ضرورت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها

ضرورت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها

ضرورت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتهامستلزم شرایط خاصی نیست،تنها بایستی شرکتها وموسسات بدانندچنانچه بخواهند جهت صادرات و حضور درون مناقصات و اقدام به اخذگواهی نامه ایزو کنند نمیتوانند فورا به گواهی نامه ایزو برسند ویا ایزو ارزان و فوری بدست آورند. شرایط اخذ ایزو ارزان وفوری بااین وجود بستگی بهدف و قصد یک سازمان بابت اخذ استاندارد ایزو موردنظرش دارد،چنانچه یک شرکت بخواهد درون مناقصه شرکت کند و چنانچه کارفرمای مناقصه گذار ازاو درخواست نوع اصلی و IAF بین المللی نکند میتواند درزمان مورد نیازبه گواهی ایزو مدنظرخود برسد وهمچنین جهت هرنوع مقاصد دیگر همچون تبلیغات ورقابت و مزیت دیگر سازمان میتواند فوری و ارزان گواهی ایزو دریافت کند حالا قطعا سوال پیش میاید دلیلش چیست؟ جهت توضیح بیشتر بایستی به تعریف نوع IAF , غیر IAF گواهینامه ایزو پرداخت.

ضرورت اخذ گواهینامه ایزوشرکتها شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری بابت شرکتها بسته دارد بهدف و نوع گواهیInternational Accreditation ForumIAF وغیرIAF یعنی چنانچه گواهی ایزو ازنوعIAF باشد بدلیل داشتن شرایط و ضوابط و قوانین خاص زمانبر خواهد بود و پیاده سازی و اخذ ایزو پروسه زمانبری میباشد. ممیزی سختگیرانه ترانجام میگیرد و گواهی قطعا بدلیل رفع عدم انطباقها ضمن بردن زمان و هزینه بالایی دارد رفع انطباقها نیز هزینه بالایی دارد چنانچه سازمانی بخواهد گواهی ایزو بجهت صادرات دریافت کند نیازمند داشتن نوع IAF گواهی نامه میباشدکه بتواند صادرات رابه کشورهای دیگر انجام دهد زیراالزامات بیان شده درون نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی فاکتورهای جهانی درنظر میگیرد ومنطبق باقوانین تمامی کشورها پرداخته شده اند. توضیح بیشتر اینکه مراجع صادرکننده گواهی ایزو رادر اصطلاحCertification Body CB مینامند و خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بانام Accreditation bod AB اعتبار میگیرد و تحت نظرش فعالیت میکند و نهایتا بدان AB تحت اعتبار یک مرجع بالادست بعنوان IAF نهاد بین المللی اعتباردهندگان جهانی اعتباردهی میشود. یکسری دیگر مراجع هستند توسط خود ایرانیها ساخته شده اند. یعنی CB و AB ساخته ایرانیها میباشد ومرجع بین المللی باعنوان IAF بدان نظارت نمیکند و اصطلاحا غیرIAF میگویند. مراجع غیر IAF ممیزی رابصورت صوری انجام میدهند و جهت پیاده سازی اصراری نیس و پیاده سازی تنها به درخواست سازمان بستگی دارد وممیز طی یکی یا دوجلسه گواهی ایزو اجازه صدور میدهد. اخذگواهینامه ایزو، بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی واجرا، شرایط دریافت ایزو فراهم نخواهد شد و نمیتوانند بهدف نهایی خود برسند، البته بخواهند پیاده سازی ایزو، بصورت واقعی وهدفمند درون شرکت خودداشته باشند و بتوانند اخذ گواهینامه ایزو معتبر بین المللی ،دست پیداکنند. حال، بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو، علاقه نشان میدهند واز خدمات مشاور ایزو ، پیاده سازی ایزو واجرانهایت استفاده رانمیکنند. خواهان مشاور ایزو و پیاده سازی ایزو وهچنین اجرا، نیستند.

ضرورت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ضرورت اخذ گواهینامه ایزو منباب شرکتهاایزو استانداردی بابت برتری کیفیت ، محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی تعیین میکند. دستیابی یک استاندارد کیفیت شناخته شده ، معیاری فراهم میکند وبا استفاده بدان میتوان یک شرکت توسط مشتریان و صنعت خود سنجید. بااین وجود تعداد زیادی استاندارد دسترس سازمان قرار دارد و بخواهد بهبود یابد و تصمیم گیری درمورد مناسب ترین استاندارد دشوار میباشد. یکی ازمحبوب ترین استانداردها ایزو9001، بخاطر کمک شرکتها بطور واقعی مستند سازی و حفظ یک سیستم کارآمد میباشد. چنین استانداردی متعلق یک صنعت نیست، بسیاری شرکتها بابت ایجاد یک سیستم کیفیت منباب پاسخگویی منباب الزامات نظارتی ویا برآورده کردن نیازهای کیفیت مشتری استفاده میکنند.گرچه محبوبیت، صدورگواهینامه ایزو 9001 یک کار بزرگ میباشد. امری بدیهی و نیازمند برنامه ریزی متفکر، استراتژی، مستند سازی، آموزش و اجرا دارد.

بهمین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، شرایط اخذ ایزو، بمتقاضیان صدورگواهینامه ایزو ، درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ایزو ، مشاور ایزو وغیره ،اطلاعات کافی و کامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خود راجهت ، اخذ گواهینامه ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.