شرایط دریافت گواهینامه ایزو برای شرکت

 

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت

 

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت اصولا پیچیده نیست و شرایط خاصی راطلب نمیکندو بنابر نوع مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو شرایط ممکنست متفاوت باشد بدین معناکه چنانچه مرجع صادر کننده ازنوع مراجع IAF دارای اعتبار بین المللی ویا غیر IAF باشد شرایط اخذ ایزو برای شرکت نیزمتفاوت میباشدو قطعا مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو دارای سطح اعتبار بین المللی شرایط خاصی جهت دریافت گواهینامه ایزو دارند.ازدسته عوامل تعیین کننده شرایط گرفتن ایزو برای شرکت میتوان بدین موارد اشاره کرد:

 

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت بنابر اهداف و مقاصد و میزان آگاهی شرکت متقاضی ازانواع گواهینامه ایزو یکی ازعوامل تعیین کننده شرایط گرفتن گواهینامه ایزو برای شرکتها میباشد. بدین معناکه چنانچه شرکت متقاضی هدف بالایی داشته باشدو قصد پیاده سازی داشته باشد ملزم داشتن و رعایت شرایط خاصی میباشد. بایستی شرایط لارم جهت اخذ ایزو برای شرکتها رادارا باشد. انطباقها و عدم انطباقها رابداند وباعلم کافی واستفاده ازراهنماییهای ممیز درحین ممیزی عدم انطباقها رارفع کندو ریسکها رابشناسد ودر پی ایجاد محیطی ایمن باشدو خطرات رابه حداقل برساندتا پرسنل نیزبا انگیزه کافی فعالیت نمایند. بایستی شرایطی مهیا باشدکه خسارات مالی و لطمات جانی بحداقل برسدو تمام اینهااز شرایط گرفتن ایزو برای شرکت میباشد واما چنانچه شرکت درپی پیاده سازی نباشد شرایط خاصی رالازم نداردو شرایط گرفتن ایزو برای شرکت آسانتر میباشد.

 

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت باتوجه بدینکه شرکت متقاضی دارای شرایط مالی درچه سطحی باشدنیز متفاوت میباشد. مثلا یک شرکت ازلحاظ مالی درسطحی میباشدکه میتواند پیاده سازی راانجام دهدو هزینه پیاده سازی برایش مشکلی ایجاد نمیکند همچنین میتواند ومیخواهد گواهینامه IAF راجهت سازمان دریافت کندکه مستلزم شرایط خاصی جهت اخذ ایزو برای شرکت میباشد. توانایی مالی شرکت زمانیکه بالا باشد میتواند براحتی شرایط لازم جهت اخذ ایزو برای شرکت رابا بهترین و مطمئن ترین راه برآورده کندو شرایط گرفتن ایزو برای شرکت ازلحاظ هزینه و زمان خیلی مهم نیست.

 

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت بنابر شرکت صادر کننده ایزو انتخاب شده توسط شرکت متقاضی اخذ ایزو برای شرکت همچنین فرق دارد. چنانچه مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو سختگیر باشدو همینطور ازدسته مراجع IAF یعنی اعتبار بین المللی باشند شرایط گرفتن ایزو برای شرکت سخت تر میشودو هرچقدر مراجع صادر کننده ایزو برای شرکتها معتبرتر باشند قطعا یکسری شرایط راجهت دریافت گواهینامه ایزو جهت شرکتها الزامی میکند. البته مراجع غیر IAF یعنی مراجع ساختگی ماایرانیها و CB وهمینطور AB ساخته ایرانیها ازلحاظ تعیین شرایط گرفتن ایزو برای شرکت یااصلا سختگیری نمیکنند یاخیلی کم ممکنست سختگیری کنند.

 

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت باتوجه باشرایط سیاسی کشور نیزفرق دارد. یکی ازاین دلایل تحریمهای موجود میباشدو عدم همکاری مراجع صادر کننده ISO کشورهای بین المللی باایران.

 

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها خیلی پیچیده نبوده و نیست واشخاص حقیقی وههمچنین حقوقی میتوانند گواهینامه ایزو رادریافت کنند. گرفتن ایزو برای شرکت و شرایط گرفتن ایزو برای شرکت ویا شرایط اخذ ایزو برای شرکتها دغدغه بسیاری از شرکتهای متقاضی دریافت ایزو میباشدو چون اغلب میخواهند درسریعترین زمان ممکن وهمینطوربا کمترین هزینه گواهینامه ایزو ارزان و فوری راجهت شرکت دریافت کنند فرصت کافی ندارندکه شرایط گرفتن ایزو برای شرکت رافراهم کنند بسیار نگران میشوند وبهمین دلیل اغلب ازانواع گواهینامه ایزو غیر IAF جهت شرکت خودشان بهره میبرندکه بسیار زیادندو بایستی خیلی مراقب باشندتا دردام افراد سودجو نیفتندو گواهینامه ایزو تقلبی برایشان صادر نگردد.

 

کاربران و متقاضیان اخذ ایزو برای شرکتها معمولابا درج عناوین زیر درون گوگل بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو میکنند:

 

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت, شرایط گرفتن گواهینامه ایزو برای شرکت, شرایط گرفتن گواهی نامه ایزو برای شرکت, شرایط گرفتن گواهی ایزو برای شرکت, شرایط گرفتن استاندارد ایزو برای شرکت, شرایط گرفتن مدرک ایزو برای شرکت, شرایط گرفتن ISO برای شرکت, شرایط اخذ ایزو برای شرکتها, شرایط اخذ ISO برای شرکتها, شرایط گرفتن ایزو, شرایط گرفتن ISO, شرایط اخذ نمایندگی ایزو, شرایط اخذ نمایندگی ISO, مراحل ثبت ایزو, مراحل ثبت ISO, شرایط ISO9001, شرایط گرفتن ایزو 9001, شرایط گرفتن ISO9001, مراجع صادر کننده ایزو در ایران, مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران, شرایط گرفتن ایزو برای شرکتها, شرایط گرفتن ISO برای شرکت وغیره.