گواهینامه ایزو مرتبط با صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

گواهینامه ایزو مرتبط با صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

گواهینامه ایزو برای صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی چیست؟

گواهینامه هایی ایزو مرتبط با نفت ،گازوپتروشیمی چیست؟

برای گرفتن گواهینامه ISO برای شرکتهای نفت و گاز وپتروشیمی چکار باید کرد؟

چگونه میتوان گواهینامه ایزو برای صنایع نفت و گازوپتروشیمی گرفت؟

چه مدرکهای ایزو مرتبط با صنایع نفت،گازوپتروشیمی هست؟

شرایط اخذ گواهینامه ایزو مرتبط با صنایع نفت و گازوپتروشیمی چگونه است؟

گواهینامه ایزو مرتبط باصنعت نفت ، گاز و پتروشیمی عبارتنداز:

گواهینامه ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهینامه OHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گواهینامه HSE یا گواهینامه HSE-MS

گواهینامه ISO/TS29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

لطفا مطلب زیررا مطالعه فرمایید.

پیمانکاران و شرکتهایی که در زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی نظربه مناقصات مرتبط بازمینه کاری آنها برگزار میشود، یکی ازموارد لازم برای دریافت امتیاز، داشتن گواهینامه ایزو و یا گواهینامه HSE میباشد، تمایل زیادی برای گرفتن گواهینامه ایزو یاگواهینامهHSE دارند. امابدلیل ناشناخته بودن گواهینامه ISO ویا گواهینامهHSE و آشنا نبودن پیمانکاران ، فقط درصدد گرفتن گواهینامه ایزو ویا HSE هستند وتلاشی برای پیاده سازی سیستم در مجموعه خود ندارند واکثراً هیچ اطلاعی درمورد گواهینامه ایزو مرتبط بابخش فعالیت خود ندارند.

نفت، گاز و پتروشیمی جزء بزرگترین و مهمترین صنایع درجهان میباشد. کوچکترین بی دقتی درآن ویا نداشتن کیفیت مناسب تجهیزات، قطعات، نصب و یاخدمات پیمانکاران دراین صنایع باعث تحمیل میلیاردها دلار هزینه و همچنین خطرات ایمنی و زیست محیطی غیر قابل جبران و بلند مدت میشود.به همین دلیل امروزه بیشتر شرکتها و سازمانهای مربوطه جهت بهبود عملکرد و افزایش کیفیت و کارایی خودبدنبال سیستمهای مدیریتی جدید درسازمان خود بوده و اغلب ازاستانداردهای بین المللی استقبال خوبی کردند.ایزوهای که درزمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بکار میروند از قبیل:( سیستم مدیریت کیفیت )ISO9001 ، (سیستم مدیریت زیست محیطی) ISO14001 و OHSAS18001( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) ISO/TS29001 ( سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی ). ترکیبی از ISO9001 و ISO14001و OHSAS18001 سیستم مدیریت یکپارچه IMS )( گفته می شود و بصورت یک سیستم مدیریت عمومی درصنایع نفت ،گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد.وبه ترکیبی از ایزو 14001 و OHSAS18001 سیستم ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی (HSE )گفته میشود. ISO/TS29001 یاهمان ISO29001 (درواقع ISO/TS29001 صحیح میباشد) فقط مختص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی میباشد. پیمانکاران و گارگزاران شرکتهای نفت،گازوپتروشیمی میتوانند بااستفاده از گواهینامه ایزو براحتی درمناقصه ها شرکت کنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان مرجع رسمی اطلاع رسانی رایگان درخدمت متقاضیان گواهینامه ایزو درصنایع نفت،گازوپتروشیمی و هموطنان عزیز جهت ارائه کلیه اطلاعات لازم می باشد.

باما درارتباط باشید...