نمونه روش اجرایی کنترل محصول / خدمت نامنطبق

 

روش اجرایی کنترل محصول / خدمت نامنطبق روشی برای اطمینان بخشی ازشناسایی و تحت کنترل قراردادن محصولات یاخدماتی میباشدکه باالزامات محصول یاخدمات انطباق نداشته اند.

روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق تشریح میکندکه خدمات یامحصول نامنطبق چگونه شناسایی و کنترل میگردند یاازاستفاده ویاتحویل ناخواسته آنهابه مشتری چگونه جلوگیری میگردد.

خدمت / محصول نامنطبق محصول / خدمتی میباشدکه به هر دلیلی باالزامات مشتری یاکارفرما یاالزامات دورن سازمانی مطابقت ندارد. روش اجرایی کنترل محصول / خدمت نامنطبق تنها درخروجی محصولات و خدمات کاربرد ندارد بلکه ممکن است عدم انطباقها درورود مواد اولیه نامنطبق به کارگاه ، مراحل اجرایی نامنطبق ، محصول نهایی یا خدمت نهایی نامنطبق ویادر هنگام تحویل و ارائه خدمت و استفاده ازمحصول اتفاق بیفتدکه درروش اجرایی کنترل خدمت / محصول نامنطبق عنوان میشود برای برخورد بامحصولات و خدمات نامنطبق چه اقداماتی باید انجام شود.

نظربه اینکه درمتن استاندارد ISO 9001 ، کنترل محصول نامنطبق اشاره شده، روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق حاضرنیزبر اساس متن استاندارد ISO9001:2008 و ISO9001:2015 بیان میکند چندین روش شامل اصلاح ، جداسازی ، محدود سازی ، بازگرداندن یاتعلیق ارائه محصولات و خدمات ، اطلاع رسانی به مشتری ، کسب مجوز پذیرش تحت شرایط ارفاقی برای برخورد بامحصولات یاخدمات نامنطبق وجود دارد.

هنگام تعيين تكليف اقلام ویا مراحل نامنطبق، ممكن است بايك ياچند حالت ازحالات زير مواجه شويم :

اول اینکه محصول / خدمت نامنطبق بواسطه انجام دوباره‌كاري (ارائه مجدد) ، به يك محصول / خدمت منطبق تبديل شده و قابل استفاده گردد.

دوم، محصول / خدمت نامنطبق بواسطه استفاده ازمفهوم اجازه ارفاقي ، ( پس ازانجام دوباره‌كاري ( ارائه مجدد ) يابدون انجام هيچ كاري ) پذيرفته شود.

سوم ،گاهي استفاده ازمفهوم اجازه ارفاقي به كسب مجوز ازکارفرما نياز دارد و گاها اين مجوز توسط کارفرما ( یا کسانیکه قبلا براي چنين منظوري تعيين شده و اختيارات لازم به آنان واگذار شده‌است ) صادر ميشود.

چهارم ، محصول / خدمت نامنطبق جهت استفاده درامور ديگري كه ازسطح كيفي پائين‌تري برخوردار هستند مجاز شمرده شود.

پنجم ، اگرمحصول / خدمت نامنطبق بااستفاده ازهيچ يك از3 راه حل فوق ، قابل استفاده نباشد ، بعنوان يك محصول / خدمت ضايعاتي ( غیر قابل استفاده ) تلقي میگردد ودراين شرايط نمیتوان آن رامورد استفاده قرارداد.

ازطرفي لازم بذكر است هنگاميكه محصول / خدمت نامنطبق اصلاح ميگردد ، بايد مورد تصديق مجدد قرارگيرد تااطمينان حاصل شودكه با الزامات تعيين شده تطابق دارد.

دراستاندارد ISO9001:2015 دربند 8 ( عملیات ) وزیر بند 8-3 ( کنترل خروجی های نامنطبق ) ودر استاندارد ISO9001:2008 دربند 8 ( اندازه گیری ، تحلیل و بهبود ) وزیر بند 8-7 ( کنترل محصول نامنطبق ) فرایند کنترل خدمت ( محصول ) نامنطبق مطرح شده است.

یک نمونه روش اجرایی کنترل محصول / خدمت نامنطبق جهت آشنایی بیشتر بافرایند کنترل محصول نامنطبق درزیر آورده شده است.

 

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی کنترل محصول / خدمت نامنطبق