گرفتن تمدید نشان آیزو 

گرفتن تمدید نشان آیزو

تمدید نشان آیزوبایداول صدور انجام شود. صدور توسط مراجع مختلف میتواند باشد. شرکتها توجه نیاز خود همچنین مرجع قابل قبول خود صحبت کرده تفاهم رسیده همکاری آغاز میشود. مراجع مختلف بین المللی مشغول فعالیت بوده هرمرجع قیمتهای خاص خود مشخص کرده بامشتریان همکاری میکنند. این مراجع تحت اعتبار بین الملل گواهی اصل صادرکرده مشتریان باخیال راحت میتوانند گواهینامه دریافت کنند. نشان آیزو مادر تمام گواهینامه ها میباشد. هرشرکتی جهت گرفتن نشان آیزو یک برگه کاغذی دریافت میکند. این برگه نشان آیزو توسط مراجع بین الملل تحویل مشتری داده میشود. اما بحث تمدید نشان آیزو توسط مراجع ثبت سایت انجام میشود. کد رجیستری خدمت مشتری اعلام کرده جهت مشاهده شرکت همچنین گواهینامه شرکت تااطمینان حاصل نمایند تمدید نشان آیزو انجام شده. مراجع تمدید نشان آیزو نامه ایی کتبی بمشتری اعلام کرده این نامه اعلام هزینه میباشد. حال مشتری باید اطلاع رسانی بمرجع درخصوص تمدید نشان آیزو انجام دهد. اگر تمایل دارد تمدید نشان آیزو انجام دهد مرجع مراحل اداری انجام داده تاتمدید نشان آیزو انجام شود. هزینه واریزی توسط مشتری برای مرجع جهت تمدید آیزو انجام شده سپس کد رجیستری برای مشتری ارسال شده بتوانند گواهینامه همچنین نام شرکت خود درسایت ملاحظه کند.

تمدید نشان آیزو توسط مراجع مختلف انجام میشود. همراه تمدید نشان آیزو مستندات خدمت مشتریان ارسال میگردد. این مستندات نزدیک 4هزار صفحه بوده عنوانهای مشخص مانند، دامنه کاربرد، خط مشی کیفیت، اقدامات مرتبط ریسک، اهداف کیفیت طرح ریزی، بافت سازمان، رهبری درج شده مشتری میتواند این عناوین درج شده جهت بهره وری شرکت خود استفاده نماید. تمدید کردن نشان آیزو همراه کارشناس جهت توضیحات تکمیلی مستندات برای شرکت متقاضی میباشد. این کارشناس درزمینه مستندات حرفه ایی بوده تمام مباحث مستندات همچنین سوالات مدیران درزمینه تمدید نشان آیزو راهنمایی کند. بحث نشان تمدید آیزو جهت توضیحات مستندات بسیار گسترده بوده دوروز کاری زمانبر خواهد بود. این دوروز مشتری سوالات خود مطرح کرده مشاور موظف پاسخگویی میباشد. مراجع تحت اعتبار بین الملل دوماه زمان نیاز دارنند جهت تمدید مدرک آیزو بحث روال اداری مراجع تحت اعتبار بین الملل جهت تمدید نشان آیزو زمان دو ماهه نیاز دارد. اما مراجع خصوصی مستقل یک روزه تمدید نشان آیزو صادر میکنند. برای مشتری اعتباردهی توسط مراجع بین المللی بسیار اهمیت داشته بدلیل شرکت مناقصات همچنین تحویل کد رجیستری بمشتری، مراجع اعتبار دهی بین المللی باید تایید کننده باشند. همچنین مستندات روش اجرایی بایستی مورد تجدید نظر واقع شده سوابق بمنظوور انعکاس شایستگی جدید بروز شود.

استاندارد بین المللی جهت کارپذیری الزامات برای سیستم مدیریت کیفیت سازمان مدل مدیریتی اتخاذ مینماید سازمان باید ترتیبات طرح ریزی شده مراحل مناسب پیاده سازی نماید تاتصدیق الزامات محصول خدمات برآورده شده اند. بهنگامی ترتیبات طرح ریزی شده بطور رضایت بخشی کامل نشده اند سازمان باید اطلاعات مستند ترخیص محصولات، خدمات، حفظ نماید این اطلاعات مستند باید شامل موارد زیر باشد:

شواهد انطباق بامعیارهای پذیرش.
قابلیت ردیابی فردهمچنین افراد صادرکننده مجوز ترخیص.
هنگام تغییر محصولات، خدمات افراد مربوطه.
باید الزامات تغییر یافته آگاهی داشته باشند. این اطلاع رسانی توسط سازمان باید انجام شود.
سیستم مدیریت کیفیت شامل اطلاعات مستند الزام شده توسط استاندارد بین المللی میباشد. اطلاعات مستند تعیین شده توسط شایستگی لازم جهت افراد تحت کنترل سازمان برروی عملکرد اثربخش سیستم مدیریت کیفیت تاثیر گذار میباشد.

بدست آوردن شایستگی لازم ارزیابی اثربخش انجام شده کاربرد دارد. اقدامات جهت قابل کاربرد میتواند شامل فراهم آوری، آموزش مربی گری، انتصاب مجدد افراد، استخدام یک محیط مناسب میتواند ترکیب عوامل انسانی، فیزیکی، موارد زیر شامل شود.

عوامل اجتماعی

عوامل روانی

عووامل فیزیکی

این عوامل باتوجه محصولات، خدمات میتواند متفاوت باشد.