نحوه دریافت رتبه انفورماتیک

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک مختص انواع مختلف شرکت و سازمان شرکت کننده در مناقصات دولتی است.رتبه انفورماتیک دارای موارد امتیازآوریست شامل حقوق و دستمزد و درآمد اظهارشده درون اظهارنامه مالیبتی باافزایش میزان حقوق و دستمزد بالاتر امتیاز بیشتری میگیرید درنتیجه رتبه بهتری می توانید کسب کنید.

رتبه انفورماتیک برای بار اول شرکتها تا پایه 4 می توانند بگیرندو دریافت پایه های 1و2و3 میبایست حداقل یکسال از رتبه انفورماتیک گذشته باشد. مدیرعامل باداشتن مدرک تحصیلی دیپلم باید مدرک تحصیلی مرتبط با زمینه فعالیت شرکت داشته باشد.رتبه انفورماتیک با رتبه پیمانکاری درزمینه فعالیت شرکت تفاوت داردو حتما زمینه فعالیت شرکت درزمینه کامپیوتر و انفورماتیک و مخابرات و فناوری اطلاعات وارتباط باشد. رضایتمندی مشتریان نیز موارد امتیازآور میباشد و اعتبار گواهینامه 2 سال میباشد.

رتبه انفورماتیک باید ازکجا تهیه نمود؟ سازمان برنامه و بودجه کشور مجری صدور گواهی نامه رتبه انفورماتیک میباشد ودر سالیان قبل مجری صدور آن شورای عالی انفورماتیک بود وبا منحل شدن شورای عالی انفورماتیک ، سازمان برنامه و بودجه مسئولیت صدور را بر عهده گرفت. قبل از سررسید تاریخ گواهینامه رتبه انفوماتیک مدارک جدید رابایدبه سازمان برنامه و بودجه تحویل نمود تابا بررسی مجدد رتبه جدید کسب شود یارتبه قبلی مجدد کسب شود.

رتبه انفورماتیک در5 رسته یا گروه اصلی و15 رشته یازیرگروه تقسیم بندی میشودوبراساس زمینه فعالیت میبایست انتخاب شود. رتبه انفورماتیک میشود باارائه انواع مجوز لازم ارتقا دادو انواع مختلف شرکت نرم افزاری لزوما مجوزهای لازم درزمینه تولید نرم افزار راداشته باشند. رتبه انفورماتیک را شرکتهای تازه تاسیس می توانند بگیرند.
رتبه انفورماتیک پیش نیاز دریافت تایید صلاحیت ایمنی میباشدو شرکت انفورماتیکی بعداز دریافت رتبه انفورماتیک اقدام به گرفتن تایید صلاحیت ایمنی میکنند بتوانند در مناقصات شرکت کنند.رتبه انفورماتیک دارای یک تعهدنامه است میبایست شرکت این تعهد رابدهد تمام مدارک ارسالی وبارگزاری شده کامل و صحیح میباشد. کلیه سهامداران و حق امضادارن شرکت میبایست تعهدنامه را امضا کنندو تعهدنامه روی سربرگ شرکت پرینت گرفته شود وروی سایت قرارگیرد. رتبه انفورماتیک شرکت تغییرات داشته باشد میبایست صورتجلسه تایید شده راروی سایت قرار داد.

رتبه انفورماتیک دارای تعداد قراردادهای مجاز درقرارداد همزمان در انواع رشته دردست اجرا میباشد و رعایت سقف تعداد مجاز قرارداد صرفا ویژه معاملات بزرگست و شامل معاملات کوچک نمیشود. پتانسیل فنی و اجرایی شرکت با گواهینامه رتبه انفورماتیک میتوان سنجید وهرچه توان شرکت بیشتر باشد قرارداد بیشتری معرفی نموده ودرنتیجه رتبه بالاتری میتواند کسب کند.شرکت کامپیوتری میخواهد زمینه فعالیت خود را تغییر دهد بتواند رتبه یمانکاری بگیرد اگر موضع فعالیت را تغییر دهد نیازی نیست گواهینامه رتبه انفورماتیک خودرا عودت دهد بایک تغییر ودرج در روزنامه رسمی گواهینامه رتبه پیمانکاری دریافت کرده ومیتواند گواهینامه رتبه انفورماتیک وگواهینامه رتبه پیمانکاری بگیرد ودر زمان تمدید مجدد تغییر موضوع داده شود.

گواهینامه احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی ساجات قابل استعلامست باواردکردن مشخصات شرکت در سایت ساجار میتوان تمام اطلاعات شرکت موردنظر رادید. سایت ساجار مکمل سایت ساجات است وتصویر گواهی نامه رتبه انفورماتیک نیز قابل چاپ است. روی گواهی نامه رتبه انفورماتیک هیچگونه پایه و رتبه ای نوشته نمیشود فقط درسایت ساجار قابل رویت است. اظهارنامه مالیاتی شرکت بصورت اتومات روی سایت قرار داردو نیازی نیست اظهارنامه مالیاتی به تایید اداره مالیات برسد.

جهت مشاوره و اخذ اطلاعات دقیق تر با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل نمایید.