نمونه روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی

 

الزامات قانونی و کارفرمایی میتواند یکی ازمعیارهای پایش عملکرد HSE باشد. همین علت تدوین روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی و نحوه تعیین و دریافت الزامات قانونی مربوط HSE رالازم و ضروری میکند. اهمیت شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی تاحدی میباشدکه یک بند ازاستانداردهای ISO 14001 و OHSAS18001 بدان اختصاص یافته است. دراستاندارد ایزو 14001 ویرایش 2004 ( ISO14001:2004 ) بند 4-3-2 دقیقا بانام الزامات قانونی و سایر الزامات LEGAL AND OTHER REQUIREMENT وجود داشت امادراستاندارد ایزو 14001 ویرایش 2015 ( ISO14001:2015 ) شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی به "تعهدات به تطابق" تغییر نام داده است.

الزامات قانونی میتواند الزامات ازجانب ارگانهای دولتی و مقامهای مسئول یاقوانین ومقررات بین المللی ، ملی و محلی یاالزامات مشخص شده درپروانه ها و مجوزها ، قوانین یابخشنامه های وضع شده ازسوی دستگاههای وضع کننده مقررات ، قضاوت دادگاهها یادیوان اداری باشد.

مطابق روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی ، الزامات کارفرمایی و دیگر ذینفعان نیزباید مهم شمرده شود. الزامات کارفرمایی میتواند شامل توافق نامه ها باسازمانهای دولتی یاغیردولتی ، الزامات و مستندات دورن سازمانی ، آیین نامه های داخلی ، تعهدات برگرفته ازقراردادها و تفاهم نامه ها ، و استانداردهای صنعتی یاسازمانی مرتبط بازمینه فعالیت باشد.

یکی ازوظایف مسئول HSE مطابق روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی شناسایی بروز ترین و جدید ترین ویرایشهای الزامات قانونی و کارفرمایی و بروز آوری معیارهای پایش عملکرد HSE مطابق این الزامات است.

یک نمونه ازروش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایان درزیر آورده شده است.

 

دانلود رایگان روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی

 

یکی ازمزایای استفاده ازخدمات مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مستنداتی است که درازای گواهینامه های ایزوبه مشتریان اعطا میشود. این پکیج مستندات شامل کلیه الزامات شامل کلیه الزامات قانونی و قوانین کارفرمایی میباشدکه ازسوی وزارت خانه های کار ، بهداشت ، مرکز تحقیقات و تعلیمات صنعتی ایران ابلاغ شده است.

بامادرارتباط باشید ...