راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه انفورماتیک

راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه انفورماتیک

راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه انفورماتیک و شرکتهای انفورماتیکی درداخل کشوربرای اغاز کار خودبه سامانه مورد نظرکه باعنوان ساجات طراحی شدست بایدمراجعه کنند تااز طریق سامانه بتوانند مدارک و اطلاعات خودرا بارگذاری کرده و بکارفرمایان خودارائه دهند ثبت نام کردن دراین سامانه نیزفرایندهای کاری خاص خودرا بهمراه داردکه هرفردی نمیتواند دراین سامانه باموفقیت کامل ثبت نام انجام دهد مدارک شرکتهای مراجعه کننده بجهت ثبت نام کردن درون سامانه ساجات بدان نیاز پیدا میکنند بصورت گزینه های زیر بودست برگه رتبه بندیهای قبلی ویا سالهای گذشته سازمان مربوطه بایددر سامانه مورد نظر بدرستی بارگذاری گردد. مدرک بعدی دراین سامانه نیاز خواهید داشت فرم 100 نام داردکه بایدبصورت دقیق این فرم رادر مکان مناسب خودبا فرمت مورد نظر قرار دهید.

راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه انفورماتیک و مدرک بعدی دراین زمینه بارگذاری کردن اساسنامه شرکت بودست وبااطلاعات دقیق و درست بایداین مورد نیزبدرستی درون سامانه ثبت شود. مدرک بعدی دراین مورد اظهارنامه ثبتی بجهت شرکتهای سهامی خاص ویا تقاضانامه و شرکت نامه بابت شرکتهای بامسئولیت محدود و تعاونی سازمان مورد نظر بودست واین کار نیز بایستی بدرستی صورت گیرد مرحله بعدی دراین سامانه ثبت کردن اگهی تغییرات و تصمیمات شرکت هست واین مورد نیزباید بدرستی اعمال گردد. مدرک بعدبرای ثبت نام دراین سامانه فرم 200 سازمانست وبایدبه روش درست خودش بارگذاری شده و ارسال گردد مرحله بعدی دراین راستا کپی مدارک تحصیلی، شناسنامه،کارت ملی،کارت پایان خدمت پرسنل فعال در شرکت که بترتیب سمتهای مدیر عامل، رئیس هیات مدیره، نائب رییس، عضو، سهامدار بایددر سیستم مورد نظر ثبت شده وبرای مرحله بعدی اقدام کرد مدرک بعدی دراین پروسه قرار دادن سوابق بیمه کارکنان درشرکتهای کارکرده هست مدرک بعدکه بایددر سامانه ساجات قرار دهید فرم قراردادهای سازمان درسالهای گذشته بودست.

راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه انفورماتیک و مدرک بعدکه بایددر سامانه ثبت کنید مدرک کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده باشد شامل مشخصات، ترازنامه، حساب سود و زیان، جداول بوده باشدتا اینموارد مدارک عمومی شرکت خواهانست وباید بادقت کامل و درست صورت گیرد. اطلاعات بعدکه بابت بپایان رساندن مراحل ثبت نام بایدانجام دهیداین بودکه اطلاعات هیئت مدیران و سهامداران رانیز بایدبدرستی درون سیستم بارگذاری کنیداین اطلاعات بصورت گزینه های زیر هست کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت بصورت تمام وقت دردرون سازمان حضور دارد.

راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه انفورماتیک و مدارک دیگر جهت تکمیل پرونده کپی کارت پایان خدمت ویا معافیت آنان درون سازمان مورد نظر فعال هستند. فتوکپی آخرین مدارک تحصیلی کارکنان و پرسنل مربوطه بااین تحصیلات درشرکت پذیرفته شده اند. فتوکپی سوابق اجرایی بابت اثبات حضور فرد درشرکت و نیز سمت وی اینمورد نیزبر اساس میزان سابقه کاری مدیران درسازمانهای دیگر رخ دادست. فتوکپی بیمه تامین اجتماعی مدت دار مرتبط باکارکنان مشغول بکاردر سازمان انفورماتیک. فتوکپی حکم بازنشستگی بابت افراد بازنشسته نیزیکی دیگراز مدارک هست وباید متقاضی درون سامانه ثبت کند. فتوکپی قراردادهای همکاری شرکت باافراد بازنشسته و بابستن قرار دادهای کلان و استمرار قرارداد مجدداَ درتاریخ ارایه مدارک بتایید بازنشسته رسیده باشد.فتوکپی گواهی خاتمه همکاری ازکلیه افراد دولتی و عمومی شاغل ازقبلاَ در آن موسسه.
راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه انفورماتیک و مراجعه کنندگان باین سامانه بایدبصورت اکانت فعالیتهای خودرا دراین سیستم انجام دهندوبا کد کاربر و کلمه عبور دراین سامانه ثبت نام کرده ودر پایان بادریافت کد رهگیری مربوطه ثبت نام خودرا پایان دهند دراین صورت یعنی دریافت کد رهگیری ثبت نام موفق بودست ودر غیر اینمورد موفق نخواهد بود و ثبت نام کنندگان دراین سامانه بایداین مورد رابخوبی درک کنند. بعداز انجام دادن اینمراحل مدیر عامل بهمراه مدارک موجودبه سازمان صادر کننده مجوز مراجعه میکند و اطلاعات درج شده سیستم رابصورت حضوری دراختیار کارفرما قرار میدهدتا فرایندهای ثبت نام و تشکیل پرونده بدرستی صورت گیرد درغیر اینصورت شرکت نمیتواند درداخل کشور فعالیتی درزمینه رشته های انفورماتیک داشته باشد و بایدهمه اینمراحل راانجام دهد.