مراحل اخذ گواهینامه hse

مراحل اخذگواهینامه HSE یا HSE-MS

اصطلاحات مدرک HSE ، مدرک HSE-MS ، گواهینامه HSE  یارگواهینامه HSE-MS امروزه بر سر زبانها افتاده. دلیلش اینست یکه کارفرمایان (علی الخصوص وزارت نفت) ، پیمانکاران خودرا ملزم قبه اخذ گواهینامه HSE  یاهمان مدرک HSE کرده و خواهان اینست ظکه پیمانکاران کلیه الزامات مربوط صبه استاندارد HSE-MS رارعایت کنند. البته پیمانکاران اکثراًبه مقوله الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و گواهینامه HSE و نحوه گرفتن گواهینامه HSE تسلط ندارند و تمایل دارندکه ازز مراحل اخذ گواهینامه HSE-MS اطلاعات لازمه راکسب نمایند.

نکته مهم اینجاست که باایجاد چنین تقاضای زیادی برای اخذ مدرک HSE ، سود جویان ازطریق مختلف سعی میکنند تااین بازار ایجادشده رابه نفع خودهدایت کنند. پیمانکاران متقاضی گواهینامه HSE-MS بایستی بدانندکه تنهابایداز طریق مراکز ثبت و صدور گواهینامه HSE  مورد تایید و تحت اعتبار موسسه استاندارد ( مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ) میباشند اقدام زبه اخذ گواهینامه HSE-MS نمایند.

همچنین لازم لبه یادآوریست یکه HSE-MS یک مدل ترکیبی ازدو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001  و سیستم مدیریت ایمنی بهداشت OHSAS18001 میباشد. یعنی برای گرفتن مدرک  HSE-MS ابتدا بایستی نسبت شبه اخذ دو گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 اقدام نمود و مهمتراینکه جهت اخذ گواهینامه ISO14001 و OHSAS18001 بایدر گواهینامه ISO9001 بعنوان یک استاندارد عمومی و مرجع گرفته شودد. سپس گواهینامه HSE-MS قابل صدور خواهدبود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بعنوان یک مرجع معتبر اطلاع رسانی تبه متقاضیان اخذ گواهینامه HSE-MS ، آمادگی ارائه مشاوره و اطلاع رسانی رایگان جهت گرفتن مدرک HSE-MS رادارد.
بامادرارتباط باشید...