارد وباعث شکست مالی میشود. همچنین ریسک مالی شغلها و کارهای بین المللی بیشتر میباشد. ریسک استراتژیک ازانواع دیگر ریسکها میباشدکه درروش ریسک استراتژیک استراتژیها تاثیر آنچنانی ندارند وسازمانها و نهادها و شرکتها بجهت رسیدن اهدافشان بایستی تلاش زیادی کنند. ریسک اعتباری : اعتبار مهمترین هدف و نقطه مشترک سازمانها میباشدکه چنانجه اعتبار یک سازمان خدشه دار گردد مشتریها دیگر سراغ سازمان نمیروند سازمان فاقد اعتبار میشود و تمامی حامیهای مالی و تبلیغ کنندگانش رااز دست خواهد داد. نوع دیگر ریسکهای مدیریتی ریسکهای انطباقی میباشد، ریسک انطباقی مرتبط باآینده یک سازمان و کسب و کارش میباشد وبدین معنا میباشدکه شرکتها و نهادها و سازمانها بایستی بلافاصله بعداز گسترش کسب و کارشان، قوانین جدیدراکه مرتبط باگسترش کسب و کارشان میباشد رااجرا کنندو باآن قوانین انطباق داده شوند. شاید قبلا جزو قوانین اجرایی نبود امابا گسترش کسب وکار سازمان درزمره قوانین قرار خواهد گرفت.