نمونه شعارهای زیست محیطی

نمونه شعار محیط زیست    

توسعه پایدار تنها با بهره وری در محیط زیست میسر می شود .

تخریب طبعیت ، تضییع نعمت الهی است .

حفاظت از محیط زیست راهی است برای بقا سالم زندگی و نسل آینده .

طراوت زندگی از سخاوت طبیعت است ، به خاطر زندگی به طبیعت احترام بگذاریم .

آب ، مروارید صدف هستی است ، آن را آلوده نسازیم .

لطافت هوای پاک برای عشاق طبیعت ، روح افزا ست ، هوا را آلوده نسازیم .

بهترین وسیله زندگی ، دوست داشتن طبیعت است .

حفاظت از محیط زیست = تشکر از موهبتهای الهی .

از بین بردن حیاط سبز= خیانت در اما نت الهی .

حفاظت از محیط زیست را به فرزندا نمان بیا موزیم .

با طبیعت زندگی می کنیم و بدون آن می میریم .

توسعه پایدار تنها با حفاظت از محیط زیست امکان پذیر است .

آوای طبیعت دلنشین ترین صدای زندگی است .

حفاظت از طبیعت ، هدیه نسل امروز به آیندگان .

سکوت یعنی آرامش ، سرو صدا یعنی آلودگی .

دوستی با طبیعت دوستی با خداست .

طبیعت قلب تپنده محیط زیست است ، آن را از تپش نیاندازیم .

طراوت زندگی امروز و بقای فردا ، در گرو حفاظت از محیط زیست است .

حفا ظت حرمت ها ، ارزش است و حرمت طبیعت را حفظ کنیم .

تخریب محیط زیست ، تهدیدی برای زندگی است .

با مصرف بهینه منابع طبیعی به حفا ظت از محیط زیست کمک می کنیم .

با تخریب طبیعت ، لحظه به لحظه به مرگ نزدیک تر می شویم .

ا گر قدر طبیعت را بدانیم ، همیشه در اختیار ما خواهد بود .

حفا ظت از محیط زیست پیوند دهنده نسل امروز با نسل فردا .

بیاید زیبایی طبیعت را ا ز یادها نبریم .

با حفاظت از محیط زیست ، حیات همه را تضمین کنید .

طبیعت تنها برای ما خلق نشده ، به نسل های دیگر نیز تعلق دارد .

با حفاظت از طبیعت ، ارزش واقعی محیط زیست متجلّی می گردد .

طبیعت را در حد نیاز به خدمت بگیریم .

بدون بهره وری در محیط زیست به توسعه پایدار نخواهیم رسید .

بهره وری در محیط زیست تنها با بهره برداری معقول از منابع طبیعی امکان پذیر است .

برای استفاده از طبیعت ، باید از قوانین طبیعت پیروی کنیم .

در تلاشی همگانی برای حفا ظت محیط زیست شرکت کنیم .

بگذارید طبیعت بماند ، تا آیندگان در آن زندگی کنند .

تنها یک زمین داریم آن را از بین نبریم .

شناخت درباره محیط زیست ما را به استفاده معقول از منابع طبیعی هدایت می کند .

حفا ظت از محیط زیست را یک وظیفه ملی و انسانی بدانیم .

حفا ظت از محیط زیست یک واجب الهی است .

اگر بی تفاوت باشیم ، طبیعت سبز به بیابانی برهوت تبدیل خواهد شد .

خشنودی خدا در حفا ظت از محیط زیست است .

با حفاظت از محیط زیست از قهر طبیعت جلوگیری کنیم .

چوب خدا با تخریب جنگل به صدا در می آید .

قدر طبیعت را بدانیم .

با بازیافت زباله در حقیقت طلای کثیف را تمیز کرده ایم .

حفا ظت از محیط زیست ، نشانه خرد یک انسان است .

با تخریب محیط زیست در حقیقت دستور مرگ خود را صادر کرده ایم .

با حفاظت از محیط زیست ، زندگیمان را ارج نهیم .

زندگی بدون محیط زیست معنا ندارد .

زندگی ما در دست طبیعت است و زندگی طبیعت در دست ماست .

حفا ظت از محیط زیست یعنی شناختن قدر نعمتهای الهی .

سهم ما از طبیعت محدود است ، آن را به قدر نیاز استفاده کنیم .

وجود طبیعت ، طلیعه ایست برای زندگی .

تخریب طبیعت خشم الهی را به همراه دارد .

بخا طر زندگی به طبیعت احترام بگذاریم .
فرهنگ حفاظت از محیط زیست یعنی احترام به زندگی همه .
با تخریب محیط زیست ، نبض زندگیمان را قطع نکنیم .
امروز و فردایی سبز تنها با حفاظت از محیط زیست .
حفاظت از محیط زیست ضرورتی برای همه .
با حفاظت از محیط زیست ، زندگی خود را طولانی کنیم .
نعمات الهی را با حفاظت از محیط زیست پاس بداریم .
با حفاظت از محیط زیست ، آن را برای همگان ارزانی بداریم .
حفاظت از محیط زیست را چون عبادت خدا جدی بگیریم .
تخریب محیط زیست پیامدهای ناگواری به همراه دارد .
طبیعت زیباست و خدا زیبائیها را دوست دارد .
نمادهای طبیعت ، میراث ملی و بخشش یزدان پاک است .
عشق به طبیعت ، موهبتی است که همگان را نداده اند .
آشتی با طبیعت را به فرزندانمان بیاموزیم .
با تخریب طبیعت خدا را نرنجانیم .
ارزیابی اثرات زیست محیطی اولین قدم در توسعه پایدار است .
حفاظت از محیط زیست را از خودمان آغاز کنیم .
حفاظت از محیط زیست ، ضرورتی اجتناب ناپذیر.
در محل کار و زندگی همگان را به حفظ محیط زیست تشویق کنیم .
زندگی در قلمرو محیط زیست میسر است .
توسعه ، بدون ارزیابی زیست محیطی امکان پذیر نیست .
تخریب طبیعت نبض توسعه را کند می کند .
بها ندادن به محیط زیست ، یکی از دلایل عقب ماندگی است .
با آلوده کردن محیط زیست حق زندگی را از دیگران سلب نموده ایم .
تخریب طبیعت گناهی نا بخشودنی است .
از خاک به وجود آمد ه ایم و به خاک برمی گردیم ، پس آن را آلوده نسازیم .
آلودگی صوتی را از یادها نبریم .
حق طبیعت آن است که بدانی طبیعت امانتی از جانب خدا در نزد ما ست .
سبز بیندیشیم ، سبز عمل کنیم .
بنویسیم محیط زیست ، بخوانیم زندگی .
محیط زیست را از نیاکانمان به ارث نبرده ایم ، بلکه آن را از فرزندانمان به امانت گرفته ایم .