ایزو چیست؟

ایزو چیست

ایزو یک سازمان فراملیست سالهاست دراین زمینه دارد فعالیت میکند و باتواناییهای خوبی دراین زمینه ازخود نشان داده و همچنین بامحصولات خوبی ازخود تولید کردست و موجب گسترش فعالیت خوددرزمینه تولید انبوه محصولات و ایجاد رابطه شغلی بادیگران درهمه جای نقاط جهان، چه بامشتریان وچه باشرکتها و سازمانهای موجوددر کشورهای نزدیک و دور میشود.

ایزو بصورت فراوان وجود دارد وهمه­ آنها باوجود تمام تفاوتهاکه درآنها مشاهده میشودولی دریک چیز مشترک هستندکه آنهم استاندارد بودنست ودر همه ایزو هامشترکست و هدف سازمان ایزو اینست استاندارد رادرهمه شرکتهای دارای مدرک IZO بهبود و افزایش دهندتا پیوستگی و ارتباط بین آنها بیشتر شوند و بتوانندبا اتحاد هم محصولات باکیفیت و مرغوبتری رابرای مشتریان تولید کنند و موجب جذب مشتریان بیشتری شوند. ایزو علاوه براینکه درسطح بین المللی و جهانی فعالیت میکنند درداخل کشورهم فعالیت میکنند.و درهر کدام ازسطحها، خصوصیات و ویژگیهای مخصوص بخود را دارند وشرکتهای دارای مدرک IZO موفقیتهای زیادی راتوانسته اند بدست بیاورند و کماکان نیزبر توانایی خودمیافزایند.

درسطح بین المللی اگرشرکتها و سازمانهایی علاقه داشته باشندکه مدرک ایزو رادریافت کنند میبایدبه مراجع یاسازمان معتبر و دارای استاندارد مراجعه کنندچون هرسازمان ویا مرجعی قابل اعتماد نیستند و دراینباره بایدشرکت هاو سازمانهای متقاضی بایدتحقیق و بررسیهای لازم و همچنین آگاهی و دانش لازم راداشته باشند و بعدبه سراغ مراجع معتبر بروندتا درخواست مدرک ایزو رابدهند.

 

پیاده سازی ایزو

مراجع صادر کننده ISO بعداز تکمیل فرمهایی توسط مدیران شرکتهای متقاضی دریافت ، بابت آنهاطبق درخواست مدرک مورد نظر شرایط و ضوابطی رادر نظر میگیرند و ازآنها میخواهندکه این ضوابط راعملی کنند و بعداز انجامش و تایید کردن فعالیتشان برایشان مدرک ISO صادر میکنند. درسطح بین المللی، سازمانهای متقاضی دریافت مدرک ISO بایدهزینه ای رابپردازند ولی این هزینه رافقط تعداد کمی ازشرکتها و سازمان هامیتوانند بپردازند و بیشترشرکتهاتوانایی پرداخت هزینه هارا ندارند.

 

چرا گواهینامه ایزو ؟

بنابراین بدنبال مدرک ISO میگردندکه بتوانندآن رابه راحتی دریافت کنند و فعالیت خودرا شروع کننداین ویژگی ارزانی قیمت، درون ISO درسطح داخلی کشور یافت میشود و همین طورست بیشترسازمانها بسمت ISO میآیند و میخواهند آنرا دریافت کنند و خصوصیت دیگر، اینست و مدیران متقاضی درزمان کم و سریع میتوانند مدرک ISO رابه دست آورند ولی درسطح بین المللی اینگونه نیست وباید زمانی رابرای دریافت مدرک آیزو سپری کنند وبعد مدرک آیزو رادریافت کنند و چون زمان برست اکثراًبه سمت آیزو توی سطح داخلی میروند و میخواهند آنرادریافت کنند.

اماتنها دو شرط وجود داردکه مدیران متقاضی بایداین دو شرط رادارا باشند وهر شرکتی که علاقه و انگیزه بجهت دریافت مدرک آیزو داشته باشد براحتی و آسانی میتواند باانجام ایندو شرط، مدرک آیزو رادریافت کنند. شروط و ضوابطیکه بایدشرکتها رعایت کنند عبارتند از: مدیران نهادها و موسسات متقاضی، بایددارای دانش و آگاهی درمورد آیزو ، اهداف آیزو و....باشند و باتحقیق و استفاده ازتجربه های دیگران میتواندآن رابه دست آورد. و بدون آگاهی و دانش نمیتوانند وارداین کار شوند.

مدیران خواهان، بایددر همه­ جلساتیکه بابت مناقصات برگزار میشود حاضر شوند و موارد خواسته شده رارعایت کنند و اگربه دلایلی نتوانند حضوربه عمل برساننداز لیست داوطلبان حذف میشوند و نمیتوانند فعالیت خودرا شروع کنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازمراکز مشاوره درخصوص ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید و رتبه انفورماتیک ، رتبه و گرید پیمانکاری و انواع گواهینامه ملی و بین المللی میباشدکه بصورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات متقاضیان میباشد