نمونه روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ( روش اجرایی نت )

 

روش اجرایی نگهداری و تعمیرات برنامه ای مدون و منظم برای نگهداری و تعمیرات دستگاهها و تجهیزات سازمان راتشریح میکند. روش اجرایی نگهداری و تعمیرات یک روش پیشگیرانه درراستای اهداف پیشگیرانه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ودرجهت صیانت ازسرمایه های سازمان شامل دستگاهها و تجهیزات ، زیرساختها و ماشین آلات میباشد.

سرویس و نگهداری پیشگیرانه دستگاهها و تجهیزات عمر مفید دستگاهها راافزایش داده و ازهزینه های سربار تعمیرات متعدد جلوگیری مینماید و سرمایه های سازمان راحفظ مینماید.

پیاده سازی روش اجرایی نگهداری و تعمیرات یا روش اجرایی نت درسازمان نه تنها ازهدر رفت سرمایه جلوگیری میکند بلکه افزایش سرعت تولید و افزایش کیفیت محصولات رانیز سبب میشود.

روش اجرایی سرویس و نگهداری پیشگیرانه باعث جلوگیری ازتوقف ماشین آلات درنتیجه خرابیهای شدید و توقفهای طولانی مدت ودرنتیجه عدم وقفه درسرعت تولید میشود. وجود ماشین آلات و دستگاههای سالم نیزیکی ازفاکتورهای یک تولید باکیفیت است.

البته یکی ازفاکتورهای تاثیرگذار درتعداد موارد تعمیر دستگاهها ، کیفیت دستگاهها و تجهیزات است . این بحث درروش اجرایی خرید و دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا مطرح میگردد.

البته روش اجرایی حاضرکه درزیر آورده شده است هم برنامه ریزی جهت نگهداری و سرویس پیشگیرانه وهم روش تعمیرات و ثبت سوابق بعدازآن راتشریح مینماید.

اولین قدم درپیاده سازی و اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات ( نت ) شناسایی کامل دستگاهها و تجهیزات و آشنا شدن باخصوصیات و ویژگیهای عملکردی دستگاههاست و تمامی این مشخصات مطابق فرم شناسنامه تجهیزات ثبت شده و روی دستگاهها نصب میشود.

قدم بعدی برنامه ریزی ماهیانه و سالیانه سرویس و نگهداری براساس شناسنامه ماشین آلات است به همین ترتیب اقدامات موردنیاز برای تعمیرات اتفاقی نیز درروش اجرایی نگهداری و تعمیرات شرح داده شده است.

 

دانلود رایگان فایل نمونه روش اجرایی نگهداری و تعمیرات

 

بامادرارتباط باشید...