سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE - MS

 

سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE - MS

HSE – MS ومفهوم‌آن، نحوه ی اخذ گواهینامه HSE – MS ، دامنه کاربرد گواهینامه اچ اس ای ( HSE ) ، همواره مورد توجه کارفرمایان ، مدیران و مسئولین میباشد. درابتدا بایدبه‌تعریف اچ اس ای HSE پرداخت . HSE ازسه واژه Environment - Safety – Health ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ) گرفته شده. HSE – MS نیز مخفف Health Safety Environment System بمعنی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست میباشد.

گواهینامه HSE- MS تلفیقی ازدو استاندارد مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001 میباشد. یعنی پایه واساسش رااین دواستاندارد تشکیل میدهد. اگر سازمانی استاندارد ISO14001 و OHSAS 18001 راهمزمان وبه موازات هم اجرایی کنند اصطلاحا میگوییم گواهینامه HSE-MS دارند.

گواهی نامه اچ اس ای ام اس ( HSE – MS ) راهرشرکتی باهرزمینه فعالیتی میتواند بگیرد. با‌این شرط که‌الزامات ایمنی و بهداشت شغلی و حرفه ای که‌همان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 و الزامات زیست محیطی یعنی همان سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 را‌طراحی ، مستندسازی ، و استقرار دهد.

استقرار سیستم مدیریت HSE-MS براساس نیازوخواست مشتریست. سازمانها بسته به‌زمینه فعالیت ، خدماتی یاتولیدی بودن آن‌اقدام به‌اخذ گواهی نامه اچ اس ای مینمایند. صنایع مختلف نظیر صنایع نفت، گازوپتروشیمی ، صنایع غذایی و پزشکی و ...بااستقرار سیستم مدیریت HSE – MS سلامت و ایمنی کارکنان ، بهداشت وسلامت شغلی‌آنها، حفاظت ازمحیط زیست و جلوگیری ازآسیب رساندن راتضمین میکنند. خط مشی های زیست محیطی راتدوین و ریسک های ایمنی و بهداشت رادرنظرمیگیرند و درراستای بهبود بخشی سازمان وافزایش بهره وری عمل میکنند.

استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE – MS )ازبروز حوادث ووارد شدن صدمه به کارکنان جلوگیری وبه‌موازات آن‌الزامات زیست محیطی رارعایت میکند.کشف و شناسایی خطرات و ریسک موجود درمحیط کار و آموزش کارکنان برای‌جلوگیری و برخورد باحوادث این چنینی ازالزامات موجوددر HSE-MS میباشد. توصیه میشود قبل از دریافت گواهی نامه HSE-MS ویاهمزمان با دریافت گواهینامه HSE ، اقدام به ‌دریافت گواهینامه ISO9001 کنید زیرادربسیاری ازموارد مشترک هستند و هم‌پوشانی دارند. لذا بااجرایی کردنش ازدوباره کاری جلوگیری و درهزینه و وقت صرفه جویی میشود.

مزایای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE-MS )
استقرار HSE-MS سبب حفاظت محیط زیست و حفظش برای‌نسلهای آینده میشود.
سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE-MS ) کاهش آلودگی‌های آب ، خاک، هوا... و حفظ منابع طبیعی رادرپی دارد.
سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست باعث کاهش آلایندههای زیست محیطی و ازبین‌بردن زیانهای مستقیم و غیرمستقیم میشود.
باکمک سیستم HSE – MS ریسک ایمنی موجود درمحیط کار شناسایی و ارزیابی میکنیم.
پیاده‌سازی گواهینامهHSE-MS   خطرات ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی راکاهش و ازآسیبهای محتمل ، آسیبهای جانی ، مالی و زیست محیطی پیشگیری میکند.
بااستقرار سیستم مدیریت HSE اعتماد کارکنان راجلب وانگیزه کار راازبالا میبریم.
اخذ گواهینامه HSE-MS حضور موفق دربازارهای بین المللی و جلب رضایت کارفرمایان رابه‌دنبال دارد.

وموارددیگر ازاین قبیل شرکتها، کارفرمایان و صاحبان صنایع راراغببدریافت گواهینامه HSE-MS میکنند. توجه داشته باشید که گواهینامه HSE-MS راتنها باداشتن دو گواهینامه ISO 14001 و OHSAS 18001 میتوان دریافت کرد و گواهینامه HSE – MS با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران متفاوت است. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مخصوص پیمانکاران ست اما گواهینامه HSE-MS راهرشرکتی باهرزمینه فعالیتی میتواند دریافت کند. این‌دو باهم تفاوت دارند.

داشتن اطلاعات دقیق دررابطه بامراجع صدور گواهینامه هاکه‌همان CB ها هستندکمک میکند تابتوانید بهترین تصمیم رااخذ کنید. CB هاازلحاظ اعتبار ، قیمت و زمانبندی متفاوتند. AB ها نهادهای بالادست CB هاهستند و انجمن بین المللی IAF ،AB  هارااعتبار سنجی میکنند. AB که IAF ای باشد معتبرتر، سختگیرتر وپرهزینه ترست. انتخاب مرجع صدور گواهینامه باتوجه به‌اهداف ، وقت و هزینه و اینکه گواهینامه رابرای‌ارائه بکجا میخواهید ، برای‌شرکت درمناقصات و یانه.برای‌انتخاب دقیق بهره گیری ازیک مشاور بسیار راه گشاست.

تهیه کننده : سرکار خانم ماجده آبکار

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران از مراکز پیشرو در امر طراحی ، اجرای سیستم‌های مدیریتی ، بوده وشما را در دریافت و اخذ گواهینامه های ایزو ، HSE- MS ، IMS و... یاری مینماید.

باما درارتباط باشید...